چکیده: Ficus Carica عموما به کلمه ی انجیر اشاره می شودکه از تیره توت سانان است. بخش های مختلف این گیاه از بعد پزشکی حائز اهمیت هستند.امروزه استفاده ازترکیبات گیاهی به جای داروهای شیمیایی به عنوان جانشین مناسب ،کم خطروارزانتر مورد توجه بسیاری ار محققان قرار گرفته است. بر اساس مطالعات انجام شده ترکیبات مهم موجود در انجیرآن را به عنوان یک گیاه دارای خواص آنتی میکروبیال و ضدقارچی نشان می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضدقارچی انواع عصاره های متانلی،اتانلی،استونی وآبی برگ انجیردو ناحیه خزری و خشک برروی قارچ کاندیدا آلبیکانس (عامل بیماری عفونت کاندیدادیاز) ومقایسه آن باداروی ضدقارچی نیستاتین در آزمایشگاه همچنین بررسی ترکیبات موجود در اسانس برگ انجیر با استفاده از کروماتوگرام گازی حاصله از GC/MAS بوده است. بعد از تهیه انواع عصاره برگ انجیر با استفاده از روش خیساندن ، از سه روش ضدقاچی میکرودایلوشن (شمارش سلولی ) چاهک و دیسک گذاری برای تعیین اثر ضد قارچی آن استفاده شد .همچنین مواد موجود در اسانس برگ انجیر با روش کروماتوگرافی گازی توأم با طیف سنجی جرمی جداسازی و شناسایی مواد تشکیل دهنده اسانس، با مقایسه طیف های جرمی به دست آمده از داده های طیفی موجود در مرجع هشت پیک و همچنین داده های کتابخانه ای دستگاه GC-MS انجام گرفت. نتایج حاصله از روش شمارش سلولی روی سویه استاندارد ۵۰۲۷PTCC مخمر کاندیداآلبیکانس نشان داد عصاره های برگ انجیر اثرضدقارچی متفاوتی برروی کاندیداآلبیکانس داشته است واثرضدقارچی عصاره برگ انجیر کاشان بیشتر از ناحیه خزری بوده است.در روش چاهک و دیسک گذاری بیشترین اثرضدقارچی مربوط به عصاره استونی کاشان( (۱۲٫۶۷±۱٫۱۵۵ بوده است. در اسانس برگ انجیر۷۷ ترکیب شناسایی شد مانندبتا-یونن(%۲۵/۹)، ئوکالیپتول۷۷۶/۳%ایندن۳۷۱/۲%،پنتادی کانون( ۱۶۳/۴%)،بنزن(۲۴۸/۲%)فارنسیل استن۰۸۸/۱%)،اکتادیکانوئیک۳۴۱/۲% (اسکوآلن۴۴۴/۰)، کاریوفیلن اکسید(۵۱۰/۴%) ، فیتول(%۴۸/۲۶) می باشد. باتوجه به افزایش بیماریهای گوناگون و هزینه زیاد درمان شیمیایی آنها و مقاومت عوامل بیماریزا در برابر این بیماریها،همچنین اهمیت دارویی،غذایی وصنعتی ویژه ای که گیاهان مختلف برای بشر دارند بررسی ترکیبات بخشهای مختلف گیاهانی مانند انجیر و بهره برداری از ترکیبات مهم موجود در آنها پیشنهاد می شود.