گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img

سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

تیر 25, 1394
1264 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پروژه حسابداری سبز


دانلود پروژه حسابداری سبز

تعداد صفحات ۱۰۷

قیمت ۴۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فهرست

چکیده : ۲

مقدمه: ۲

حسابداری سبز. ۳

تاریخچه پروژه حسابداری محیط زیست.. ۵

حسابداری محیط زیست عملکردگرا ۵

محیط زیست و رشد اقتصادی.. ۹

رابطه‌ی حسابداری و محیط زیست.. ۹

حسابداری سبز و سیستم‌های محیطی‌ مدیریت.. ۱۰

حسابداری سبز به عنوان یک سیستم اطلاعاتی.. ۱۱

مزایای حسابداری محیط زیست.. ۱۱

حسابداری زیست محیطی.. ۱۳

هزینه یابی زیست محیطی.. ۱۴

گزارشگری زیست محیطی.. ۱۴

حسابداری زیست محیطی.. ۱۵

هزینه یابی زیست محیطی.. ۱۵

گزارشگری زیست محیطی.. ۱۶

عوامل بازدارنده توسعه حسابداری محیط زیست.. ۱۶

عوامل موثر در توسعه محیط زیست.. ۱۸

یافته‌های تحقیق.. ۱۹

مدل حسابداری و گزارشگری محیط‌زیست.. ۲۴

خطرات محیط‌زیست.. ۲۴

مسئولیت شرکت.. ۲۵

مسئولیتهای اجتماعی صنعت در قبال حفظ محیط‌زیست.. ۲۵

افراد و سازمانها در قبال حفظ محیط‌زیست مسئولیت دارند. ۲۶

رابطه جدید بین صنعت و محیط‌زیست.. ۲۷

اندازه‌گیری اثر صنعت.. ۲۸

حسابداری کنونی کافی نیست.. ۲۸

تمایل به سرمایه‌داری.. ۲۹

تمرکز بر تجارت.. ۳۰

اعتقاد به اقتصاد نئوکلاسیک… ۳۰

کمیت‌پذیری عددی.. ۳۱

وابستگی به پول.. ۳۱

مفاهیم حسابداری.. ۳۲

حسابداری کلی‌نگر جدید. ۳۲

حسابداری کلی‌نگر جدید. ۳۲

افشا و گزارش کردن آثار. ۳۳

ضرورت حسابداری محیط زیست.. ۳۸

انواع حسابداری محیط زیست.. ۳۸

وظایف درون سازمانی:. ۳۹

وظایف برون سازمانی :. ۳۹

عوامل ساختاری حسابداری محیط زیست.. ۴۰

چارچوب حسابداری محیط زیست.. ۴۱

معایب چارچوب اولیه ی ارائه شده از طرف شالتگر. ۴۲

چارچوب تکامل یافته ی حسابداری محیط زیست.. ۴۲

مبنای حسابداری تعهدی.. ۴۳

فرض تفکیک شخصیت.. ۴۳

فرض تداوم فعالیت.. ۴۳

اهداف گزارشگری محیط زیست:. ۴۵

کاربردهای حسابداری محیط زیست:. ۴۵

هزینه یابی زیست محیطی:. ۴۶

شناسایی و طبقه بندی هزینه های زیست محیطی:. ۴۷

هزینه های بالقوه پنهان:. ۴۷

طبقه‌بندی شرکتها به لحاظ هدف و مسئولیت پاسخگویی آنها: ۵۴

پیاده سازی حسابداری زیست محیطی: ۵۵

واحدهای اندازه‌گیری در EA: 57

شناسایی هزینه و زیان فعالیتهای زیست محیطی آتی: ۶۰

هزینه های تصوری یا ارتباطی: ۶۹

حسابداری محیط زیست: ۷۲

حسابداری زیست محیطی: ۷۴

پیشینه تاریخی.. ۷۴

تعیین هزینه‌ها و درآمدهای محیطی: ۷۶

معیار شناسایی هزینه و زیانهای مرتبط فعالیتهای محیط زیست: ۷۸

مروری بر حسابداری هزینه‌های تحقق یافته محیط زیست : ۷۹

انواع حسابداری زیست محیطی شامل: ۸۰

مخارج آلودگی محیط زیست: ۸۰

افشای هزینه‌ها، بدهی‌ها و تعهدا محیط زیست: ۸۲

حسابداری مدیریت زیست محیطی.. ۸۵

تعریف حسابداری مدیریت زیست محیطی از دید سازمان ملل: ۸۵

طبقه‌بندی هزینه‌های زیست محیطی.. ۸۶

انوع هزینه‌های زیست محیطی داخلی: ۸۸

حسابداری زیست محیطی شرکتی و گزارشگری آن.. ۸۹

مدیریت هزینه های زیست محیطی: ۹۲

اصول گزارشگری و محتوای آن : ۹۳

اصول گزارشگری: ۹۴

نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۰۳

منبع.. ۱۰۴

چکیده پروژه

چکیده :
در عصر حاضر باتوجه به وجود برخی از محدودیتهای زیست محیطی به ویژه در تجــارت جهـانی و تنگ شدن عرصه رقابت، به ناچار بعضی شرکتهای انتفاعی از یک سو برای رفع این محدودیتها و دستیابی به درآمد بیشتر و یا کسب محبوبیت تجاری، مجبور به تحمل هزینه های زیست محیطی بوده و ازسوی دیگر برای ارزیابی مثبت عملکرد خاص حفاظت ازمحیط زیست، ناچار به کاهش هزینه های مزبور هستند.برای مدیریت بر هزینه های زیست محیطی اولین نیاز لزوم شناسایی آنها است و همین طور هزینه یابی محیطی فعالیتی است که می تواند موجب افزایش ارزش شرکت گردد. استاندارد بین المللی ایزو سری ۱۴۰۰۰ یک سیستم کنترل مدیریتی است که عملکرد زیست محیطی شرکت را به گونه ای تعریف می کند که نیازمندیهای این استاندارد را پوشش دهد و درمجموع برای این هدف است که شرکت بتواند فرایندها، ارتباطات و فعالیتهای خود را بدون ضرر به محیط زیست به انجام برساند. برخی شرکتهای تجاری ایرانی ازجمله شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران، به ایجاد سیستم مدیریت زیست محیطی اقدام کرده و اگرچه در این راستا هزینه های واقعی به شرکت تحمیـل مـی شود، لیکن در مقابل هزینه ها، منافع و ارزش افزوده ای را به دنبال خواهد داشت. موضوع حسابداری فعالیتهای زیست محیطی در قالب یک فعالیت مستقل قابل ارزیابی است و از یک طرف بنابه دلیل پیروی از یک الگوی بهبود مستمر در فرایند اجرای ممیزی زیست محیطی، بازخورد لازم سیستم اطلاعاتی حسابداری، تکمیل کننده ممیزی مزبور بوده، امکان ارزیابی عملکرد مدیران را در راستای بهبود مستمــر عملــی می سازد. ازطرف دیگر، گزارشگری مالی برون سازمانی، درخصوص عملکرد زیست محیطی، می تواند هزینه و منفعت برنامه های زیست محیطی و اهــداف مــدیــریت را برای استفاده کنندگان خارجی فراهم سازد و اگرچه برخی از منافع ناشی از تحمل هزینه های زیست محیطــی صرفاً کیفی است و قابل اندازه گیری عینی نیست، لیکن با افشای مناسب در گزارشگری مالی می توان دیدگاه مثبتی در میان سهامداران و بازار سرمایه ایجاد کرد و به تبع آن ازطریق افزایش (PRICE/EARNING PERSHARE)P/E و نهایتاً افزایش ارزش روز سهام، موجب افزایش ثروت سهامداران گردید

مقدمه:
فشارهای فزاینده‌ موجود در محیط و آگاهی‌های محیطی،نیاز به مطالعه تعاملات بین‌ بخش‌های اقتصادی با محیط را الزامی کرده‌ است.حساب‌های ملی‌ سنتی(تولید ملی خالص‌ یا ناخالص یا داخلی) بر اندازه گیری رشد و عملکرد اقتصادی تاکید دارد.به منظور ارزشیابی‌ جامع‌تری از دوام و توسعه،لازم است که‌ حوزه حسابداری مالی گسترده‌تر گردد تا استفاده از منابع طبیعی و همچنین زیان‌های‌ موجود در فرایند تولید را شامل شود.

همگام با رشد اقتصادی، فشار بر سیستم‌های طبیعی و منابع کره زمین شدت‌ می‌گیرد.واقعیت‌ تاسف بار این است که‌ اقتصاد به رشد خود ادامه می‌دهد،اما محیط زیست که اقتصاد به آن وابسته است رشد نمی‌کند.اگر چه نمایه‌های اقتصادی از قبیل سرمایه‌گذاری،تولید و تجارت همه و همه مثبت نشان‌ می‌دهند،اما نمایه‌های اساسی کوچک‌تر می‌شوند،خاک‌ها فرسوده‌تر می‌شوند،دمای هوا افزایش می‌یابد.همان گونه که رشد مداوم سرطان نهایتا با از بین بردن میزبانش به انهدام سیستم‌ حمایتی حیات‌بخش‌ می‌انجامد،اقتصاد جهانی نیز با رشد مداومش،میزبانش، محیط زیست،را به‌ آهستگی نابود می‌کند. در جهان امروز برنامه‌ریزی اقتصادی در راستای اهداف توسعه، امری لازم و اجتناب‌ناپذیراست، امروزه کشورهای پیشرفته محصول‌ برنامه‌ریزی‌های دقیق و صحیح،و کشورهای جهان سوم محصول‌ بی‌برنامه‌گی‌شان را می‌دروند.خوشبختانه در تمام جهان ضرورت‌ حفاظت از محیط زیست‌به صورت اصلی مسلم و انکارناپذیر پذیرفته شده است.

در حال حاضر دو مقوله توسعه‌ی پایدار و حفاظت وبهسازی محیط زیست موضوعاتی اصلی هستند که در سراسر جهان بر چگونگی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی به منظور فقرزدایی تاثیر می‌گذارند.توسعه‌ای پایدار است که بتواند با حفظ محیط زیست،رشد اقتصادی کشور را به گونه‌ای تضمین کند که‌ ضمن افزایش رفاه نسل حاضر منابع لازم را برای تامین رفاه‌ نسل‌های آینده باقی بگذارد.

حسابداری سبز
کانون توجه روش‌های حسابداری تنها به جنبه‌های اقتصادی‌ است.جنبه‌های زیست محیطی سیستم حسابداری،خصوصا دارایی‌های(منابع)طبیعی و نقصان‌پذیر،به عنوان حسابداری‌ سبز نامیده می‌شود.واژه‌ی سبز در ۰۳ سال گذشته در ارتباط با مسائل زیست محیطی مختلف،خیلی زیاد استفاده شده است.در بسیاری موارد از این واژه برای نامیدن سازمان‌ها و ادارت استفاده‌ می‌شود.حسابداری سبز واژه‌ای کلی است که در برگیرنده‌ی‌ حسابداری محیط زیست،زیست بوم‌ها یا منابع طبیعی است.اما افزون بر این حسابداری محیز زیست نیز یک واژه‌ی کلی است زیرا به معنی هماهنگی ابعاد مختلف محیط زیست در سطوح بزرگ یا کوچک می‌باشد که در سطح کوچک قابلیت اجرایی بیش‌تری‌ دارد.

حسابداری محیط زیست سیستمی است که از توسعه‌ی‌ پایدار،یعنی کسب و سود بیش‌تر،به ویژه از شرکت‌های انرژی چند ملیتی،پشتیبانی می‌کند.حسابداری محیط زیست دارای معانی و کاربردهای زیادی است.حسابداری محیط زیست می‌تواند از حسابداری درآمد ملی‌،حسابداری زیست بوم‌ها در سطح‌ ادارات محلی و در سطح کوچک وابسته و حسابداری مالی، حسابداری صنعتی یا حسابداری مدیریت داخلی شرکت‌ پشتیبانی کند.در ادامه اصطلاحات مختلف حسابداری سبز تشریح می‌گردد.

حسابداری محیط زیست:در سطوح پایین،به معنی وارد کردن به‌ حوزه‌ی بحث حسابداری مسائل شامل حسابداری مالی، حسابرسی گزارش‌ها و حسابداری مدیریت محیط زیست است .

حسابداری مدیریت محیط زیست:به معنی مدیریت‌ محیط زیست و عملکرد اقتصادی از طریق اجراء و توسعه‌ی‌ سیستم‌ها و روش‌های مناسب مربوط به محیط زیست می‌باشد که‌ ممکن است شامل گزارشگری و حسابرسی در بعضی از شرکت‌ها شود.حسابداری مدیریت محیط زیست معمولا شامل هزینه‌یابی‌ چرخه‌ی زندگی،ارزیابی سودها و برنامه‌های راهبردی برای‌ مدیریت محیط زیست می‌شود.

