تعداد صفحات ۳۰ صفحه

قیمت ۱۲۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 

پروژه مهندسی نرم افزار کلینیک پزشکی بهمراه رشنال رز

شرح موردهای استفاده از زیر سیستم آماده سازی

نام مورد استفاده : اصلاح پرسنل

نوع : اصلی

اکتور : مسئول آماده سازی

شرح. .: هدف از این مورد استفاده برای اصلاح مشخصات یک پرسنل اعم از هزینه و سایر موارد است.

نیازهای مربوط ۴-۳-۱

سناریو

بازیگر سیستم
۱- مسئول آماده سازی گزینه اصلاح را انتخاب می کند. ۲-سیستم فرم جستجوی پرسنل را نمایش می کند.
۳- سیستم درخواست کد پرسنل می دهد.
۴- مسئول کد پرسنل را وارد می کند. ۵- سیستم از فایل مشخصات پرسنل دنبال پرسنل می گردد.
۶ – سیستم مشخصات پرسنل را نمایش می دهد.
۷- مسئول تغییرات لازم را می دهد.
۸- مسئول گزینه تایید را می فشارد. ۹- سیستم اطلاعات اصلاح شده را ذخیره می کند.

موارد دیگر :

۵- در صورت نیافتن سیستم با سک پیغام خطا عملیات را خاتمه می دهد.

ردهای استفاده   از زیر سیستم آماده سازی

نام مورد استفاده : اصلاح مشخصات بیمه

نوع :اصلی

اکتور : مسئول آماده سازی

شرح. .: هدف از این مورد استفاده اصلاح کردن مشخصات بیمه اعم از درصد بیمه وسایر موارد است.

تعداد صفحات ۳۰ صفحه

قیمت ۱۲۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید