فهرست مطالب : عنوان : صفحه : --------------------------------------------------------------------------------------- فصل اول : نقاشی ـ تعریف نقاشی 1 ـ تاریخ نقاشی 1 ـ درباره رنگ 2 ـ تکنیکهای نقاشی 3 ـ حلالهای رنگ 4 ـ سبک های معروف نقاشی 5 ـ اصطلاحات معمول نقاشی 5 فصل دوم : خوشنویسی ـ خط و خوشنويسي 7 ـ خط كوفي 10 ـ كوفي بنايي (معقلي) 12 ـ خط محقق 13 ـ خط ثلث و نسخ 14 ـ خط تعليق و ديواني 15 ـ خط رقعه 18 ـ خط نستعليق 18 ـ ارزشهاي بصري خط كوفي 19 ـ ارزشهاي بصري خط ثلث و نسخ 19 ـ ارزشهاي بصري خط نستعليق 20 ـ ارزشهاي بصري خط شكسته نستعليق 20 فصل سوم : تذهیب ـ تعریف تذهیب 21 ـ مکتبهای تذهیب 21 ـ پیشینه تذهیب 23 ـ چگونگی انجام یک اثر تذهیب 23 ـ ابزارهای تذهیب 25 ـ واژگان تذهیب 29 منابع 36