ادبیات
1

اسطوره های ملّی و مذهبی در اشعار دو شاعر دفاع مقدّس نصرالله مردانی و قیصر امین پور

چکیده اساطیر، یادگارذهن ملّتی است که در طول زمان، با نیروی خلّاق خود، از جوانب گوناگون حیات بشری تلقی ای شاعرانه ارائه کرده است . آرمان ها و آرزوهای بشر در اعصار گذشته، دراثنای اساطیر، تعابیری شاعرانه وخیال انگیز یافته و نسل به نسل روایت شده است. دردنیای امروز علی …