چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل دوم (کلیات) ………………………………………………………………………………………………………………………………….2

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..4

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

بیان فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

تعریفمفاهيمواصطلاحات ………………………………………………………………………………………………………………8

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………9

محدودیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم (ادبیات تحقیق «متن») ……………………………………………………………………………………………………….11

بخشاوّل(نتایجویافتههادرموردتأثیراتماهوارهبرطلاق) ……………………………………………………………..12

بخش اوّل «قسمت دوم» …………………………………………………………………………………………………………………….14

بخشدوّم (تأثيراتاينترنتبرجوانان) …………………………………………………………………………………………..15

فصل سوّم (نتیجه گیری وپیشنهادات) ………………………………………………………………………………………………19

تجزیه تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………………………………..20

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….21

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………23

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

چكيده:
از آنجا كه كارگزاران جامعه پذيري متعدد هستند، اين پژوهش با هدف شناخت چگونگي تأثير جامعه پذيري بر طلاق به تأثير دو كارگزار جامعه پذيري يعني خانواده و ماهواره مي پردازد .با تكيه بر نظريات جامعه پذيري پارسنز، اهميت خانواده از نظر گيدنز، كاشت تغيير ناگهاني دوركيم و نياز انتظارات به گردآوري اطلاعات مورد نياز از دو گروه در حين طلاق و گروه عادي پرداخته شد. تحقیق حاضرنشان دهنده تأثير ماهواره در ايجاد ارزشهاي مدرن درزوجين، تأثير خانواده در پيدايي ارزشهاي سنتي در بين زوجين بود .همچنين نتايج حاكي از آن بود كه براي ايجادتوازن در ارزشهاي مسلط در زوجين و براي جلوگيري از تغييرات ناگهاني و يا تضاد ارزشي در بين آنان بايد تعاملي سنجيده و بين اين دو بال مهم ، جامعه پذيري صورت گيرد. درمورد اینترنت هم می توان گفت هرچند مفید باشد اما می تواند جوانان امروزی را با مشکل روبه روکند
كليدواژه : جامعه پذيري؛ خانواده؛ ماهواره؛ طلاق؛ ارزش هاي مدرن؛ ارزش هاي سنتي؛ اینترنت

تعداد صفحات 40 صفحه

قیمت : 8000 تومان

برای دانلود بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید