معرفي سیستم: سیستم داروخانه صورت مسئله : سیستم مکانیزه دریافت نسخه و تحویل دارو هدف : اتوماسیون کنترل و مدیریت مراجعه کنندگان ، دارو و امور مالی مقدمه داروخانه محل فروش دارو است. عرضه دارو و وسایل بهداشتی در داروخانه‌ها رایج است. در صورتی‌که داروی مورد نیاز ...