دانلود پایان نامه بررسي و تحليل شاخصه هاي ادبيات مقاومت در اشعار سلمان هراتي

30,000 تومان

توضیحات

دانلود پایان نامه بررسي و تحليل شاخصه هاي ادبيات مقاومت در اشعار سلمان هراتي

فهرست مطالب

عنوان                                                           صفحه

 

چکيده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول – کليات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………2

1 – 1 – مقدمه و بيان مسأله   ……………………………………………………………………………………………………………. 3

1 – 2  – اهميت و ضرورت تحقيق ……………………………………………………………………………………………………..3

1 – 3 – اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………… 3

1 – 4 – سوال اصلي تحقيق  …………………………………………………………………………………………………………….. 3

1 –  5 – سوالات فرعي ……………………………………………………………………………………………………………………..4

کاربرد تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………………….4

فصل دوم – ادبيات و پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………….5

2 – 1 – تعريف ادبيات ………………………………………………………………………………………………………………………6

2 – 2 – انواع ادبيات ………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2 – 2 – 1 – ادبيات حماسي …………………………………………………………………………………………………………….. 7

2 – 2 – 2 – ادبيات نمايشي ……………………………………………………………………………………………………………… 8

2 – 3 –  درآمدي بر ادبيات داستاني –  سنتي………………………………………………………………………………………. 8

2 – 2 – 3 – ادبيات غنايي ………………………………………………………………………………………………………………… 9

2 – 2 – 4 –  ادبيات تعليمي …………………………………………………………………………………………………………… 10

2 – 4 – ادبيات مقاومت ( پايداري ) ………………………………………………………………………………………………….10

2 – 5 – ادبيات مقاومت در معاني ديگر ……………………………………………………………………………………………. 12

2 – 6 – ويژگي هاي کلي ادبيات مقاومت …………………………………………………………………………………………. 15

2 – 7 –  شاخص هاي ادبيات پايداري …………………………………………………………………………………………….. 16

2 – 8 – زمينه ها ، عوامل پيدايي و رواج ادب مقاومت : …………………………………………………………………….. 21

2 – 9 – نخستين سروده هاي پايداري در تاريخ اسلام ………………………………………………………………………… 22

2 – 10 – ادبيات مقاومت در ايران  ………………………………………………………………………………………………….. 23

2 – 11 – دفاع از اهل بيت (ع)؛ چهره اي از ادب مقاومت ……………………………………………………………………24

2 – 12 – حبسيه ، نوعي ادب پايداري ……………………………………………………………………………………………… 26

2 – 13 – ادبيات پايداري درعصرمشروطه ومعاصر……………………………………………………………………………… 27

2 – 14 – انقلاب اسلامي و ادبيات پايداري ………………………………………………………………………………………. 27

2 – 15 – ويژگيهاي ادبيات پايداري بين سالهاي 57 تا 59 ( آغاز هشت سال دفاع مقدس ) ……………………. 28

2 – 16 – ويژگيهاي ادبيات پايداري قبل از هشت سال دفاع مقدس …………………………………………………….. 29

2 – 17 – ويژگي بارز نخستين سروده هاي دفاع مقدس ……………………………………………………………………… 29

2 – 18 – ادبيات پايداري در کشورهاي جهان……………………………………………………………………………………. 31

2 – 18 – 1 – ادبيات مقاومت در مصر……………………………………………………………………………………………….31

2 – 18 – 2 – ادبيات مقاومت فلسطين …………………………………………………………………………………………….. 32

2 – 18 – 3 – ادبيات داستاني فلسطين …………………………………………………………………………………………….. 32

2 – 18 – 4 – افغانستان …………………………………………………………………………………………………………………. 33

2 – 18 – 5 – آلمان ………………………………………………………………………………………………………………………. 35

2 – 19 – زندگي نامه …………………………………………………………………………………………………………………….. 41

2 – 20 – 1 –   سلمان هراتي از نگاه ديگران ……………………………………………………………………………………. 43

2 – 21 –  پيشينه تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………. 48

2 – 20 – 2 – حسين علي پاشا …………………………………………………………………………………………………………48

2 – 20 –  3 – ايرج سام ………………………………………………………………………………………………………………….48

2 – 20 –  4 – زهرا فاندر…………………………………………………………………………………………………………………48

2 – 20 –  5 – مهدي خادمي کولايي ………………………………………………………………………………………………. 49

2 – 20 –  6 – محمد رضا عبد الملکيان……………………………………………………………………………………………..49

فصل سوم – روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………50

3 – 1 – نوع تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………….. 51

3 – 2 – روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………… 51

3 – 3 – روش گرد آوري ……………………………………………………………………………………………………………….. 51

3 – 4 – ابزار گرد آوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………51

3 – 5 – روش تجزيه و تحليل داده ها…………………………………………………………………………………………………51

فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………………………………………….52

4 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

4 – 2 – تاثير پذيري سلمان از آيات و احاديث …………………………………………………………………………………. 53

4 – 3 – معرفت و باورهاي ديني در اشعار سلمان………………………………………………………………………………. 54

4 – 4 – جامعه شناسي شعر سلمان : ………………………………………………………………………………………………… 55

4 – 5 – شهادت ……………………………………………………………………………………………………………………………. 56

4 – 6 –  بيان فاصله هاي طبقاتي……………………………………………………………………………………………………… 57

4 – 7 – شکوه و شکايات از واگرايان و هنجار ستيزان ……………………………………………………………………….. 58

4 – 8 –  مبارزه با آفات وفاق و هم عناني اجتماعي ……………………………………………………………………………..58

4 – 9 –  تعليم و تربيت …………………………………………………………………………………………………………………. 59

4 – 10 – معرفي مبارزان تاريخ ساز …………………………………………………………………………………………………. 59

4 – 11 – وطن ستائي سلمان ………………………………………………………………………………………………………….. 60

4 – 12 – تاختن به سياستهاي شيطاني قدرت مندان …………………………………………………………………………… 61

4 – 13 –  سيماي زن در سروده هاي سلمان …………………………………………………………………………………….. 62

4 – 14 – انقلاب و آرمان گرايي در شعر سلمان ………………………………………………………………………………… 64

4 – 15 – جنگ و شهيدان در شعر سلمان …………………………………………………………………………………………. 65

4- 16 – جنگ و عافيت طلبان در شعر سلمان …………………………………………………………………………………… 66

4 – 17 – ايستادگي و مقاومت رزمندگان…………………………………………………………………………………………… 67

4 – 18 – ترغيب و تشويق براي رفتن به جبهه…………………………………………………………………………………… 68

4 – 19 – توصيف شهيدان با ذکر نام…………………………………………………………………………………………………. 69

4 – 20 – وصف ماندگاري و جاودانگي شهدا……………………………………………………………………………………. 71

4 – 21 – فقر و گرسنگي و ظلم و ستم اربابان ………………………………………………………………………………….. 71

4 – 22 – غرب  ستيزي…………………………………………………………………………………………………………………… 72

4 – 23 – تضاد طبقاتي و هشدار ……………………………………………………………………………………………………… 72

4 – 24 – جلوه هاي وطن گرايي در شعر سلمان ……………………………………………………………………………….. 73

4 – 25 – سلمان ، جريان ساز شعر انقلاب………………………………………………………………………………………… 73

4 – 26 – سلمان معترض ترين شاعر…………………………………………………………

فصل پنجم – بحث ، نتيجه گيري و پيشنهاد ها

5 – 1 – نتيجه گيري…………..

منابع و مآخذ……

 چکيده

ادبيات پايداري عبارتست از مجموعه آثار ادبي که به صورت نظم يا نثر درباره  پايداري مردم يک کشور در برابر هجوم دشمن بيگانه به سرزمين و ارزشهاي ملي و مذهبي خود با بيان مقاومت مردم يک ملتي در برابر اختناق و کوششهاي آنها در جهت رسيدن به آزادي است .بنابراين جانمايه اين آثار مبارزه با بيداد داخلي و يا تجاوز بيروني بر بام ميهن است.

سلمان هراتي يکي از چهره هاي تواناي شعر انقلاب و جنگ است اين شاعر خيلي زود انقلاب را درک وآن را در اشعار خويش منعکس کرد .وي از نخستين شاعراني است که در قالب شعر آزاد فعاليت داشت و در  اين زمينه به پيشرفتهاي چشمگيري دست يافت و به سرعت زبان مردم را درک کرد .

در اين تحقيق از روش توصيفي – تحليلي استفاده شده است و يافته ها مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفته تا متناسب با موضوع به نتيجه نهايي برسد .

اهميت انجام اين تحقيق از آن سبب مي باشد که پرداختن به مضمون و محتواي اشعار اين شاعر مي تواند ما را بيشتر با انديشه ها و اهداف سلمان آشنا کند و جنبه هايي ديگر از نهفته هاي فرو  خفته در ذهن او را پديدار کنند .

درباره سلمان هراتي و شعرش حرفهاي فراواني براي گفتن است که اميدوارم فرصتي براي پرداختن به آن دست دهد .

پايان نامه حاضر به بررسي و تحليل شاخصه هاي ادبيات مقاومت در آثار سلمان هراتي مي پردازد .

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود پایان نامه بررسي و تحليل شاخصه هاي ادبيات مقاومت در اشعار سلمان هراتي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *