گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پروژه کامل طرح ریزی واحدهای صنعتی رشته صنایع و مدیریت صنعتی


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

بهمن 28, 1392
4110 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پروژه کامل طرح ریزی واحدهای صنعتی رشته صنایع و مدیریت صنعتی


فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                        صفحه

فاز اول :

معرفی واحد صنعتی……………………………………………………………………………………………………………….      7

تاریخچه و سابقه فعالیت………………………………………………………………………………………………………..       7

تکنولوژی و توانمندی ها……………………………………………………………………………………………………….        8

مدیریت و نحوه اداره……………………………………………………………………………………………………………..        10

تعداد و تخصص نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………        11

شرکت های طراف قرداد………………………………………………………………………………………………………..       11

آدرس و شماره تلفن………………………………………………………………………………………………………………       11

چارت سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………..      12

محصولات………………………………………………………………………………………………………………………………       13

لیست محصولات تولیدی………………………………………………………………………………………………………..      13

قدمت و میزان تولید………………………………………………………………………………………………………………..      18

تغییرات طراحی و روند تقاضا…………………………………………………………………………………………………..      18

محصول………………………………………………………………………………………………………………………………………     18

مشخصات فنی محصول…………………………………………………………………………………………………………..       19

نقشه انفجاری محصول……………………………………………………………………………………………………………..      19

لیست مواد اولیه و قطعات مورد نظر………………………………………………………………………………………..      20

لیست مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………….      20

لیست مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………..      21

لیست قطعات مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………..      22

نمودار  فرآیند عملیات…………………………………………………………………………………………………………….      23 نمودارFPC  ………………………………………………………………………………………………………………………….       24

نمودار مونتاژ ………………………………………………………………………………………………………………………….       25

جدول فرآیند عملیات…………………………………………………………………………………………………………….       26

دیاگرام جریان……………………………………………………………………………………………………………………….       30

برنامه تولید 5 سال آینده…………………………………………………………………………………………………….         31

 

 

فاز دوم :

 

لیست ابزارآلات………      .……………………………………………………………………………..        32

لیست ماشین آلات      ………………………………………………………………………………………………………….         35

تعيين سيستم توليدي كارخانه    .………………………………………………………………         36

طراحي ايستگاههاي كاري………………………………………………………………………………………………………         37

محاسبه تعداد ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………          38

محاسبه تعداد ماشین تزریق پلاستیک  ………………………………………………………………………………..         39

محاسبه تعداد دستگاه تزریق پلاستیک – قاب اصلی هواکش……………………………………………….         39

محاسبه تعداد دستگاه تزریق پلاستیک – بدنه دوقلو  ………………………………………………………….         40

محاسبه تعداد دستگاه تزریق پلاستیک – دریچه مسدود کننده هوا …………………………………..         41

محاسبه تعداد دستگاه چاپ تامپو  ……………………………………………………………………………………….         42

محاسبه تعداد دستگاه اکتیواتور  ………………………………………………………………………………………….         43

تعيين تعداد بهينه نيروي انساني در هر ايستگاه   ……………………………………………………………….         44

ایستگاه مونتاژ   ……………………………………………………………………………………………………………………           45

دستگاه چاپ تامپو  ………………………………………………………………………………………………………………          46

دستگاه اکتیواتور  ………………………………………………………………………………………………………………….          47

تعيين نيروي انساني مورد نياز براي مونتاژ  …………………………………………………………………………         48

 

 

 

 


 

فاز سوم :

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..       49

تعيين فضاي بخشهاي در ارتباط با توليد…………………………………………………………………………..       49

تعیین مساحت مورد نیاز برای بخش تولیدی……………………………………………………………………        50

تعیین مساحت مورد نیاز برای ایستگاه های کاری مختلف مونتاژ……………………………………….        51

اطلاعات بخش دریافت و ارسال………………………………………………………………………………………..        52

فرم فضا بخش دریافت و ارسال………………………………………………………………………………………….       53

تعیین فضای مورد نیاز انبار مواد اولیه……………………………………………………………………………….       54

تعیین فضای موردنیازانبار محصول نهایی……………………………………………………………………………      55

تعیین فضای مورد نیاز قطعات ساختنی………………………………………………………………………………      56

تعیین مساحت مورد نیاز برای بخش های خدماتی ، اداری ، پشتیبانی و …  ……………………..      57

خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………….     58

طراحي بخشهاي خدماتي ، اداري و پشتيباني……………………………………………………………………..    59

کروکی بخش ها…………………………………………………………………………………………………………………     59

طراحی بخش های اداری……………………………………………………………………………………………………     60

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                        صفحه

فاز اول :

معرفی واحد صنعتی……………………………………………………………………………………………………………….      7

تاریخچه و سابقه فعالیت………………………………………………………………………………………………………..       7

تکنولوژی و توانمندی ها……………………………………………………………………………………………………….        8

مدیریت و نحوه اداره……………………………………………………………………………………………………………..        10

تعداد و تخصص نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………        11

شرکت های طراف قرداد………………………………………………………………………………………………………..       11

آدرس و شماره تلفن………………………………………………………………………………………………………………       11

چارت سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………..      12

محصولات………………………………………………………………………………………………………………………………       13

لیست محصولات تولیدی………………………………………………………………………………………………………..      13

قدمت و میزان تولید………………………………………………………………………………………………………………..      18

تغییرات طراحی و روند تقاضا…………………………………………………………………………………………………..      18

محصول………………………………………………………………………………………………………………………………………     18

مشخصات فنی محصول…………………………………………………………………………………………………………..       19

نقشه انفجاری محصول……………………………………………………………………………………………………………..      19

لیست مواد اولیه و قطعات مورد نظر………………………………………………………………………………………..      20

لیست مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………….      20

لیست مواد مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………..      21

لیست قطعات مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………..      22

نمودار  فرآیند عملیات…………………………………………………………………………………………………………….      23 نمودارFPC  ………………………………………………………………………………………………………………………….       24

نمودار مونتاژ ………………………………………………………………………………………………………………………….       25

جدول فرآیند عملیات…………………………………………………………………………………………………………….       26

دیاگرام جریان……………………………………………………………………………………………………………………….       30

برنامه تولید 5 سال آینده…………………………………………………………………………………………………….         31

 

 

فاز دوم :

 

لیست ابزارآلات………      .……………………………………………………………………………..        32

لیست ماشین آلات      ………………………………………………………………………………………………………….         35

تعيين سيستم توليدي كارخانه    .………………………………………………………………         36

طراحي ايستگاههاي كاري………………………………………………………………………………………………………         37

محاسبه تعداد ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………          38

محاسبه تعداد ماشین تزریق پلاستیک  ………………………………………………………………………………..         39

محاسبه تعداد دستگاه تزریق پلاستیک – قاب اصلی هواکش……………………………………………….         39

محاسبه تعداد دستگاه تزریق پلاستیک – بدنه دوقلو  ………………………………………………………….         40

محاسبه تعداد دستگاه تزریق پلاستیک – دریچه مسدود کننده هوا …………………………………..         41

محاسبه تعداد دستگاه چاپ تامپو  ……………………………………………………………………………………….         42

محاسبه تعداد دستگاه اکتیواتور  ………………………………………………………………………………………….         43

تعيين تعداد بهينه نيروي انساني در هر ايستگاه   ……………………………………………………………….         44

ایستگاه مونتاژ   ……………………………………………………………………………………………………………………           45

دستگاه چاپ تامپو  ………………………………………………………………………………………………………………          46

دستگاه اکتیواتور  ………………………………………………………………………………………………………………….          47

تعيين نيروي انساني مورد نياز براي مونتاژ  …………………………………………………………………………         48

 

 

 

 


 

فاز سوم :

 

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..       49

تعيين فضاي بخشهاي در ارتباط با توليد…………………………………………………………………………..       49

تعیین مساحت مورد نیاز برای بخش تولیدی……………………………………………………………………        50

تعیین مساحت مورد نیاز برای ایستگاه های کاری مختلف مونتاژ……………………………………….        51

اطلاعات بخش دریافت و ارسال………………………………………………………………………………………..        52

فرم فضا بخش دریافت و ارسال………………………………………………………………………………………….       53

تعیین فضای مورد نیاز انبار مواد اولیه……………………………………………………………………………….       54

تعیین فضای موردنیازانبار محصول نهایی……………………………………………………………………………      55

تعیین فضای مورد نیاز قطعات ساختنی………………………………………………………………………………      56

تعیین مساحت مورد نیاز برای بخش های خدماتی ، اداری ، پشتیبانی و …  ……………………..      57

خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………….     58

طراحي بخشهاي خدماتي ، اداري و پشتيباني……………………………………………………………………..    59

کروکی بخش ها…………………………………………………………………………………………………………………     59

طراحی بخش های اداری……………………………………………………………………………………………………     60

تعداد صفحات 82 صفحه

قیمت 4000 تومان

برای دانلود بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید

imagesدیدگاه ها


یک پاسخ به “دانلود پروژه کامل طرح ریزی واحدهای صنعتی رشته صنایع و مدیریت صنعتی”

  1. محمد گفت:

    سلام این پروژه کامل طرح ریزی واحدهای صنعتی رشته صنایع و مدیریت صنعتی درباره چه کارخانه ای هست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *