گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

کانال کشی فاضلاب شهری و محل تصفیه خانه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

اسفند 7, 1393
991 بازدید
گزارش نسخه جدید

کانال کشی فاضلاب شهری و محل تصفیه خانه


کانال کشی فاضلاب شهری و محل تصفیه خانه

تعداد صفحات ۱۲ صفحه

قیمت ۶۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی گزینه دانلود کلیک کنید

قسمتی از مقاله

کانال کشی فاضلاب شهری و محل تصفیه خانه

واحد های تصفیه فاضلاب شهری در ایالت متحده آمریکا جهت فاضلاب خام شهری شامل مراحل مقدماتی ،اولیه و ثانویه می شوند و در برخی ازمراحل تصفیه های اضافی به پساب تصفیه شده (که یک جریان تغلیظ شده از جامدات در مایع است)بنام لجن تبدیل میشود.لجن تصفیه شده مورد نیاز برای مصرف یادر دسترس که تصفیه اضافی پساب ممکن است فرصت مصرف مجدد آن را فراهم کند.در روش اجرائی تصفیه فاضلاب شهری که شامل مرحله مقدماتی برای تخلیه پساب تصفیه شده به آبهای سطحی استفاده می شود نه برای تسهیل استفاده برروی محصولات کشاورزی .

چون روشهای تصفیه فاضلاب شهری در ایالت متحده آمریکا به خوبی تاسیس شده و چون پساب مربوط به برخی قسمتهای تصفیه فاضلاب شهری هر دوبه آبهای سطحی تخلیه می شوند و نیز برای آبیاری زمینهای کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد ،سطوح بالاتر یاثانویه تصفیه فاضلاب اساسا”براستفاده مجدد فاضلاب در آبیاری زمینهای کشاورزی در ایالت متحده آمریکا مقدم تراست

رابطه تصفیه لجن و فاضلاب شهری با تولیدات کشاورزی بصورت نمودار در تصویر ۱-۳ نشان داده شده است .همان طور که نشان داده شده است استفاده مجدد از فاضلاب برای تولید موا د غذائی‌یانیاز مصرف مجدد دیگری از قبیل تخلیه به آبهای زیر زمینی و یاآبیاری زمینهای شهری اساسا”بعد از تصفیه ثانویه فاضلاب اتفاق می افتد وممکن است به تصفیه اضافی نیاز داشته باشد . در تصفیه ثانویه برای تولید آب بازیافتی(یا برای تهیه آب به نحوی که مجدداستفاده شود)اغلب مواد منعقدکننده ،فیلتراسیون وموادضدعفونی کننده اضافه می شود .نمودار ۱-۳ همچنین منشاءتصفیه لجنهای فاضلاب شهری مورد استفاده برای زمینهای کشاورزی رانشان میدهد در این تصفیه لجنها ممکن است به روش پرکردن زمین یادفن،دفع شود یابرای تولید محصولات غذائی یا مصارف دیگری مثل پرورش و ایجاد جنگل وکشاورزی وتولیدمحصولات غیرغذائی استفاده شود .

این مبحث بطور خلاصه مقادیر وویژگیهای لجن وپساب تصفیه شده رامرور می کند ،سپس فرایندهای استفاده شده در تصفیه متعارف فاضلاب (که به عنوان تصفیه مقدماتی ،اولیه ،ثانویه تعریف شده است )بویژه فرایندهای مربوط به یکنواخت سازی کاربرد فاضلاب برای محصولات کشاورزی و فرایندهای تصفیه لجن را امتحان میکند .

 

کیفیت وکمیت لجن وپساب فاضلاب شهری

 

فاضلاب شهری ،منبع آب مصرفی جوامع را تامین میکند .در سال ۱۹۹۰،میانگین مصرف سرانه هرمنطقه ازسیستمهای منابع آبی عمومی درا یالت متحئه آمریکا ۱۸۴گالن (۷۰۰لیتر )در روز بود .در نواحی خشک ،تولید فاضلاب شهری اساسا”کمتر از مقدار دریافتی برای منابع آبی است ،امادر برخی نواحی جریان فاضلاب به دلیل نفوذ وشناور شدن درون سیستمهای جمع آوری فاضلاب به منابع آبی وارد میشود .

مصرف ۸۵%آب به عنوان یک براوردی از تولید فاضلاب شاخص بکار میرود .(هنری و هینک در سال ۱۹۸۹ )یک شهری باجمعیت ۲۰۰۰۰۰نفری میانگین حدودا”۳۱میلیون گالن ،فاضلاب خام تولید می کنند (حدودا”۱۱۷میلیون متر مکعب در روز ).مقدار پساب فاضلاب تصفیه شده خروجی بطور محسوس از مقدار اولیه فاضلاب خام کمتر نشده است .

همان طور که معمول است اگر لجن بدون آب (خشک)شده باشدکیفیت پساب تصفیه شده از دستگاههای تصفیه ثانویه فاضلاب در ایالت متحده بایستی طبق قانون فدرال :میزان متوسط ماهانه ۳۰ میلیگرم درلیتر از آکسیژن خواهی بیوشیمیائی یا BODاندازه گیری مقدار مواد زنده قابل تجزیه بیولوژیکی باقیمانده )و ۳۰ میلیگرم از جامدات معلق (جامدات شناور درفیلتراسیون )مطابقت نماید .

غلظتهای مشخص شده در پساب واحد های تصفیه فاضلاب درقسمت دوم خلاصه شده است بیشتر اطلاعات جزئی مربوط به کیفیت پساب شاخص دربخشهائی از این گزارش ارائه شده است جائی که اثرات بالقوه سازنده های فردی در نظر گرفته شده است . برای مثال بخش۵شامل اطلاعاتی مربوط به انواع و مقداری از بیماری زاهائی می شود که بطور شاخص در پسابهای دستگاههای مختلف تصفیه فاضلاب یافته می شود .

مقدار لجن فاضلاب شهری تولید شده توسط دستگاههای تصفیه فاضلاب یک مقدار دور از ذهن است .چون این مقدار تحت عنوان تصفیه لجن شاخص تغییر میکند(مراجعه کنید به میزان فرایندهای تولید در این قسمت )

 دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *