no-img
مرجع مقالات ، پایان نامه ، تایپ و ترجمه آنلاین

طراحی فضای آموزشی با نگاه پدیدارشناسی(طراحی نمونه موردی دبستانی درشهر….)


مرجع مقالات ، پایان نامه ، تایپ و ترجمه آنلاین

ادامه مطلب

DOC
طراحی فضای آموزشی با نگاه پدیدارشناسی(طراحی نمونه موردی دبستانی درشهر….)
doc
خرداد ۱۹, ۱۳۹۸
13 مگ
قیمت 20000 تومان
تعداد صفحات 99 صفحه

طراحی فضای آموزشی با نگاه پدیدارشناسی(طراحی نمونه موردی دبستانی درشهر….)


قیمت : 20000 تومان

فهرست

1.فصل اول: کلیات

چکیده

1-1.:بیان مساله

1-2:پیشینه تحقیق

1-3:سوالات تحقیق

1-4:فرضیه های تحقیق

1-5:اهداف تحقیق

1-6:جنبه نوآوری تحقیق

1-7:روش پژوهش

1-8:ساختارپژوهش

2.فصل دوم: چهارچوب نظری،مفاهیم ومبانی

2-1:تعریف پدیدارشناسی

2-1-1:تعریف لغوی،اصطلاحی وفلسفی

2-1-2:پدیدارشناسی درمعماری

2-1-3: پدیدارشناسان معماری

2-1-4:مزایا ونتایج دیالکتیک پدیدارشناسی در معماری

2-2:تعاریف ،مفاهیم ومبانی فضا ومکان

2-2-1:تعاریف وتفاوت فضاومکان

2-2-2:فضاوزمان

2-2-3:فضای پدیدارشناسی معماری

2-3:اصول ومبانی صراحی فضای آموزشی

2-3-1:بایدهاونبایدهادر صراحی فضای آموزشی

2-3-2:ارتباط طراحی باآموزش ویادگیری کودکان

2-3-3:تاثیرروانشناسی محیط در صراحی فضای آموزشی

3.فصل سوم: ضوابط ،معرفی و چالش های پروژه

3-1برخی ازظوابط واستاندارهای کلی مقررات ملی ساختمان در طراحی معماری فضاهای آموزشی

3-1-1:آیین کار ایمنی درهای مدارس
3-1-2:آیین کار ایمنی پنجره های مدارس
3-1-3:آیین کار ایمنی کریدورها و راهروهای مدارس
3-1-4:ضوابط طراحی ایمنی پلکان
3-1-5:اصول طراحی ایمنی مدارس در برابر آتش (مبحث فرار )

3-1-6:مقررات کلی (مبحث سوم  مقررات ملی ساختمان )

3-1-7:کلاس مدارس ابتدایی

3-1-8:آیین کار اصول جانمایی , طراحی و بهداشتی در توالت , دستشویی و آبخوری مدارس 

3-1-9:آیین کار مکان یابی , ساختمان , تجهیزات و بهداشت بوفه مدارس

3-1-10:بهداشت مدارس

3-1-11:استانداردها وسرانه ها

3-1-12:آیین کار اصول کلی مکان یابی و تأمین بهداشت ساختمان های آموزشی

3-1-13روشنایی مدارس

3-1-14:روشهای نوین در طراحی مدارس و فضاهای آموزشی

3-1-15:ضوابط فضاهای آموزشی

3-2:ارکان عمومی فضاهای آموزشی

3-2-۱: انتخاب استقرار واحد آموزشی متناسب با نیازهای آموزشی

3-2-۲: مکانیابی فضاهای آموزشی : کاربریهای سازگار و ناسازگار

3-2-3:دسترسی 
3-2-4:نور
3-2-5:صوت
3-2-6:شرایط اقلیم

3-2-7:خصوصیات فیزیکی مدرسه

3-2-8:تراکم دانش آموزان

3-2-9:رنگ فضاها

3-2-10:سازماندهی و ساختار کلاس

3-2-11:تزئینات کلاس

3-2-12:انواع چیدمان در کلاس

3-3: نمونه های موردی

3-3-1:نمونه اول  : مدارس راهنمایی مدن آلپاین درآمریکا

3-3-2:نمونه دوم :    مدرسه واسطه somerset

3-3-3:نمونه سوم: مدرسه راهنمایی مصلی نژاد

3-3-4:نمونه چهارم: مدرسه راهنمایی امام رضا

3-4: تحلیل سایت

3-5: برنامه فیزیکی

3-5-1:آموزشی

3-5-2:پژوهشی

3-5-3:اداری

3-5-4:تفریحی-ورزشی

3-5-5:حیاط هاوفضای باز

3-5-6:خدماتی

4.فصل چهارم:طراحی فضای اموزشی با رویکرد پدیدار شناسانه

4-1:مقدمه

4-2:ادراک درفضا

4-3: برقراری ارتباط ماهوی ومتافیزیک مکان باروح وروان

4-4:چگونگی تاثیرگذاری مثبت فضااز بعد تحصیلی،روانی و اجتماعی برکودکان

4-5: مبانی نظری

4-6.نتیجه گیری

5.فصل پنجم:اسنادومدارک پروژه

5-1:روندطراحی

5-2:نقشه های نهایی طرح

5-3تصاویر

منابع وماخذ

چکیده

دردنیایی که در آن زندگی می کنیم مملو از رمز و راز واسراراست که بشر درصدد دستیابی به آنهاست برای اثربخشی وزندگی بهتر.معماری یکی ازراههاییست که انسان همواره از آن برای اهداف خود استفاده کرده است.بشر درطول تاریخ هرکجاکه خاسته بزرگی وقدرت خود رابه رخ بکشد ازمعماری بهره برده است.معماری به سبب دردیدبودن ودیده شدن همواره مورد استفاده تمام اقشار درهر دوره ای قرار گرفته است.درمعماری به سبب تلفیق فن وهنر وبعنوان یکی از انواع هنرهای هفتگانه پرکاربردترین آنهاست بدین سبب که اغلب هرفضای معماری کاربری نیز داردواز آن استفاده انسانی درجهت زندگی مادی میشود.اما معماری فقط کارکرد مادی ندارد بلکه کارکردروح وروانی نیز داردوهمانطور  که گفته شد به سبب در دید بودن بیشتر به مادیت ،بصر وظاهرتوجه شده وکمتر اثرماهوی وخودآگاه وناخودآگاه فضا موردتوجه قرارگرفته است به این دلیل آنچه که در این پژوهش بدان پرداخته خاهد شداثرماهوی فضابرکاربران واثرگذاری فضای معماری شده برناخودآگاه کاربران به گونه ای که فرد به فضایی که وارد شده آن را حس کند وقلبن وروحن باکاربری فضا ارتباط برقرار کند.درواقع هدف مااینست که دریچه ای درمعماریمان بگشاییم تاکاربر رابه یک درک شهودی ناخودآگاه واثربخش ازخود اصل فضا وآن چه که برای آن بدانجا قدم گذاشته برسانیم.                               برای سیدن به این امر ازروش پدیدارشناسی درفلسفه استفاده کردیم.پدیدارشناسی همانطورکه مفصل راجع به آن خاهیم گفت یک روش دیدن است،باآن ماهیت پدیدارهارا خاهیم دید وتحلیل میکنیم تابه جواب برسیم ودرنهایت بااستفاده از خروجی آن بصورت نمونه موردی تمام تءوری هارادرقالب عمل درطراحی یک دبستان به کار میبریم.موضوعات :
پایان نامه

درباره نویسنده

admin 9 نوشته در مرجع مقالات ، پایان نامه ، تایپ و ترجمه آنلاین دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


    دیدگاه ها


    2 پاسخ به “طراحی فضای آموزشی با نگاه پدیدارشناسی(طراحی نمونه موردی دبستانی درشهر….)”

    پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *