گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی
آذر 13, 1395
651 بازدید
گزارش نسخه جدید

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی


موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق خصوصی :

روشهای تعیین ثمن در عقد بیع
مال مقبوض به عقد فاسد
طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضرر و زیان وارده در دادگاه های عمومی
قواعد اخلاقی در تعهدات مدنی
فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان
معدن در حقوق ایران
تاثیر قوه قاهره بر تعهدات
ارزش اثباتی و تعارض ادله اثبات دعوا
جایگاه نرم افزارهای اپن سورس در نظام مالکیت فکری PHD
عسرو حرج ونقش آن در روابط موجر ومستاجر
دادگاه های تجاری
مسوولیت مدنی ناشی از وسایل موتوری PHD
تعهدات وکیل
نظریه اصیل بودن طرف قرار داد درحقو ق تجارت PHD
وضعیت زوجه نسبت به اموال حاصله در دوران زندگی مشترک
تنفیذ معامله <ماهیت ،شرایط ،آثار >
حقوق حاکم در داوری های تجاری بین المللی

بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی با توجه به کنوانسیون بین المللی جاده ای
بررسی و تحلیل دعوی” شرکت آموکو اینترنشنال فاینس کورپوریشین” در دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده
مقایسه حق عینی و حق دینی
تحدید مسئولیت تخلف از انجام تعهد
اسناد کتبی به عنوان یکی از وسایل دعوا
جبران ضررو زیان در الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران و تطبیقی
نقش حقوق نرم در تعیین مفاد قراردادهای تجاری بین المللی
اثر تقصیر زیان دیده در مسئولیت مدنی

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با موسسات مالی PHD
دارا شدن غیر عادلانه
دستور موقت
خیار تعذر تسلیم
شرکتهای تعاونی
ماهیت حقوق تسلیم مبیع در بیع کلی
تصرف در مال توقیف شده
صلح دعوی
حق حبس در بیع
مسئولیت ناشی از عمل دیگران در حقوق فرانسه و ایران
قوه قاهره در حقوق ایران
حقوق تبلیغات تجاری
بازداشت سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری
ایفای عین تعهد در حقوق ایران ومقایسه آن با سایر نظامهای حقوقی
بررسی تطبیقی موارد مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای سهامی در ایران و آمریکا
اجرای آرای داوری خارجی ابطال شده در کشور محل صدور
قرار داد انتقال مالکیت زمانی ( Time share)
نقش تعیین مدت در قرار دادها
حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در فضای تبادل اطلاعات PHD
ماهیت حقوقی قبول
بررسی تطبیقی آثار حقوقی عدم پرداخت ثمن
معناشناسی گزاره های حقوقی
مبانی موجهه مالکیت معنوی
ضمانت نامه های بانکی در آراء دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده
رژیم مالی ازدواج در حقوق انگلیس
اصول دادرسی منصفانه مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کامن لا) PHD
بررسی تطبیقی تئوری عدم پیش بینی در قراردادها
احکام حقوقی تصرف در مال مرهونه
اصل حاکمیت اراده در قرارداها
تهاتر قهری
مسئولیت مدنی صغار

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه وقوانین موضوعه
اضطرار در معاملات
حسن نیت در قراردادها درحقوق ایران و فرانسه
ضرورتها و پیامدهای الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حق مولف “برن”
تطبیق مقررات مربوط به موانع ارث در قانون مدنی با فقه اهل سنت
اعتراض به رای داوری تجاری بین المللی PHD
مسئولیت پیمانکار در قراردادهای پیمان کاری
تابعیت و اشتغال بیگانگان
خرید و فروش عضو بدن انسان
بورس اوراق بهدار در حقوق ایران با بررسی تطبیقی مختصر موضوع در کشورهای فرانسه، انگلستان و آمریکا
موسسات بازرسی کننده کالا وخدمات وتعادل قرار دادی (۲ج) PHD
حقوق وتکالیف راهن ومرتهن نسبت به عین مرهونه
نظریه علت تعهد(cosideration)در نظام حقوقی کامن لادر مقایسه با حقوق ایران
اوراق تجاری در تامین خواسته
بررسی تحلیلی نظریه اداره قرارداد در تئوری حقوق قراردادها طرح یک تئوری استدلال در حقوق قراردادهای ایران
حقوق رقابت و کارتل های بین المللی نفت
مجامع عمومی شرکت های تعاونی
اصول حقوقی حاکم بر قوانین ومقررات شهر سازی در ایران ،انگلیس وامریکا
دخالت اشخاص ثالث در دادرسی در حقوق ایران وتطبیقی
وضعیت قراردادها و حقوق و تعهدات شرکت های دولتی پس از خصوصی شدن
اداره فضولی اموال غیر
تعهد دادن اطلاعات از فروشنده به خریدار در حقوق ایران وتطبیقی
موارد ابطال رای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
فسخ عقد
جایگاه مقر در داوری تجاری بین المللی PHD
حقوق بورس اوراق بهادار در ایران
آثار تجدید نظر در امور مدنی در حقوق ایران و تطبیقی
مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریا PHD
تاثیر متقابل عقد و شرط
امارات قانونی

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا( وین ۱۹۸۰) و بررسی …
وضعیت حقوقی شرط پس از انحلال عقد
شرط فعل حقوقی
قیمومت
تطبیق مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی با موازین فقهی
روشهای پرداخت در تجارت بین الملل
بررسی تطبیقی ضمان درک مبیع
واگذاری اطلاعات فنی در حقوق ایران و تطبیقی( انتقال تکنولوژی)
شرط فعل
تعدد اسباب در ورود ضرر
تفسیر قرار دادهای تجاری بین المللی PHD
آثار اجرای غیر منطبق با تعهدات قراردادی
حق اختراع و حقوق رقابت: نظریات، سیاست ها و رویه های مخل رقابت در قرارداد مجوز بهره برداری از اختراع PHD
راههای جبران تخلف بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالاو مقایسه آن با حقوق.
بررسی تطبیقی اکراه واعمال نفوذ ناروادر معاملات در حقوق ایران وانگلستانPHD
بیع مال آینده در حقوق ایران
موضوع ایفاء تعهد غیرپولی
مقررات ناظر به روابط موجر ومستاجر مصوب سال ۱۳۷۶
مسئولیت جبران خسارت بوسیله شهرداری
حریم در حقوق ایران و فرانسه
طرحهای عمومی و عمرانی شهرداری و آثار اجرای آن بر حق مالکیت
بازگشت عملیات اجرایی حکم به حالت پیش از اجرا
قاعده لزوم معاشرت به معروف در روابط زوجین
اصل استقلال و بی طرفی داور در حقوق ایران
نقش نمایندگی در اسناد تجاری
احکام شروط مندرج در عقد
حقوق دارنده اسناد تجاری بر اساس تجارت ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلیس
بیع عین موقوفه
حق پژوهش از احکام دادگاه ها در حقوق ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا
افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی
فرجام خواهی در امور مدنی از دیوان تمیز تا امروز
گروه منفعت اقتصادی
پایان زندگی شرکتهای تجاری کامپنیز(compenies) در حقوق ایران و انگلستان
حقوق کاداستر در ایران با مطالعه تطبیقی
اعمال حقوقی اذنی و قواعد حاکم بر آن
محدودیتهای مدیران شرکتهای سهامی در انجام معاملات در حقوق ایران و انگلستان
اصل تناظر
شرایط تحقق غصب

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

موافقتنامه داوری تجاری بین المللی
تقسیم مسئولیت میان اسباب زیان
فسخ اجاره محل کسب و محل سکنی
اخذ تامین در قانون آئین دادرسی مدنی PHD
ارزش و توان اثباتی گواهی در امور حقوقی(مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا)
رهن
ارث حق
تعهد ایمنی در قراردادها
مفهوم و ماهیت مالکیت فکری PHD
تعهدات بیمه گذار و بیمه گر در بیمه های زیان
تعهدات مستاجر در اجاره اماکن تجاری
ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه
وقف و سازمان اداری آن از ایران باستان تا حال
ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری حضانت در نظام حقوقی ایران
تفسیر معاهدات و قراردادهای بین المللی
حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی ۸۲/۱۰/۱۷ با توجه به حقوق روز اتحادیه اروپا PHD
حمایت از گونه های جدید گیاهی در حقوق مالکیت فکری با تاکید بر کنوانسیون (U.P.O.V)
رجوع از ایجاب با مطالعه تطبیقی PHD
اثر قبض در تملیک
قلمرو حاکمیت اراده در امر مرور زمان
بررسی تطبیقی ماده ۱۲ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان در قوانین موضوعه ایران
اماره قضایی
کارگزاران بورس اوراق بهادار
تمکین در نظام حقوق خانواده ایران و بازخوانی متون تاریخی (ارزیابی اخلاقی-حقوق بشری)
مطابقت کالا با قرارداد در بیع بین المللی
گزارش اصلاحی و ماهیت آن
امور موضوعی و امور حکمی در دعوی PHD
خسارات قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی
داوری در حقوق ایران
علل اطاله دادرسی دردعاوی مدنی و راه های پیشگیری از آن
دیوان ممتاز در نظام حقوقی ایران
تفسیر قوانین مدنی
اعراض از ملک در حقوق ایران

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

اهلیت در عقود( قراردادها)
اعتراض ثالث اجرایی PHD
مقایسه ورشکستگی با اعسار در حقوق ایران
امکان بازداشت مهر در اجرای احکام مدنی
تاثیر فعل زیان دیده در ورود خسارت درحقوق ایران و انگلیس
مختصری از اصول عملی و علمی تجارت خارجی ایران
مطالعه فقهی-حقوقی شبیه سازی انسان
قراردادهای اعتباری
نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا
اقاله در حقوق انگلستان و مقایسه با حقوق ایران
اختیارات و تعهدات ناشی از اداره مال غیر
مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیکPHD
آثار بیع مال آینده
راهکارهای تقنینی و قضایی تعدیل اراده یکطرفه مرد در طلاق
تعهدات ارزی در برابر دولت در حقوق ایران
اندیشه عدالت خواهی و اثر آن بر تفسیر قواعد حقوقی PHD
حقوق مدنی حمل در حقوق ایران و تطبیقی
مفهوم مالکیت: مقایسه در فقه، قانون مدنی و قانون تجارت
بررسی عهد نامه ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی
ابعاد حقوقی تامین مالی پروژه در تجارت بین الملل PHD
بررسی وضعیت حقوقی شرط ثبات در قراردادهای دولت با اتباع بیگانه
شرایط موقوف علیه
موجبات حق فسخ نکاح
اجبار به انجام عین تعهد
وضعیت حقوقی معاملات معارض با قرارداد تعهد به فروش عین معین
قراردادهای الحاقی در حقوق خصوصی
مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنند گان دارو
خسارت تاخیرتادیه وجه نقد
قواعد حقوقی حاکم بر تعیین خسارت ناشی از نقض قرارداد PHD
ظهرنویسی اسناد تجاری
تعارض اسناد عادی و رسمی از حیث توان اثباتی
حدود اختیارات مالک در مالکیت متزلزل
تشکیل قراردادهای الکترونیکی
حقوق راز های تجارتی
شیوه های قراردادی انتقال فناوری در تجارت بین الملل PHD
بازرسان شرکتهای سهامی در حقوق ایران و انگلیس

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

غیرقابل اجرا شدن مورد تعهد
عقد بیع با ثمن شناور(open price) در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین
وضعیت ارث اشخاص بلا وراث در حقوق ایران و تطبیقی
ارش عیب مبیع
حجر در قانون مدنی ایران
قرارداد پیش فروش ساختمان
انحلال عقد و احد به عقود متعدد
منشا تحلیلی مسئولیت مدنی در حقوق ایران وانگلستان PHD
شناسایی و اجرای احکام و آراء داوری خارجی در حقوق ایران و انگلیس
مفهوم نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰)
نظریه عمومی وضعیت مراعی در اعمال حقوقی
حدود اعتبار اماره تصرف و مطالعه تطبیقی آن
بطلان آراء داوری بین المللی ( بین دولتها)
تنفیذ قراردادهای غیر نافذ با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر(اهدایی دانشگاه آزاد اسلامی)
مسئولیت در پروژه های ساخت
محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
تابعیت غالب و موثر
موانع نکاح در حقوق ایران و انگلیس
خسارات قابل مطالبه توسط اصحاب دعوی موضوع ماده ۵۱۵قانون آئین دادرسی
شرکتهای تضامنی در حقوق ایران و انگلیس
حق مولف در حقوق ایران و تطبیق بین سیستم حقوق ایران و فرانسه
حق عینی و دینی در حقوق ایران و فرانسه PHD
انتقال طلب و آثار آن
تاثیر عرف در تفسیر قراردادها
تعهد بر ترک فعل
بررسی شروط ضمن عقد نکاح
چگونگی اعلام اراده درعقود
تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای حقوق تجارت بین الملل
لقطه
نقش حسن نیت در مسئولیت مدنی
تعهدات مستاجر در اجاره املاک
وجوه افتراق تامین خواسته و دستور موقت
احکام مشترک خیارات
حقوق ممتازه در قانون ایران

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی
قیاس: تحلیل تطبیقی فقه، حقوق ایران و کامن لا PHD
مسئولیت سرپرستان ناشی از افعال زیانبار صغار ومجانین در حقوق ایران
مستثنیات دین در حقوق ایران و تطبیقی
کارشناسی به عنوان یکی ازادله اثبات دعوی
صلاحیت دادگاه درامور مدنی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان PHD
اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری
اماره قضایی
تطبیق مقررات مسئولیت مدنی با اتلاف و تسبیب
اصل بی طرفی دادرس در دعاوی مدنی
سوء استفاده مدیران از اختیار اداره شرکتهای سهامی (در یک مطالعه تطبیقی)اهدائی دکتری-تربیت مدرس
قصد انشاء در معاملات
تاسیس شرکتهای سهامی درحقوق ایران و انگلیس
بارنامه دارایی و آثار حقوقی آن
مقایسه وقف در حقوق ایران و تراست در حقوق آمریکا
شرایط و موارد صدور قرار تامین خواسته
بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال در قراردادها
تعیین و تقویم خواسته دعوی و آثار حقوقی آن
رهن در حقوق تجارت
مسئولیت پس از انحلال
ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی
مسئولیت مدنی تفویت فرصت در حقوق مدنی ایران PHD
توثیق مال آینده در حقوق ایران با مطالعه ی تطبیقی در حقوق ایالات متحده ی آمریکا
ضمانت اجرای شرط فعل
موضوع عقد اجاره
قاعده استاپل، کاربرد آن در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده
اصل صحت و اصل لزوم در عقد
حقوق و تکالیف اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی در حقوق ایران و تطبیقی
خرید دین در فقه و حقوق بانکی ایران
مسئولیت مدنی مجانین
ابعاد حقوقی قرار دادهای لیسانس (باتاکید بر پروانه اختراع)
مسئولیت ناشی از عیب طراحی و ساخت در قراردادهای پیمانکاری کلید در دستPHD
تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی
نقش ثبت سند در معاملات غیرمنقول با تاکید بر رویه قضایی و مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه PHD
قرارداد بیمه دریایی
انتقال سهم و سهم الشرکه درحقوق شرکتهای ایران و انگلیس
اصل ثبات قراردادها: طراحی مدل سیاست تقنینی
حقوق مصرف و قواعد عمومی قراردادها
مسئولیت مدنی نهادهای نجات شهری
بررسی تطبیقی سپرده گذاری بانکی (امانت خلاف قاعده)
مالکیت فکری وحمایت حقوقی از اطلاعات افشاء نشده
رابطه شرط و عقد
توصیف شرط ضمن عقد و بررسی شرایط صحت آن PHD
کشف دلیل در دادرسی های مدنی (الزام به ابراز دلیل در دادرسی های مدنی)
مسئولیت مدنی شاهد

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

مسئولیت پیش قراردادی PHD
تضامن در اسناد تجاری PHD
مالکیت زمانی در حقوق ایران و انگلیس PHD
ربح مرکب در حقوق ایران وفرانسه
بیمه مسئولیت فضای مجازی
تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها PHD
تضمین تعهدات بایع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بی المللی کالاها
طلاق در قانون کنونی ایران
مالکیت معنوی
شرط خلاف مقتضای عقد
مقایسه حقوق شرکاء شرکت مدنی و تجاری
عمل برمبنای اماره ی مالکیت
حقوق دارندگان اوراق مشارکت و اجاره
وظایف و مسئولیتهای مستاجر در قراردادهای اجاره کشتی
اعاده دادرسی درامور حقوقی
قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران
موسسات اعتباری بانکی وغیر بانکی خصوصی در حقوق ایران
نمایندگی ظاهری
قواعد عمومی خسارات مشترک دریایی
معاملات با حق استرداد در حقوق ایران
توافق قراردادی فروشنده و خریدار در مورد زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایران و انگلستان PHD
ولایت درنکاح
فعالیت بانکهای تخصصی در ایران
احکام اراضی بایر و دایر شهری
تاثیر شخصیت در قراردادها
حمایت خانواده در حقوق ایران وفرانسه و بررسی لایحه حمایت خانواده در ایران
طواری توقیفی وزوالی دادرسی
اعتراض شخص ثالث در حقوق ایران و تطبیقی
زمان انتقال مالکیت کالا در حقوق ایران و انگلیس
شرط تبانی PHD
ربا و کاهش ارزش پول: بررسی فقهی-حقوقی قرض در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
قاضی تحکیم
ضرورت وجود رابطه سببیت در تحقق مسئولیت مدنی
تصفیه بازرگانان ورشکسته بر اساس رویه عملی اداره تصفیه امور ورشکستگی
اذن و آثار حقوقی آن
مسئولیت مدنی ناشی از تصادم وسائط نقلیه موتوری زمینی
قابلیت تعمیم دریافت ارش در خیار عیب به سایر خیارات

 

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق خصوصی

شرح مواد قانون مدنی ایران راجع به طلاق و طلاق به تقاضای زن
قواعد عمومی ارث اقلیتهای دینی ایران
وضعیت تصرف مال غیر به صرف اذن مالک
اهدای جنین در حقوق ایران و سایر نظامهای حقوقی PHD
اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس
تحلیل شهادت در مذهب امامیه

بررسی تحلیلی قانون آب و نحوه ملی شدن آن و تطبیق آن با قانون آب کشورهای خارجی
تعدیل قراردادها در حقوق ایران
تحدید اصل آزادی قراردادی در هنگام انعقاد عقد
قانون حاکم بر قراردادها در تعارض قوانین
حدود مداخله دادگاه در داوریهای داخلی و تجاری بین المللی
توقف تاجر، مفهوم و آثار آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان
مبانی، موانع و روشهای حقوقی حمایت از سرمایه گذاریهای تجاری-اقتصادی بین المللی
محجورین و احکام مربوط به آنها
حضانت در حقوق ایران و بررسی تطبیقی
بررسی تطبیقی دعوای متقابل
توقیف اموال و وجوه محکوم علیه نزد شخص ثالث
زوال قدرت بر تسلیم بعد از عقد درحقوق ایران و حقوق تطبیقی
روابط اطراف ضمان عقدی در حقوق مدنی ایران
اجرای قانون خارجی در دادگاه های داخلی از نظر حقوق بین المللی خصوصی ایران و حقوق تطبیقی
حق و حکم PHD
خیار تاخیر ثمن
مسئولیت حقوقی ناشی از نرم افزارهای معیوب
خیار عیب و احکام آن
نظام حقوقی اوراق مشارکت
جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی بین المللی PHD
موانع ارث در حقوق مدنی و فقه شیعه
شروط غیرمنصفانه در قرارداد
حقوق سهامداران شرکت های سهامی
جایگاه نظریه عینی در سببیت عقود و بررسی آثار آن
آثار قبض در بیع
مسئولیت تضامنی
شرکت سهامی حرفه ای
ایفای تعهد پولی
دموراژیا غرامات از معطلی وتاخیر کشتیموضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *