گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

نارسایی قلبی - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

نارسایی قلبی
اسفند 12, 1393
756 بازدید
گزارش نسخه جدید

نارسایی قلبی


چکیده

سابقه و هدف:

تغییرات در سطح قابل توجهی در بیمارستان خطر بستری مجدد پس از بستری شدن در بیمارستان برای نارسایی قلب (HF) یا انفارکتوس حاد میوکارد (AMI) گزارش شده است.در مطالعات قبل تغییرات قابل توجهی در سطح دولت در میزان تخلیه به امکانات پرستاری ماهر (SNFs)، استناد کرده است، اما ارزیابی تنوع بیمارستان در سطح نرخ های SNF و ارتباط آن با میزان بستری مجدد در سطح محدود است.

مواد و روشها:

میزان بستری مجدد بیمارستان در سطح ۳۰ روز تمام علل خطر استاندارد (RSRRs) با استفاده از داده ادعا می کند برای محاسبه هزینه خدمات مدیکر بیماران با تشخیص اصلی HF یا AMI از ۲۰۰۶-۲۰۰۸ در بیمارستان بستری شده است. ادعای مدیکر برای محاسبه میزان تخلیه به SNF پس از پذیرش HF خاص و یا AMI خاص در بیمارستان ها با  HF 25≥ و یا در بیماران مبتلا به AMI مورد استفاده قرار گرفتند. رگرسیون وزنی برای تعیین کمیت رابطه بین RSRRs و میزان SNF برای هر حالت مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج:

متوسط ​​RSRR به دنبال پذیرش HF در میان ۴۱۰۱ بیمارستان ۲۴٫۷٪ بود، و متوسط ​​RSRR پس از پذیرش AMI در میان ۲۴۵۳ بیمارستان ۱۹٫۹٪ بود. میزان SNF بیمارستان در سطح محدوده از ۰٪ تا ۸۳٫۸٪ HF و از ۰٪ تا ۷۷٫۸٪ AMI بود. هیچ ارتباط معنی داری بین RSRR پس از HF و میزان SNF در مدل رگرسیون تعدیل یافت نشد RSRR. (P=.15) بعد از AMI با ۰٫۰۳ درصد مطلق برای هر ۱ درصد افزایش در میزان SNF در مدل های رگرسیون تعدیل شده (P=.001) افزایش یافته است. به طور کلی، میزان HF و SNF AMI کمتر از ۱٪ و ۴٪ از تنوع برای RSRRs مربوط به خود را توضیح می دهد.

نتیجه گیری

میزان SNF پس از بستری شدن در بیمارستان HF یا AMI، بطور قابل توجهی در سراسر بیمارستان ها متفاوت است ، اما کمی تغییر در ۳۰ روز به هر علت میزان بستری مجدد برای این شرایط است.

 

ارجاع به امکانات پرستاری ماهر (SNFs) برای مراقبت از بهبودی پس از بستری شدن در بیمارستان به طور چشمگیری افزایش یافته است. [۱] بیماران از نظارت بیشتر فشرده و درمان که SNFs نسبت به دیگر گزینه های مراقبت های پس از حاد را بهره مند می شوند. از آنجا که پزشکی ناکافی و پیگیری پس از ترخیص از بیمارستان برای مراجعات مجدد قابل اجتناب یک دلیل عمده فرض شده است ، [۲] بهینه سازی استفاده از SNFs ها ممکن است به عنوان یک استراتژی بالقوه برای کاهش بستری مجدد خدمت کنند. [۳، ۴] بررسی ارتباط بین ارجاع SNF و خطر بستری مجدد در سطح بیمارستان به طور فزاینده ای به عنوان مرکز درمان و مدیکید خدمات (CMS) و بیمه بهداشت و سلامت دیگر تبدیل خواهد شد که با توجه به کاهش بازپرداخت به بیمارستان با میزان بستری مجدد به بالا مهم است. [۵]

با این حال، معلوم نیست که آیا بیمارستان با میزان بالایی از بیماران مرخص شده به SNFs کاهش میزان بستری مجدد در مقایسه با بیمارستان با میزان SNF پایین است. علاوه بر این، در حالی که تغییرات گسترده دولت در استفاده از SNF مشاهده شده است، [۱] درک ما از تغییرات در سطح بیمارستان محدود است. بر این اساس، هدف از انجام مطالعه با استفاده از داده های مدیکر برای رسیدگی به دو هدف خاص است: ۱) برای بررسی تغییرات در سطح بیمارستان در میزان بیماران مرخص به SNFs در سراسر ایالات متحده، و ۲) به بررسی رابطه بین سطح بیمارستان میزان SNF و ۳۰ میزان روز بستری مجدد (RSRRs). ما SNF میزان و میزان بستری مجدد به خطر استاندارد دو کلید شکست بیماری های قلب (HF) و انفارکتوس حاد میوکارد (AMI) ارزیابی – دو تشخیص به عنوان شرایط اولویت برای کاهش بستری مجدد ۲۰۱۰ حفاظت قانون مراقبت بیمار و مقرون به صرفه را هدف قرار داده است [۵]

مواد و روش ها

اطلاعات منابع

یک نمونه ۱۰۰٪ از فایل های استاندارد تحلیلی مدیکر قسمت بستری هزینه برای سرویس ادعا می کند که از ژانویه ۱، ۲۰۰۶ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۸ از مراکز درمان و مدیکید خدمات (CMS)، که شامل داده های بیمار در سطح “به دست آمده جمعیتی، و کدهای تشخیص با استفاده از طبقه بندی بین المللی بیماری ها، نسخه نهم، اصلاح بالینی (ICD-9-CM) برای بستری شدن در بیمارستان تحت هزینه برای خدمات مدیکر در صورتحساب یا لیست ثبت شده است. همچنین یک نمونه ۱۰۰٪ مدیکر اداری SNF برای مدت زمان مربوطه را که شامل اطلاعات بیمار در مورد ترکیب جمعیتی، تاریخ خدمات و کدهای تشخیص (ICD-9-CM) برای هر برخورد SNF تحت هزینه برای خدمات مدیکر ثبت شده در صورتحساب یا لیست به دست آمده است.

نمونه پژوهش

جمعیت مورد مطالعه شامل بیماران مبتلا به هزینه برای خدمات مدیکر سن ۶۵ سال یا مسن تر بستری با تشخیص تخلیه اصلی H F (ICD-9-CM کدهای ۴۰۲٫۰۱, ۴۰۲٫۱۱, ۴۰۲٫۹۱, ۴۰۴٫۰۱, ۴۰۴٫۰۳, ۴۰۴٫۱۱, ۴۰۴٫۱۳, ۴۰۴٫۹۱, ۴۰۴٫۹۳, or 428.xx)  یا AMI (ICD-9-CM  کد ۴۱۰xx. ، حذف کدهای ۴۱۰٫x2 که نشان دهنده حوادث غیر حاد است). مطالعه کوهورت قبل به شاخص HF و یا بستری شدن در بیمارستان AMI به طور کامل بیماریهای همراه، و
۲) شامل بیماران مبتلا ۱) هزینه برای سرویس کامل تاریخ ادعای مدیکر به مدت ۱۲ ماه حداقل ۳۰ روز از ثبت نام در مدیکر هزینه برای سرویس ارسال HF یا AMI تخلیه به منظور نتایج بستری مجدد به طور کامل معلوم است. با توجه به نگرانی در مورد صحت تشخیص بیمارانی که در اولین روز پذیرش مرخص شدند از مطالعه حذف شدند. برای محاسبه برآورد پایدار میزان SNF در سطح بیمارستان، کوهورت مورد مطالعه محدود به افراد مبتلا به حداقل  HF 25و یا بیماران مبتلا به AMI، به ترتیب، که از بستری شاخص زنده خود مرخص شدند یا در بیمارستان بستری شدند. از آنجا که ما می خواستیم برای بررسی نتایج از بیماران مبتلا به HF معمولی، بیماران با سابقه قبلی از پیوند قلب (ICD-9-CM آئین دادرسی ۳۷٫۵۱) و یا حمایت از گردش خون مکانیکی مانند کمک دستگاه بطن چپ (ICD-9-CM کد روش ۳۷٫۵۲ -۳۷٫۵۴، ۳۷٫۶۲-۳۷٫۶۸) استفاده کنیم.

 

طبقه بندی خطر بستری مجدد (RSRR)

نتایج اولیه این بیمارستان در سطح میزان بستری مجدد به طبقه بندی خطر (RSRRs) به نمایندگی از مراجعات مجدد به هر دلیل ظرف مدت ۳۰ روز از تخلیه HF یا AMI بود. RSRRs با استفاده از مدل های آماری در حال حاضر توسط CMS شاغل و تایید شده توسط انجمن ملی کیفیت محاسبه شد. مدل سیستم مدیریت محتوا در دسترس عموم و مدل بر اساس داده های بالینی رکورد پزشکی انتزاعی انجام شد [۶، ۷] به طور خلاصه، مدل RSRR پس از HF شامل ۲ جمعیت، ۱۲ قلبی عروقی، و ۲۹ متغیر همبودی است. اندازه گیری RSRR بعد از AMI حاوی ۲ دموگرافیک، ۱۳ متغیرهای همبودی های قلبی و عروقی، و ۱۶٫ شرایط قلبی عروقی و همراه همزمان از مدیکر قسمت (به عنوان مثال، داده های بستری و سرپایی بیمارستان) و مدیکر قسمت B (به عنوان مثال، پزشک داده سرپایی) مسلم و قطعی نیست.

آسایشگاه میزان (SNF)

بیماران مرخص به SNF با اتصال به مدیکر ادعاهای اداری SNF از طریق شناسه های بیمار منحصر به فرد شناسایی می شوند. . بیماران مبتلا به SNF تخلیه در نظر گرفته شد در صورتی که در همان روز یا روز بعدی را پس از ترخیص از بستری شدن در بیمارستان برای HF یا AMI وارد SNF. SNF بیمارستان در سطح نرخ با تقسیم تعداد بیماران در یک بیمارستان داده شده به SNF مخرج کلی HF یا AMI پذیرش از بیمارانی که بستری شدن در بیمارستان جان سالم به در برد مرخص محاسبه می شد.

 

ویژگی های بیمارستان

ویژگی های بیمارستان از طریق ایجاد ارتباط تعداد ارائه دهنده بیمارستانی مدیکر در ادعاهای آمریکا در سال ۲۰۰۸ انجمن بررسی پایگاه داده بیمارستان مسلم و قطعی نیست. ۱۵۳ و ۸۳ بیمارستان با داده های همسان وجود دارد؛ AHA که از HF و تجزیه و تحلیل AMI، از مطالعه حذف شدند از رابطه بین RSRR و میزان SNF در بیمارستان ها از مطالعه حذف شدند سازگار با تجزیه و تحلیل اولیه برای هر دو HF و AMI بود.

تجزیه و تحلیل آماری

مشخصات بیمار، ویژگی های بیمارستان، و RSRRs ها در سراسر پنجک نرخ ترشحات SNF بیمارستان ها با استفاده از آزمون مجذور مربع برای متغیرهای قطعی و تجزیه و تحلیل واریانس برای متغیرهای پیوسته مورد مقایسه قرار گرفتند. توسعه مدل های رگرسیون به رابطه بین در سطح بیمارستان RSRRs (به نمایندگی به عنوان نقاط درصد، به عنوان مثال ۱۵٫۰ درصد) و نرخ SNF (به نمایندگی به عنوان نقاط درصد، به عنوان مثال ۳۰٪) وزن حجم بیمارستان از بیماران مبتلا به HF یا AMI. مدل های خطی و خطی ورود به سیستم با نتایج مشابه مورد بررسی قرار گرفتند، ما در حال حاضر یافته از مدل های خطی تغییرات توضیح داده شده که  بین میزان SNF و RSRR توسط R 2 نشان داده شد. مدل های اضافی برای ارزیابی اینکه آیا رابطه بین میزان SNF و RSRR را پس از تنظیم برای ویژگی های بیمارستان را تغییر دهیم در بالا توضیح داده شده که مورد بررسی قرار گرفت. تمام تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار آماری SAS موسسه وارز، کری، کارولینای شمالی نسخه ۹٫۱٫۳) انجام شد.

نمایش نتایج: از شماره

نارسایی قلب

۱,۳۴۷,۴۲۵ بیمار پس از بستری شدن در بیمارستان HF در ۴۱۰۱ بیمارستان با > 25 بیمار در طول دوره مطالعه زنده مرخص شدند. همگروهی متوسط ​​سن ۸۰٫۵ سال، ۵۶٫۷٪ زن و ۱۵٫۸٪ از نژاد غیر سفید پوست بود. بیماریهای مشترک شامل بیماری عروق کرونر (CAD)، آریتمی ها، دیابت، و بیماری های دریچه بود. جدول ۱ . ۲۷۳,۹۰۳ نفر (۲۰٫۳%) HF به SNF مرخص شدند. بیماران HF ورود SNFs بیشتر احتمال دارد ظرف مدت ۳۰ روز در مقایسه با بیماران به SNF ارجاع شده (۲۸٫۲٪ در مقابل ۲۳٫۷٪، p <0.001) محدود سازند.

همگروهی HF عمدتا غیر انتفاعی غیر تدریس در مراکز پزشکی واقع در تنظیمات غیر روستایی تحت درمان قرار گرفت. (جدول ۲) بیمارستان SNF نرخ متوسط ​​۲۲٫۵٪ (SD 10.9) با تنوع در نرخ SNF اعم از ۰ به ۸۳٫۸٪ بود. (جدول ۳) بیمارستان ها در بالاترین نرخ SNF پس از HF به احتمال زیاد به غیر آموزش امکانات، بدون امکانات در سایت برای روش قلبی، با تعداد کمتری از بستر بودند. (جدول ۲)

بیماران در بالاترین نرخ SNF در بیمارستان بستری بودند، به احتمال زیاد به بزرگتر، زن، و از نژاد سفید در مقایسه با کمترین(p<0.0001) (جدول ۱) بیماران به طور معنی داری کمتر از نژاد سیاه و یا دیگر در بالاترین نرخ SNF وجود دارد در مقایسه با کمترین (p<0.0001)  بیماران در بیمارستانها در بالاترین نرخ SNF با احتمال بیشتری دچار برخی از غیر بیماریهای قلبی (مثل افسردگی، زوال عقل، زخم بستر زخم) می شوند، اما به طور کلی، تفاوت در سراسر پنجک SNF 5 درصد یا کمتر بود. (جدول ۱)

RSRR متوسط ​​۳۰ روز پس از ترخیص برای ۲۴٫۷ (SD 2.0)  در محدوده ۱۷،۰ به ۳۳، بود. (جدول ۳) R2، به نمایندگی از تغییرات توضیح داده بین نرخ SNF و RSRR، بسیار کم در ۰٫۰۰۹ بود.

در مدل رگرسیون تعدیل ویژگی های بیمارستان، ارتباط معنی داری بین میزان SNF و (p=0.15) RSRR مشاهده شد. (شکل ۱)

انفارکتوس حاد میوکارد

۵۳۹,۸۶۹ بیمار پس از بستری شدن در بیمارستان AMI در ۲۴۵۳ بیمارستان با۲۵ > بیمار در طول دوره مطالعه زنده مرخص شدند. . همگروهی با میانگین سنی ۷۸٫۸ سال بود، ۵۰٫۴٪ زن و ۱۱٫۱٪ از نژاد غیر سفید بود. بیماریهای همراه مشترک برای این بیماران مبتلا به AMI شامل CAD، سابقه از HF، قبل AMI، و بیماری های عروقی بود. (۱۰۳,۹۶۱ نفر (۱۹٫۳%)AMI به SNF مرخص شدند. بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد ورود SNFs بیشتر احتمال دارد ظرف مدت ۳۰ روز در مقایسه با بیماران به SNF محدود سازند. مانند HF، همگروهی AMI عمدتا در مراکز غیر انتفاعی غیر آموزش پزشکی واقع در تنظیمات غیر روستایی تحت درمان قرار گرفت. ( جدول ۵ ) متوسط نرخ SNF بیمارستان ۲۴٫۱٪ (SD 13.0) با تنوع در نرخ های SNF از ۰ تا ۷۷٫۸٪ بود. ( جدول ۶ ) بیمارستان در بالاترین پنجک نرخ SNF پس از AMI به احتمال زیاد با اندازه تخت کوچکتر امکانات آموزش غیر، بدون امکانات در سایت برای روش قلبی است. ( جدول ۴ )

بیماران در بالاترین پنجک نرخ SNF به بیمارستان بستری به احتمال زیاد به مسن تر، زن، و از نژاد سفید در مقایسه با پایین ترین پنجک (P <0.0001) بود. ( جدول ۴ ) در مقایسه با پایین ترین پنجک و بیماران به طور قابل توجهی کمتر از سیاه و سفید یا نژاد دیگر در بالاترین پنجک نرخ SNF وجود دارد (P <0.0001) بیماران در بیمارستان در بالاترین پنجک نرخ SNF بودند به طور قابل توجهی بیشتر احتمال دارد به بیماریهای همراه مانند HF، کم خونی، سابقه عفونت، ذات الریه، یا زوال عقل باشد. ( جدول ۴ )

به طور کلی، RSRR متوسط ۳۰ روز بعد از AMI 19.9 (SD 1.3) و در محدوده ۱۵٫۳- ۲۵٫۲ بود. ارتباط وزن بین نرخ SNF و RSRR بعد از AMI کم بود، با R2 از ۰٫۰۴ در مدل رگرسیون ، یک رابطه بسیار کوچک با RSRR 0.03 درصد بالاتر بعد از AMI با هر درصد افزایش نقطه در نرخ SNF (P <0.001) تعدیل شده، (به عنوان مثال اختلاف در میزان SNF از ۲۴٫۱٪ به ۲۵٫۱٪ با وجود تفاوت در RSRR را از ۱۹٫۹۰٪ به ۱۹٫۹۳٪) (شکل ۴). مشاهده شد.

رفتن به:

گفتگو

تجزیه و تحلیل ما تنوع بیمارستان در سطح قابل توجهی در نرخ بیماران مرخص به SNFs مدیکر برای بیماران بستری برای AMI و HF را نشان داد. با این حال، این تغییرات به نوبه خود، و نه، در ارتباط با اختلاف نظر بالینی در RSRRs مهم است.

مطالعات قبل که ارتباط مبهم میان مراقبت SNF و خطر بستری مجدد را نشان داده اند. برخی از مطالعات در سطح بیمار [۳، ۴] گزارش داد که مراقبت SNF با کاهش خطر بستری مجدد پس از HF همراه بود، در حالی که تجزیه و تحلیل اخیر از بیماران مبتلا به مدیکر [۸] بیماران HF مرخص به SNF امتیازات بالاتر بستری مجدد داشتند. مطالعه ما نشان داد که بیمارستان سطح بالاتر نرخ SNF با RSRRs پایین تر پس از پذیرش HF در ارتباط نمی شد ، در حالی که برای بیمارستان AMI با نرخ بالاتر SNF آماری با نرخ بالاتر بستری مجدد، با این حال، این رابطه کوچک بود به عنوان نرخ SNF کمی توضیح داد (<4٪) از تنوع در RSRR بعد از AMI است. استفاده ما از سطح بیمارستان و نه از تجزیه و تحلیل در سطح بیمار منحصر به فرد است که در آن بینش را فراهم می کند به عنوان اینکه آیا شدت بالاتر ارجاع SNF می تواند سخت به عنوان یک استراتژی مناسب برای بستری مجدد در سطح جهانی کاهش HF و AMI باشد.

رویکرد در سطح بیمارستان نیز به این پرسش که آیا بیمارستان با دسترسی محدود به مراقبت SNF سیستماتیک محروم در اقدامات CMS بستری مجدد برای HF و AMI است. مفهوم سیاست این است که بسیاری از بیمارستان ها به نظر می رسد به رسیدن به RSRRs کم بدون در نظر گرفتن نرخ SNF بالا و یا پایین، یافته از اهمیت به بیمارستان، با توجه به این که قانون اخیر در نهایت کاهش خواهد داد بازپرداخت به بیمارستان با میزان بستری مجدد بیش از حد می باشد. [۹] در حالی که اذعان دارند که مطالعه ما این است که قادر به اثبات علیت (و یا عدم وجود علیت) بین نرخ SNF و RSRR، یافته های ما نشان می دهد که RSRRs کم پس از هر دو HF یا AMI را می توان توسط بیمارستان در سراسر طیف وسیعی از نرخ SNF به دست آمده، که دلالت بر اقدامات CMS بستری مجدد برای HF و AMI به نفع بالا و یا پایین SNF بیمارستان مراجعه سیستماتیک مغرضانه است.

به چند دلیل ممکن است عدم وجود ارتباط بین نرخ SNF در بیمارستان و RSRR برای بیماران HF را توضیح دهد. اول، SNFs به احتمال زیاد در سیاست بستری مجدد آنها متفاوت است و بر روی سایت توانایی؛ برخی از SNFs ممکن است برای حفظ بیماران در خارج از بیمارستان در حالی که دیگران ممکن است به نفع مجدد بیماران با کوچکترین عوارض بالینی در اولویت قرار گیرد. دوم، ارجاع SNF ممکن است مربوط به RSRR نزدیک تنوع قابل توجهی در کیفیت SNF وجود دارد. SNFs در کیفیت از نظر مرگ و میر، توسعه زخم فشار ، و استفاده از موانع فیزیکی متفاوت است. . [۱۰] اگر SNFs کیفیت پایین در بیشتر عوارض پس از بستری شدن در بیمارستان منجر شده است، این امر رابطه بین نرخ SNF و RSRR  وجود دارد. سوم، ارجاع SNF ممکن است بر اساس عوامل غیر بالینی مانند مالکیت بیمارستان یک مرکز SNF و یا از راه دور به SNF، ۱۱-۱۴ رابطه پنهان بین مراقبت SNF و خطر بستری مجدد است. در نهایت، بیمارستان ها با استفاده کم از SNFs ممکن است مکانیسم های دیگر را اطمینان حاصل شود که بیماران به اندازه کافی پس از ترخیص، از جمله به عنوان خانه سلامت دستیاران و یا بازدید از پرستاران، به این بیمارستان اجازه می دهد به رسیدن به RSRRs استخدام کم پیگیری می شوند. که SNF نرخ بالاتر با RSRRs کمی بیشتر پس از بحث و گفتگو شایستگی بیشتر AMI همراه شد. بیماران مبتلا به AMI مرخص شده از بیمارستان ها در بالاترین SNF به نظر می رسند به بیماریهای همراه بیشتر است و پزشکی پیچیده ممکن است ، منجر به یک ارتباط مثبت بین نرخ SNF و RSRR از مخدوش کننده باقی بماند. با این حال، رابطه بین افزایش SNF و RSRR بالاتر بعد از AMI قدرت تبیینی محدود شده بود، که دلالت بر تاثیر از پیشرفت و پیچیدگی بیمار به احتمال زیاد کوچک بود. در مقابل، برای بیماران مبتلا به HF تفاوت در همبودی بین بیمارستان ها در بالاترین و پایینترین پنجک استفاده از SNF ≤ ۵ درصد بود، به این ترتیب، انتظار می رود که نرخ بالاتر SNF همراه باشد بیماران پزشکی پیچیده ای است که منجر به RSRRs بالاتراست. در مطالعه ما، سیاه و سفید و غیر سفید بیماران به احتمال زیاد به بیمارستان با نرخ پایین تر SNF بستری بودند. مطابق با یک مطالعه اخیر بررسی تفاوت های نژادی در ۳۰ روز بستری مجدد پس از HF و های AMI بستری در بیماران مبتلا به مدیکر است[۱۵] که در آن بخشی از خطرساز بستری مجدد به بالاتر برای سیاهان به اینکه یک بیمارستان حتی پس ازتنظیم برای تخلیه به SNF عمدتا وعده اقلیت بود.

این یافته ها سازگار با مطالعه ما نشان می دهد که عوامل دیگر از استفاده از SNF توضیح تفاوت های موجود در میزان بستری مجدد بین سفید و بیماران اقلیت هستند.

در سطح بیمارستان، تجزیه و تحلیل ما نشان داد تقریبا هیچ همبستگی بین نرخ بالاتر SNF و RSRR کمتر، نشان می دهد در حال حاضر استفاده از SNF ناکارآمدی وجود دارد. با این حال، یکی از نتیجه گیری یافته های ما این است که بیماران منحصر به فرد از مراقبت SNF پس از HF و یا بستری شدن در بیمارستان AMI بهره مند شوند. مطالعات آینده با استفاده از بیمار در سطح تجزیه و تحلیل داده های نمودار پزشکی مناسب در جهت شناسایی بیماران خاص از مراقبت SNF بهره مند شوند به کاهش خطر بستری مجدد بهتر خواهد بود. در حالی که ما بر این باوریم که تفاوت در کیفیت مراقبت از SNF ممکن است عدم ارتباط با بستری مجدد را توضیح دهد، برای ارزیابی مداخلات خاص برای بهبود مراقبت های اطراف انتقال بین بیمارستان ها و SNF کار اضافی مورد نیاز است. [۱۶]

مطالعه حاضر با استفاده از داده های اداری برای تنظیم ترکیب مورد محدود شد. با این حال، مطالعات نشان داده اند که در سطح بیمارستان برآورد خطر بستری مجدد نرخ استاندارد پس از بستری شدن در بیمارستان HF یا AMI مشابه هستند چه از ادعاهای اداری و یا داده های بالینی مشتق شده است. [۶، ۷] دوم، تعمیم یافته های ما به شرایط پزشکی دیگر از HF و AMI ممکن است محدود باشد. سوم، ما به بررسی یک گروه از افراد مسن تحت پوشش هزینه نتایج خدمات مدیکر پرداختیم: از جمعیت جوان و یا بیمه های درمانی مختلف ممکن است متفاوت باشد. در نهایت، داده ها بر روی ویژگی های SNF توجه به امکانات و نیروی انسانی در محل در دسترس نیست.

قدرت و صلابت از مطالعه ما استفاده SNF با استفاده از مدیکر صدور صورت حساب SNF
می باشد که ادعا می کند به جای کدهای وضع تخلیه بیمارستان در مطالعات قبلی مشخص شده است. [۳، ۴] دقت وضع ترشح در اطلاعات صدور صورت حساب بیمارستان ثبت شده است تخمین زده می شود تا به عنوان کم ۸۰٪، [۱۷] و به عنوان داده های SNF از جمله صدور صورت حساب نمایش دقیق تر از قسمت SNF با توجه به پیامدهای مالی برای بازپرداخت است.

رفتن به:

نتیجه

در نتیجه، مطالعه حاضر تنوع قابل توجهی در استفاده از بیمارستان ارجاع SNF مدیکر برای بیماران HF و AMI در حرفه پزشکی معاصر است. ارتباط معنی داری بین میزان بستری مجدد در سطح بیمارستان و نرخ SNF برای بیماران HF پس از تنظیم برای ویژگی های بیمارستان تشخیص داده شد. رابطه مثبت های ضعیف بین نرخ های SNF و میزان بستری مجدد بیماران مبتلا به AMI وجود دارد، با این حال، نرخ SNF کمتر از ۴ درصد از تنوع در میزان بستری مجدد پس از AMI توضیح داد. بیمارستان دستیابی به نرخ بستری مجدد به پایین برای HF خود و بیماران مبتلا به AMI تا به حال هر دو بالا و پایین استفاده SNF می شود.

 

 موضوعات :
تحقیق

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *