دانلود پروژه مالی مدیریت مالی وچالشهای بازارسرمایه

تعداد صفحات با فونت نازنین ۱۲ تعداد صفحه ۱۲ صفحه

قیمت ۱۲۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

مقدمه

علم مالیه استفاده از اصول و مفاهیم اقتصادی در تصمیم گیری و حل مشکلات است . دایره علم مالیه می تواند به ۳ دسته طبقه بندی شود: مدیریت مالی ، سرمایه گذاری، نهادهای مالی

مدیریت مالی: که مدیریت مالی شرکتها (Carporate finance) یا مدیریت مالی تجاری (business finance) نیز نامیده می شود. اصولاً با تصمیم گیری های مالی در مسائل تجاری سرو کار دارد. تصمیمات مدیریت مالی شامل حفظ تراز نقدی، گسترش حسابها، بکار گیری سایر موسسات، قرض کردن از بانک و صدور سهام و اوراق بهادار است……..

تجزیه و تحلیل های مالی

تجزیه و تحلیل های مالی، یکی از ابزارهای  مدیریت مالی است که شامل ارزیابی در شرایط مالی و عملکرد یک شرکت تجاری یک وضعیت و یا حتی اقتصاد آن شرکت و پیش بینی شرایط و عملکرد آینده آن شرکت است. به عبارت دیکر این بدان معنی است که میزان ریسک و بازده مورد نیاز ………………

اهداف مدیریت مالی

تا کنون، به این نتیجه رسیده ایم که مدیران مالی در ابتدا باید تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تامین بودجه را در داخل سازه های تجاری اتخاذ کنند. اکثر این تصمیمات در بخشهای تجاری شرکتها گرفته می شود که باعث رشد بهتر می شود و حدود۸۹%از درآمدهای تجاری……………

سوالات تحقیق :

در این تحقیق با توجه به این که به کارایی بازار سرمایه در سطح ضعیف آن می پردازد سوالات به صورت زیر طراحی شده است :

سوال اصلی :

بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتی در سطح ضعیف کارایی می باشد ؟ ………………………

پاسخ سوالات :

این نتیجه حاصل شد که تغییرات پی در پی لگاریتم قیمتهای هفتگی سهام مستقل از هم نبوده و دارای همبستگی می باشند . این نتیجه نشان می دهد که با بررسی روند گذشته تغییرات پی در پی در قیمتهای سهام شرکتها ، امکان پیش بینی قیمتهای آتی سهام وجود دارد به عبارت دیگر……………….

دانلود پروژه مالی مدیریت مالی وچالشهای بازارسرمایه
تعداد صفحات با فونت نازنین ۱۲ تعداد صفحه ۱۲ صفحه
قیمت ۱۲۰۰۰ تومان
برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید