گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

پایان نامه بررسی ترکیبات ومقایسه اثرات ضدقارچی برگ انجیر منطقه خزری و خشک بر روی قارچ کاندیدا آلبیکانس


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دی 23, 1392
1891 بازدید
گزارش نسخه جدید

پایان نامه بررسی ترکیبات ومقایسه اثرات ضدقارچی برگ انجیر منطقه خزری و خشک بر روی قارچ کاندیدا آلبیکانس


پایان نامه بررسی ترکیبات ومقایسه اثرات ضدقارچی برگ انجیر منطقه خزری و خشک بر روی  قارچ کاندیدا آلبیکانس

چکیده:

  Ficus Carica عموما به کلمه ی انجیر اشاره می شودکه از تیره توت سانان است. بخش های مختلف این گیاه از بعد پزشکی حائز اهمیت هستند.امروزه استفاده ازترکیبات گیاهی به جای داروهای شیمیایی به عنوان جانشین مناسب ،کم خطروارزانتر مورد توجه بسیاری ار محققان قرار گرفته است. بر اساس مطالعات انجام شده ترکیبات مهم موجود در انجیرآن را به عنوان یک گیاه دارای خواص آنتی میکروبیال و ضدقارچی نشان می دهد.

هدف از این مطالعه بررسی اثر ضدقارچی انواع عصاره های متانلی،اتانلی،استونی وآبی برگ انجیردو ناحیه خزری و خشک برروی قارچ کاندیدا آلبیکانس (عامل بیماری عفونت کاندیدادیاز) ومقایسه آن باداروی ضدقارچی نیستاتین در آزمایشگاه همچنین بررسی ترکیبات موجود در اسانس برگ انجیر با استفاده از کروماتوگرام گازی حاصله از GC/MAS بوده است.

بعد از تهیه انواع عصاره  برگ انجیر با استفاده از روش خیساندن ، از سه روش ضدقاچی میکرودایلوشن (شمارش سلولی ) چاهک و دیسک گذاری برای تعیین اثر ضد قارچی آن استفاده شد .همچنین مواد موجود در اسانس برگ انجیر با روش کروماتوگرافی گازی توأم با طیف سنجی جرمی جداسازی و شناسایی مواد تشکیل دهنده اسانس، با مقایسه طیف های جرمی به دست آمده از داده های طیفی موجود در مرجع هشت پیک و همچنین داده های کتابخانه ای دستگاه  GC-MS انجام گرفت.

نتایج حاصله از روش شمارش سلولی روی سویه استاندارد ۵۰۲۷PTCC  مخمر کاندیداآلبیکانس نشان داد عصاره های برگ انجیر اثرضدقارچی متفاوتی برروی کاندیداآلبیکانس داشته است واثرضدقارچی عصاره برگ انجیر کاشان بیشتر از ناحیه خزری بوده است.در روش چاهک و دیسک گذاری بیشترین اثرضدقارچی مربوط به عصاره استونی کاشان( (۱۲٫۶۷±۱٫۱۵۵ بوده است.

در اسانس برگ انجیر۷۷ ترکیب شناسایی شد مانندبتا-یونن(%۲۵/۹)، ئوکالیپتول۷۷۶/۳%ایندن۳۷۱/۲%،پنتادی کانون( ۱۶۳/۴%)،بنزن(۲۴۸/۲%)فارنسیل استن۰۸۸/۱%)،اکتادیکانوئیک۳۴۱/۲% (اسکوآلن۴۴۴/۰)، کاریوفیلن اکسید(۵۱۰/۴%) ، فیتول(%۴۸/۲۶) می باشد.

باتوجه به افزایش بیماریهای گوناگون و هزینه زیاد درمان شیمیایی آنها و مقاومت عوامل بیماریزا در برابر این بیماریها،همچنین اهمیت دارویی،غذایی وصنعتی ویژه ای که گیاهان مختلف برای بشر دارند بررسی ترکیبات بخشهای مختلف گیاهانی مانند انجیر و بهره برداری از ترکیبات مهم موجود در آنها پیشنهاد می شود.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه

چکیده                                                                                                              ۱

فصل اول :کلیات تحقیق                                                                                         ۲

مقدمه                                                                                                               ۲

۱-۱-      بیان مساله تحقیق                                                                                       ۲

۱-۲-      اهداف تحقیق                                                                                            ۳

۱-۳-      ضرورت های خاص انجام تحقیق                                                                  ۳

۱-۴- فرضیه های تحقیق                                                                                                                 ۴

۱-۵- تعریف اصطلاحات ومتغیر ها :                                                                            ۴

۱-۶-کلیات گیاه شناسی                                                                                           ۴

۱-۶-۱-رده بندی                                                                                                   ۵

۱-۶-۲-نام های دیگر                                                                                              ۶

۱-۶-۳-تاریخچه واهمیت اقتصادی محصول انجیر                                                             ۷

۱-۶-۴-عادت و اقلیم                                                                                              ۷

۱-۶-۵-خواص دارویی انجیر                                                                                     ۸

۱-۶-۶-ازدیاد انجیر                                                                                                                        ۸

۱-۶-۷-ویژگی های ریخت شناسی                                                                                                     ۸

۱-۶-۸-ترکیب شیمیایی در بخشهای مختلف انجیر                                                           ۱۰

۱-۶-۹-ویژگی های داروشناسی گیاهی شناخته شده در انجیر                                               ۱۰

۱-۶-۱۰-خاک مطلوب درخت انجیر                                                                           ۱۱

۱-۶-۱۱- پراکنش جغرافیایی انجیر در ایران                                                                   ۱۱

۱-۶-۱۲-رویشگاه                                                                                                ۱۱

۱-۶-۱۳-پراکنش جغرافیایی در جهان                                                                          ۱۱

۱-۷-کلیات قارچ کاندیدا آلبیکانس                                                                          ۱۲

۱-۷-۱-قارچ های کاندیدا                                                                                       ۱۲

۱-۷-۲-طبقه بندی قارچ ها                                                                                      ۱۲

۱-۷-۳-احتیاجات غذایی قارچ ها                                                                              ۱۳

۱-۷-۴-تولید مثل                                                                                                 ۱۳

۱-۷-۵-رده بندی قارچ کاندیدا آلبیکنس                                                                       ۱۳

۱-۷-۶-عفونتهای کاندیدایی) کاندیدیازیس (                                                                  ۱۴

۱-۷-۷-انتشار و اتیولوژی کاندیدیازیس                                                                        ۱۴

۱-۷-۸- ضد قارچهای polyenic                                                                                ۱۵

۱-۸- آزمون های تعیین حساسیت ضدقارچی                                                            ۱۵

۱-۸-۱- دیسک گذاری                                                                                          ۱۶

۱-۸-۲- کدورت استاندارد مک فارلند                                                                          ۱۶

۱-۸-۳- چاهک گذاری                                                                                          ۱۶

۱-۹- عصاره های گیاهی                                                                                      ۱۶

۱-۹-۱- استخراج مواد متشکله گیاهان داروئی                                                                 ۱۷

۱-۹-۲- روشهای عصاره گیری ( استخراج عصاره)                                                           ۱۷

۱-۱۰- روغن های اسانسی                                                                                   ۱۹

۱-۱۰-۱- خصوصیات اسانس های گیاهی                                                                     ۱۹

۱-۱۰-۲- شیمی روغن های اسانسی                                                                           ۱۹

۱-۱۰-۳- کاربرد روغن های اسانسی                                                                           ۲۰

۱-۱۰-۴- مواد موثره اسانس های گیاهی                                                                       ۲۰

۱-۱۰-۵- کاربرد اسانس ها                                                                                      ۲۱

۱-۱۰-۶- روش های استخراج اسانس ها                                                                      ۲۱

۱-۱۱- کروماتوگرافی گازی همراه با طیف سنجی جرمی GC/MS                                         ۲۴

۱-۱۲-۱- پیشینه تحقیق                                                                                      ۲۵

فصل دوم:) مواد و روش کار(                                                                                   ۲۹

۲-۱-۱- روش کار                                                                                                ۲۹

۲-۱-۲-ابزارمورد نیاز                                                                                             ۲۹

۲-۲- مراحل روش کار                                                                                          ۲۹

۲-۳- جمع آوری گیاه                                                                                            ۲۹

۲-۴- سویه استانداردقارچ                                                                                        ۳۰

۲-۴-۱- تهیه سوسپانسیون قارچ کاندیدا                                                                        ۳۰

۲-۵- روش استخراج عصاره                                                                                    ۳۲

۲-۵-۱- تهیه عصاره ها به روش خیساندن                                                                     ۳۲

۲-۶- تهیه محلول کار                                                                                            ۳۲

۲-۶-۱- آماده سازی ماده تلقیحی                                                                               ۳۳

۲-۶-۲- تهیه محلول کار و رقت سریالی از عصاره ها                                                        ۳۳

۲-۷- بررسی شیمیایی گیاه  ficus carica                                                                     ۳۴

۲-۷-۱- وسایل مورد نیاز برای GC-MS                                                                       ۳۴

۲-۷-۲- دستگاه GC-MS                                                                                        ۳۴

۲-۷-۳- جدا سازی و شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه                                     ۳۵

فصل سوم (نتایج تحقیق)                                                                                       ۳۸

۳-۱- نتایج بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره برگ انجیر                                                   ۳۸

۳-۱-۱- نتایج شمارش سلولی                                                                                  ۳۸

۳-۱-۲- نتایج روش دیسک گذاری وچاهک                                                                  ۴۴

۳-۲- آنالیز و شناسایی کمی و کیفی اجزای موجود در اسانس                                              ۴۶

۳-۲-۱- طیف های کروماتوگرام گازی اسانس                                                                ۴۷

۳-۲-۲- ترکیبات شناسایی شده اسانس برگ انجیر                                                            ۵۰

۳-۲-۳- معرفی بعضی از ترکیبات شناسایی شده از اسانس انجیر                                           ۵۰

فصل چهارم (بحث ونتیجه گیری)                                                                             ۵۸

۴-۱- بررسی فعالیت ضدقارچی دو نوع انجیر ناحیه خشک و خزری                                      ۵۸

۴-۲-تفسیر نتایج ترکیبات شناسایی شده در برگ انجیر با استفاده از روش gc/mas                      ۶۱

۴-۳-پیشنهادات                                                                                                  ۶۴

۴-۴-منابع                                                                                                         ۶۵

دانلود کل پایان نامه بصورت فایل ورد بعد پرداخت الکترونیکی قیمت کل پایان نامه ۴۰۰۰ تومان

 

imagesدیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *