ذخیره سازی دی اکسیدکربن با استفاده از فرآیند تبدیل به هیدرات در ساختار زیر زمینی

تعداد صفحات ۵۰ صفحه

قیمت ۶۰۰۰۰ تومان

چکیده
بــا افزایــش غلظــت گاز دیاکســیدکربن در جــو کــره زمیــن اخیــراً روشهــای زودبــازده کاهــش انتشــار ایــن گاز ماننــد تزریــق دیاکسـیدکربن بـا مقاصـد ازدیـاد برداشـت و ذخیره سـازی زیرزمینـی مطـرح شـده اسـت. اگرچـه اسـتفاده از دی­اکسـیدکربن جهـت ازدیـاد برداشـت نفـت سـابقه طولانـی دارد، امـا بـه دلیـل ضریـب برداشـت بـالای مخـازن گازی و  احتمـال اختـلاط دو گاز، تزریـق ایـن گاز در مخـازن گازی بـه طـور همـه جانبـه مطالعـه نشـده اسـت.

در ایـن پژوهش فرآینـد تزریـق دی­اکسـیدکربن بـا هـدف ازدیـاد برداشــت گاز و ذخیره ســازی زیرزمینــی دیاکســیدکربن EGR/CCS در یکــی از مخــازن گازی ایــران بررســی شــده اســت. پـس از انجـام آنالیـز حساسـیت بـر روی پارامترهـای مختلـف بـه روش طراحـی آزمایـش بهینـه، پارامترهـای تأثیرگـذار بـر فرآینـد انتخــاب گردیــده و در پایــان شــرایط بهینــه پارامترهــا بــا اســتفاده از الگوریتــم ژنتیــک و بــا در نظــر گرفتــن میــزان ســود خالــص بـه عنـوان تابـع هـدف محاسـبه شـده اسـت.

مطالعـات در ایـن مقالـه نشـان میدهـد کـه تزریـق دیاکسـیدکربن در مخـازن گازی چنانچـه در شـرایط بهینـه (الگـوی تزریـق و شـرایط عملیاتـی مناسـب و در حالـت دیاکسـیدکربن خالـص) انجـام گیـرد، نـه تنهـا باعــث تولیــد مقادیــر زیــادی از گاز باقیمانــده مخــزن (ازدیــاد برداشــت گاز) میگــردد، بلکــه میتوانــد موجبــات ذخیره­ســازی و جلوگیـری از انتشـار مقادیـر عظیـم ایـن گاز گلخانـهای گـردد. در نهایـت فرآینـد ازدیـاد برداشـت گاز/ذخیرهسـازی دی­اکسـیدکربن بــه علــت افزایــش ضریــب برداشــت مخــزن و درآمدهــای حاصــل از مکانیــزم توســعه پــاک  CDMو همچنیــن کاهــش انتشــار دی­اکســیدکربن، میتوانــد مزیتهــای اقتصــادی و زیســت محیطــی فراوانــی داشــته باشــد.

کلمات کلیدی: مخازن گازی، دی­اکسیدکربن، ازدیاد برداشت گاز، ذخیره­سازی، بهینه­یابی