تعداد صفحات ۹۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت انلاین کلیک کنید

فایل ورد می باشد

 

 فاز اول :
 معرفی کارخانه ۰۵
 چارت سازمانی ۰۶
 لیست محصولات تولیدی ۰۷
 لیست مواد اولیه ۰۸
 برنامه تولیدی ۰۹
 برگه عملیاتی ۱۰
 OPC 13
 FPC16
 دیاگرام جریان ۱۹

 فاز دوم :
 لیست ابزارآلات ۲۰
 لیست ماشین آلات ۲۱
 سیستم تولیدی کارخانه ۲۲
 تعداد بهینه هر یک از ماشین آلات :
• ماشین بالابر و میکسر ۲۳
• لوله ۶۳ میلیمتر ۲۵
• لوله ۹۰ میلیمتر ۳۷
• لوله ۱۱۰ میلیمتر ۴۳
 تعداد بهینه نیروی انسانی :
• ماشین بالابر و میکسر ۴۳
• لوله ۶۳ میلیمتر ۴۵
• لوله ۹۰ میلیمتر ۴۹
• لوله ۱۱۰ میلیمتر ۵۳
 محاسبه کل نیروی انسانی مورد نیاز کارخانه ۵۷
 محاسبه کل ماشین آلات مورد نیاز کارخان۵۸

 فاز سوم :
 طراحی ایستگاه کاری ۵۹
 برگ احتیاجات فضای تولیدی ۶۰
 برگ احتیاجات فضای اداری ۶۱
 توضیحات بخش دریافت و ارسال ۶۲
 برگ دریافت و ارسال ۶۳
 برگ تعیین انبار ۶۴
 برگ تعیین انبار محصولات ۶۵
 کروکی انبار ۶۶
 محاسبه فضای خدمات ۶۷
 کروکی فضای خدمات کارکنان ۶۸
 کروکی اداری ۶۹

 فاز چهارم :
 جدول رابطه فعالیت های بخش خدماتی ، اداری ، تولیدی ۷۰
 ارائه چیدمان محل قرارگیری بخش های خدماتی ، اداری در کنار قسمت تولیدی ………………………. ۷۳
 چیدمان بخش های تولیدی به کمک نرم افزار ALDEP و CRAFT 75
 تعیین تجهیزات مورد نیاز برای حمل و نقل و تخصیص نیروی انسانی برای حمل ۹۲
 اضافه شدن راهروها به چیدمان قبلی ۹۳
 چیدمان کلی و تفصیلی بخش های مختلف کارخانه با در نظر گرفتن راهروها ۹۴
 دیاگرام جریان طرح پیشنهادی ۹۵
 معرفی کارخانه:
شرکت تولیدی صنعتی پلیمر
در زمینی به مساحت ۳۱۵۵۰ متر مربع در سال ۱۳۵۹ تاسیس گردید.
تعداد پرسنل ۱۸ نفر میباشد.