زباله های آهنی

زباله های آهنی و موادی که جذب آهن می شوند

زباله های آهنی،شامل فلزاتی می شوند که در ترکیب اصلی آن ها،آهن به کار رفته است مانند آهن و فولاد.این گروه در جاهایی مانند بدنه ماشین های کهنه،ابزار های خانگی،فلزاتی که در ساختار و اسکلت ساختمان استفاده میشوند،ریل ها راه آهن و…به کار می روند.در سراسر جهان میلیون ها تن از این فلزات کهنه در کوره ها ذوب میشوند و ناخالصی های آن ها جدا میشود و توسط افراد متخصص قالب گیری و ریخته گری میشوند و به اشکال مختلفی در می آید.بازیافت آهن و استیل به دو روش ذوب کردن و دوباره قالب گیری کردن انجام میشود.قطعات بازیافتی آهن از دو دسته بزرگ بوجود می آید.دسته ی اول شامل قطعات بازیافتی خانگی که در زباله ها وجود دارد و دسته ی دوم شامل قطعاتی میشود که شامل عملیات کارخانه ای برای ساخت فولاد است.این گروه را توسط ماشین هایی به کارخانه ذوب آهن میبرند و آن ها را دوباره بازیافت میکنند.

توسط آهن ربای بزرگ و قوی اشیاء را از داخل زباله ها جدا میکنند چون وقتی با جرثقسل آهن ربای قوی را به زباله ها نزدیک میکنند هر چه خرده آهن در بین زباله ها باشد به آهن ربا میچسبد و مجددا در کوره ها آن ها را ذوب میکنندو به آهن قابل استفاده تبدیل میکنند و بدین وسیله در مصرف آهن صرفه حویی میشود.

بازیافت زباله های آهنی

زباله های آهنی شامل فلزاتی می شوند که در ترکیب اصلی آنها آهن به کار رفته است.

مانند آهن و فولاد این گروه در جاهایی مثل بدنه ماشین های کهنه ابزار های خانگی فلزاتی که در ساختار و اسکلت ساختمان به کار می رود. ریل های آهن و…

در سرا سر جهان میلیون ها تن از این فلزات کهنه در کوره ها ذوب می شوند و نا خالصی آن ها جدا می شوند و توسط افراد متخصص قالب گیری و ریخته می شوند و به اشکال مختلفی در می آید. باز یافت آهن و استیل به روش ذوب کردن و دو باره قالب گیری کردن انجام می شود . قطعات بازیافتی از دو دسته بزرگ به وجود می آید. دستهی اول شامل قطعات بازیافت خانگی است که در زباله ها وجود دارد و دسته ی دوم شامل قطعاتی می شوند که شامل عملیات کارخانه ای برای ساخت فولاد است . این گروه را توسط ماشین هایی به کارخانه ی ذوب آهن می برند و آن ها را دو باره بازیافت می کنند.

13326859881