چکیده

این پژوهش در ۵ فصل مورد بررسی قرار گرفته است که در فصل اول مقدمه ، بیان مسأله و هدف تحقیق تنظیم شده

است در فصل دوم زندگی نامه مولانا و نحوه آشنایی او با شمس تبریزی و خصوصیات سبکی تشبیهات مولانا  و

نوآوری های او در غزلیات شمس پرداخته شده است که با آوردن تعدادی ابیات از کلیات شمس شگردهای او را

در صنعت تشبیه نشان داده شده در فصل سوم روش تحقیق و محدوده ی  پژوهش و چگونگی روش تحقیق بیان

می شود و در فصل چهارم تشبیهات غزلیات شمس از لحاظ ساختاری و معنایی مورد بررسی قرار گرفته است در

قسمت پایانی به نتیجه گیری اختصاص دارد .

تعداد صفحات ۵۵ صفحه

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

برای دانلود فایل ورد پایان نامه بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 

images