مقدمه : دیر زمانی است که انسان ارزشمندترین منابع مورد نیاز خود را با طلا می سنجد و در میان جوامع بشری (جنگل ) با لقب ( طلای سبز) نامیده شده است اما نکته مهم این است که چه عاملی جنگل را برا آن آفریده است چون محصولی است از طبیعت که با دخالت و یا بدون دخالت انسان تولید میگرد این محصول طبیعی از دیرباز در زندگی بشر نقش داشته وبه مرور دارای اهمیت ویژه ای گردیده است .چوب پس از انقلاب صنعتی نیز نه تنها ذره ای از موقعیت خود را از دست نداده بلکه به سبب ویژگی منحصر بفرد و فوق العاده خود و نبود رقیب و جایگزین مناسبی برای آن موقعیت بسیار عظیم تر از گذشته برای خود ایجاد کرده است .