حسابداری صنعتی محیط زیست:به بحث درباره‌ی رفتار هزینه‌های محیط زیست می‌پردازد تا به حسابداری بهای تمام‌ شده‌ی کامل،و شامل شناسایی،ارزیابی و تخصیص هزینه‌ی‌ قراردادها،هزینه‌های زیست محیطی و هزینه‌های اجتماعی‌ مربوط به دادرسی‌ها،تولیدات،فعالیت‌ها و یا بودجه‌ها است. واژه‌ی هزینه‌های زیست محیطی حداقل به دو جنبه‌ی مهم اشاره‌ دارد:

۱-   به تنهایی به هزینه‌هایی که مستقیما بر هزینه‌های‌ خصوصی اثر می‌گذارد اشاره می‌کند.

۲-    هم چنین می‌تواند شامل هزینه‌هایی برای افراد،جامعه و محیط زیست در مواقعی باشد که یک شرکت پاسخ‌گوی هزینه‌ی‌ اجتماعی نیست.

حسابداری زیست بوم‌ها:در موارد فراوانی،واژه‌ی حسابداری‌ زیست بوم‌ها برای اشاره به گزارش‌های مبتنی بر داده‌های طبیعی‌ استفاده شده است.به علاوه حسابداری زیست بوم‌ها نوعی از حسابداری محیط زیست است.از این لحاظ حسابداری‌ زیست بوم‌ها اساسا برای تدارک طرح‌های مدیریت دارایی‌ها در سطح ادارات محلی استفاده شده است.چنین طرح‌هایی،ابزاری‌ جهت ارزیابی شرایط و چرخه‌ی عمر هر دارایی طبیعی خاص‌ ارائه می‌کند.

حسابداری منابع طبیعی:واژه‌ی حسابداری منابع طبیعی بعد از وارد کردن جنبه‌های زیست محیطی در سیستم حساب‌های ملی‌ مطرح می‌شود.جایی که تاکید بر دارایی‌های طبیعی،زوال درنمایشگر ۱-رویکردها و طبقه‌بندی‌های حسابداری محیط زیست کیفیت آن و…به علت رسیدن به شاخص‌های اقتصادی تعدیل‌ شده نسبت به محیط زیست مانند درآمد ملی ناخالص می‌باشد.

حسابداری محیط زیست[۱] یک نوع‏ درک و شناخت فراسازمانی و فراگروهی ار تحولاتی است که به نوعی،به جوامع و محیط زیست انسان‏ها مربوط می‏شود.

در حال حاضر،نگرش‏های مختلفی در مورد حسابداری محیط زیست (EA) وجود دارد. در حسابداری عملکردی، حسابداری مرتبط با طبیعت و محیط زیست به‏ عنوان یک شاخه مستقل از علم حسابداری در نظر گرفته می‏شود که فعالیت‏ها و کارکردهای آن، فقط به مدیران و سرمایه‏گذاران مربوط می‏شود. در حسابداری‏ عملکردی، وظایف EA ، عبارتند از کاهش هزینه‏های محیطی و پنهان‏سازی‏ هزینه‏های محیطی در بخش‏های هزینه‏ای خاص مانند هزینه سربار و جلوگیری از آگاهی یافتن مدیریت از وجود هزینه‏ها و درآمدهای مرتبط با محیط زیست،اما حسابداری محیط زیست به دنبال شفاف‏سازی تمام عیار فعالیت‏های حسابداری در تمام ابعاد است و بر این اساس، EA ،یعنی پیگیری و شناسایی هزینه‏ها و درآمدهای‏”سبز”محصولات و خدمات ارایه شده در حسابداری مدیریت،چه در داخل‏ سازمان و چه در قالب پاسخگویی در قبال جامعه و محیط زیست(پاسخگویی‏ اجتماعی و اکولوژیکی.( خوشبختانه،حسابداری محیط زیست در کشورهای مختلف با استقبال عمومی‏ و بین‏المللی مواجه شده و نمونه این امر را می‏توان در رواج گسترده‏ استانداردهای‏ ایزو ۱۴۰۰۰ مشاهده کرد. در حسابداری محیط زیست از نوع‏”عملکردی‏”گزارش‏های مرتبط با محیط زیست فقط به سمع و نظر مدیران عالیرتبه سازمان می‏رسد، در حالی که در حسابداری محیط زیست از نوع‏”سبز”کوشش‏ می‏شود تا به سهامداران‏”دیگر”،یعنی به نسل‏های آینده،حیوانات، گیاهان،میکروارگانیزم‏ها و تمام شهروندان اطلاع‏رسانی شود.

تاریخچه پروژه حسابداری محیط زیست
سهامداران، معتقدند تا زمانی که هزینه‏های‏ محیطی شرکت‏ها مشخص نشود و اهمیت والای فعالیت‏های مبارزه با آلودگی‏ محیط زیست برای مدیران و تصمیم گیرندگان سازمانی روشن نشود، نمی‏توان‏ امیدوار بود که مدیریت محیط زیست در صنعت،جدی گرفته شود.بنابراین،پس از سال ۱۹۹۵،استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰ برای تشویق و ترغیب شرکت‏ها به رعایت‏ سیاست‏های حسابداری محیط زیست به وجود آمد. در اینجا بد نیست که اشاره‏ای گذرا هم به تفاوت‏های موجود بین حسابداری‏ محیط زیست‏”عملکردی‏”و حسابداری محیط زیست‏”سبز”بنماییم و از این طریق‏ بر مزایا و برتری‏های حسابداری محیط زیست سبز تاکید کنیم. حسابداری محیط زیست،یک نوع درک و شناخت فراسازمانی و فراگروهی ازتحولاتی است که به نوعی،به جوامع و محیط زیست‏ انسانی مربوط می‏شود.

حسابداری محیط زیست عملکردگرا
تئوری حسابداری مالی،دارایی‌های‌ مشهود و نامشهود را به اقل بهای تمام شده‌ تاریخی و ارزش فعلی‌ شناسایی و ثبت می‌کند. اما این تئوری،استفاده‌ از منابع طبیعی و محیطی،و همچنین‌ کاهش در درآمد ناشی از افت سرمایه طبیعی را مورد ارزیابی قرار نمی‌دهد.به علاوه،تا امروز بسیاری از منابع‌ محیطی مثل آب،و هوا را به عنوان کالاهای‌ مجازدر نظر گرفته‌اند که هرگز در صورت‌های مالی،نامی از آنها برده نمی‌شود.در عملیات حسابداری مالی، تولید و توزیع محصولات یا ارائه خدمات، مستلزم استفاده از مواد مستقیم،نیروی کار مستقیم، هزینه‌های سربار تولید، هزینه‌های‌ اداری و فروش، و هم چنین هزینه‌های‌ تحقیق و توسعه است. از سوی دیگر،اگر چه هزینه‌های محیطی،بخشی از هزینه‌های‌ تولید و مدیریت را تشکیل می‌دهند اما این‌ هزینه‌ها در حساب‌های خاصی ثبت نمی‌شوند و به عنوان هزینه‌های عمومی‌ تلقی می‌شوند.شکل شماره یک هزینه‌های‌ محیطی را نشان می‌دهد.تئوری حسابداری‌ محیطی‌۴،تلاش می‌کند تا درآمدهای‌ محیطی(شامل درآمد حاصل از دفع مواد زائد،درآمد حاصل از چرخه مجدد کالاهای‌ تولیدی)و هم چنین هزینه‌های محیطی‌ (شامل هزینه‌های جبران خسارات محیطی‌ ناشی از انتشار تشعشات مضر)را در صورت سود و زیان بگنجاند.

ما در دنیای امروز،با پذیرش‌ سیستم‌های اطلاعاتی و مدیریت محیطی، هر روز بیش از پیش به اهمیت ایجاد پیوند بین عملکرد اقتصادی و محیط یک شرکت‌ پی می‌بریم،بنابر این می‌توانیم بین‌ حسابداری مالی و حسابداری طبیعی- سبزارتباط برقرار سازیم. حسابداری محیطی-سبز می‌تواند در تصمیم گیری در مورد موضوعاتی مثل، توزیع هزینه محیطی و مالیات‌های سبز، مفید باشد.عموما استفاده کنندگان‌ اطلاعات حسابداری سبز،افراد داخل‌ سازمان مدیران و مالکان موسسات هستند که وظیفه مدیریت و اداره شرکت را بر عهده‌ دارند این استفاده کنندگان می‌توانند افرادی‌ خارج از شرکت(سرمایه گذاران، بستانکاران،مسئولان مالیاتی،ساکنان‌ محلی)نیز باشند که منافع آنان به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منافع شرکت‌ وابسته است.همه دریافت کنندگان به‌ اطلاعات معتبری نیاز دارند تا:

*فرصت‌های محیطی را تعیین و هزینه‌های اضافی فاقد ارزش افزوده را محدود کنند.

*هزینه‌های محیطی را برآورد کنند.که در هزینه‌های سربار تولید قرار می‌گیرند.

*فرصت‌های محیطی موجود برای تولید درآمد خالص را شناسایی کنند.موضوعات :
رشته حسابداری

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *