گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پروژه تاسیسات طرح آبرسانی و فاضلاب شهر


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

فروردین 25, 1394
1349 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پروژه تاسیسات طرح آبرسانی و فاضلاب شهر


تعداد صفحات ۱۱۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

دانلود پروژه آب و فاضلاب شهر…..
شبکه لوله کشی نشان داده شده مربوط به شهرکی است که در حال حاضر ۵۱۸۰۰۰ نفر جمعیت دارد، در ۷ سال قبل جمعیت آن برابر ۳۲۱۰۰۰ نفر و در ۱۴ سال قبل ۱۸۱۰۰۰ نفر و در ۲۱ سال قبل جمعیت آن ۶۳۵۰۰ نفر بوده است، میخواهیم طرح تامین آب آنرا برای یک دوره طرح ۲۱ ساله ارائه نمائیم. تامین آب از طریق انتقال آب از چشمهای که در منطقه مجاور و در فاصله ۳۰ کیلومتری شهرک مورد نظر واقع شده صورت میگیرد. میزان آب مورد نیاز برای شهرک بجز مصرف آتش نشانی که در محاسبات باید منظور شود، بطور سرانه برای هر نفر در روز و متوسط بمنظور مصارف خانگی، کارگاههای تولیدی و صنعتی کوچک، آبیاری فضای سبز، نشت و مقادیر هرز آبی ۸۳ لیتر منظور میگردد. مصرف ماکزیمم روزانه ۱۶۵ درصد متوسط مصرف سرانه میباشد.
چه از نظر لوله خط انتقال آب از چشمه به داخل مخزن اصلی آب شهرک و چه از نظر مصرف و استفاده لوله برای شبکه لوله کشی داخل شهرک از لولههای چدنی که جدار داخلی آن با یک قشر بسیار نازک ملات ماسهای پوشیده شده است استفاده میشود میلیمتر در نظر گرفته میشود. ε =۰٫ و ۲۵ c= بطوریکه ۱۳۰ اختلاف ارتفاع بین مظهر چشمه تا سطح آب داخل مخزن اصلی منطقه در حدود ۱۲۰ متر و طول واقعی مسیر ۳۰ کیلومتر است. پس از انتقال آب از چشمه به مخزن اصلی، آب بوسیله ایستگاههای پمپاز احداث شده مجاور آن و همچنین مخازن متعادل کننده عرضه و تقاضا به داخل شبکه منتقل میشود. رژیم عملکرد پمپ جهت پمپاژ آب از مخزن زمینی اصلی به شبکه ۲۴ ساعته میباشد. ۵۴ میباشد. Psi فشار در دورترین نقطه شبکه

بخش  اول: شبکه آبرسانی

۱- ۱- مقدمه ۱

۱- ۲- عوامل مؤثر در برآورد جمعیت آیندۀ یک شهر ۱

۱- ۳- دوره طرح ۲

۱-۴- محاسبۀ مساحت فعلی شهر ۲

۱-۵- محاسبۀ جمعیت فعلی ۲

۱-۶- محاسبۀ جمعیت در پایان دورۀ طرح ۳

۱-۷- متوسط مصرف سرانۀ آب ۴

۱-۷-۱- مصرف خانگی ۴

۱-۷-۲- تعیین متوسط مصرف سرانۀ خانگی ۵

۱-۷-۳- تعیین حداکثر مصرف روزانۀ فضای سبز ۶

۱-۷-۴- تعیین متوسط مصرف سرانۀ عمومی و همگانی ۶

۱-۷-۵- تعیین متوسط مصرف سرانۀ تجاری و صنعتی ۷

۱-۷-۶- تلفات آب ۷

۱-۸- تعیین متوسط  مصرف سرانۀ روزانه آب و آب مصرفی شهر ۸

۱-۹- تعیین حداکثر مصرف سرانۀ روزانه آب و آب مصرفی شهر ۹

۱-۱۰ – تعیین حداکثر مصرف سرانۀ ساعتی ۹

۱-۱۱- مخازن آب ۱۰

۱-۱۱-۱- نحوه تعیین حجم مفید مخازن آب تصفیه شدۀ زمینی ۱۰

۱-۱۱-۲- محاسبه حجم مفید مخازن در انتهای دروۀ طرح و تعداد مخازن ۱۰

۱-۱۱-۳- شکل مخازن و تعیین ابعاد مخازن ۱۱

فهرست

۱-۱۲- شبکه آبرسانی شاخه ای ۱۲

۱-۱۲-۱- تعیین دبی مصرفی در واحد طول لوله و دبی مصرفی لوله ها ۱۲

۱-۱۲-۲- تعیین دبی تجمعی لوله ها ۱۵

۱-۱۲-۳- تعیین طول مسیر بحرانی و حداکثر شیب خط انرژی ۱۷

۱-۱۲-۴- تعیین قطر بهینه و قطر تجاری لوله ها ۱۸

۱-۱۲-۵- محاسبه سرعت و افت فشار در لوله ۱۹

۱-۱۳- محدودیت های سرعت ۱۹

۱-۱۴- تعیین فشار در گره ها ۲۳

۱-۱۵- شبکه آبرسانی حلقوی ۲۵

۱-۱۶- تجهیزات شبکه آبرسانی ۳۷

۱-۱۷- چگونگی ترسیم خطوط فشار ۳۹

۱-۱۸- طراحی شبکه های آبرسانی توسط نرم افزارهای کامپیوتری ۳۹

بخش  دوم : طراحی شبکه حلقوی توسط نرم افزار LOOP V 4.0

۲-۱- طراحی شبکه حلقوی توسط نرم افزار LOOP V4.0 40

۲-۲- مقایسه دو روش دستی و کامپیوتری  ۴۸

بخش  سوم : شبکه جمع آوری فاضلاب

 

۳-۱- مقدمه ۴۹

۳-۲- تعیین مقدار فاضلاب تولید شده در یک شهر (دبی طرح۴۹

۳-۳- روش های جمع آوری فاضلاب به صورت کامل ۵۰

۳-۴- جمع آوری فاضلاب به روش مجزا ۵۰

۳-۵- تعیین ضریب بهره برداری ۵۱

۳-۶- تعیین ضریب حداکثرجریان فاضلاب ۵۲

۳-۷- تعیین ضریب حداقل جریان فاضلاب ۵۲

۳-۸- تعیین متوسط مقدار سرانه فاضلاب خانگی ۵۳

۳-۹- تعیین مقدار فاضلاب صنعتی ۵۴

۳-۱۰- تعیین مقدار نشت آب ۵۵

۳-۱۱- تعیین مقدار حداکثر و حداقل کل فاضلاب ۵۵

۳-۱۲- تعیین مقدار دبی شستشو ۵۶

۳-۱۴- تعیین قطر اولیه (محاسباتی) لوله ها ۵۹

۳-۱۶- جدول شبکه جمع آوری فاضلاب به روش مجزا ۶۲

۳-۱۷- تعیین دبی فاضلاب سطحی (رواناب حاصل از باران) ۶۴

۳-۱۹- جمع آوری فاضلاب به روش درهم ۶۸

۳-۲۰- تعیین کمترین سرعت در روش درهم ۶۹

۳-۲۱- جدول شبکه جمع آوری فاضلاب به روش درهم ۷۳

۳-۲۲- محدودیت های فنی ۷۵

۳-۲۲-۱- محدودیت کمترین سرعت  ۷۵

۳-۲۲-۲- محدودیت بیشترین سرعت  ۷۵

۳-۲۲-۳- محدودیت ارتفاع فاضلاب ۷۵

۳-۲۲-۴- محدودیت قطر لوله ها ۷۵

۳-۲۲-۵- محدودیت شیب ۷۶

۳-۲۳- تأسیسات شبکه ی جمع آوری فاضلاب ۷۷

۳-۲۳-۱- دهانه های ریزش ۷۷

۳-۲۳-۲- دهانه های ورود آب باران ۷۷

۳-۲۳-۳- سرریز آب باران ۷۷

۳-۲۳-۴- آدم روها ۷۸

۳-۲۳-۵- حوضچه های شستشو ۷۹

۳-۲۴- نحوه ی کارگذاری لوله های آب و فاضلاب ۸۰

۳-۲۵- طراحی شبکه های فاضلاب توسط نرم افزارهای کامپیوتری ۸۱

بخش  چهارم : طراحی شبکه فاضلاب مجزا  توسط نرم افزار SEWER V 3.0

۴-۱- طراحی شبکه فاضلاب مجزا توسط نرم افزار SEWER v3.0 ………………………………… 82

بخش  پنجم : طراحی شبکه فاضلاب مجزا آب های سطحی توسط نرم افزار SEWER V 3.0

۵-۱- طراحی شبکه فاضلاب مجزا آب های سطحی توسط نرم افزار SEWER v3.0 ………… 94

بخش  ششم : طراحی شبکه فاضلاب درهم  توسط نرم افزار SEWER V 3.0

بخش  هفتم : منابع و مؤاخذ

۷-۱- منابع و مؤاخذ ۱۱۸

تعداد صفحات ۱۱۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 موضوعات :
رشته مکانیک

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *