تعداد صفحات ۱۲۴ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده

سازمانها بر این باور هستند که نیروی انسانی بعنوان یکی از منابع اصلی ایجاد ارزش در سازمان و همچنین مزیت رقابتی می باشد. کارکنان پاداشهایی بعنوان پرداخت های تشویقی (پرداخت بر اساس عملکرد) دریافت می کنند و با توجه به اینکه مدیریت پاداش جزء یکی از وظایف مدیریت منابع انسانی و عاملی برای هدایت رفتار و عملکرد کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمانی است و اینکه تأثیر بسزایی در ایجاد انگیزه در کارکنان و رضایت شغلی در آنها داردفلذادرخصوصرسیدنبهایناهدافمدیرانبایدشناختکافیازنیرویانسانیشاغلدرسازمانخودداشتهباشندوازخواستههاوخصوصیاتفردیکارکنانخوداطلاعاتدقیقتریداشتهباشندتاازطریقایناطلاعاتبتوانندباایجادانگیزهورضایتعملکردکارکنانخودرابهبودبخشیدهوگامیدربهرهوریسازمانخودبردارند.

سؤال اصلی تحقیق عبارتست ازاینکه آیامدیریتپاداشبرعملکردکارکناندربانکمسکناستانمازندرانموثراست یا نقش دارد؟جامعه آماری دراین تحقیق شامل۵۱۳ نفرازکلیه کارکنان بانک مسکن استان مازندران می‌باشد. گردآوری داده‌های مورد نیاز نیز از طریق پرسشنامه که مشتمل بر ۲۰سئوال می باشدصورت گرفت.پرسشنامه مذکور بین واحدهای آماری که به صورت نمونه گیری  خوشه ای انتخاب شده است، توزیع شد.تجزیه و تحلیل داده ها،از طریق بکارگیری آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (K-S)و آزمون کندال تاوبی صورت گرفت که به این نتیجه رسید بین مدیریت پاداش ، انگیزش و رضایت کارکنان ودرنهایت عملکرد کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱)مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲) بیان مساله………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳) اهمیت و ضرورت مساله تحقیق…………………………………………………………………….. ۶

۱-۴) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۵) اهدافتحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۹

۱-۶)سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۷)فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………… ۹

۱-۸)متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۹) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱-۱۰)واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………….. ۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲) تاریخچه  پاداش………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۳)  پاداش……………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۴) مفهوم شناسی و اهمیت پاداش………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۵) اهمیت پاداش……………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۶)انواع  پاداش………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۷)مبانی اعطا پاداش……………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۸) طرح های پاداش……………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۸-۱) طرحهای پاداش کوتاه مدت   …………………………………………………………………… ۲۶

۲-۸-۲) طرح های پاداش بلند مدت………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۹) مدیریت پاداش………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱۰) اهمیت پاداش در مدیریت عملکرد………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۰-۱) پاداش ، منبع اثربخش سازمانی……………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱۰-۲) پاداش ، واسطه ای بین سازمان و کارکنان………………………………………………….. ۳۳

۲-۱۰-۳) پاداش ، راهی برای موفقیت های انگیزشی چند گانه…………………………………….. ۳۳

۲-۱۰-۴) پاداش ، عاملی انگیزشی………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱۰-۵ پاداش ، راهنمای عملکرد……………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۱۰-۶) پاداش ، منبع جدا سازی………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱۰-۷) پاداش ، منبع مشارکت کارکنان……………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱۰-۸) پاداش ، منبع نوآوری……………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱۰-۹) پاداش ، منبع رقابت……………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱۰-۱۰) پاداش ، منبع سازگاری سازمانی……………………………………………………………. ۳۶

۲-۱۱) مدیریت عملکرد……………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۱۱-۱) تعریف مدیریت عملکرد……………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۱۱-۲اهمیت مدیریت عملکرد………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۱۱-۳) مزایای مدیریت عملکرد………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱۲) مفاهیم انگیزش………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱۲-۱) بررسی عوامل انگیزشی……………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۱۲-۲) عوامل انگیزش ناشی از محیط شغل………………………………………………………….. ۴۵

۲-۱۲-۳) عوامل انگیزشی ناشی از محیط کار……………………………………………………….. ۴۶

۲-۱۲-۴) پول به عنوان یک عامل برانگیزنده…………………………………………………………. ۴۷

۲-۱۲-۵) حقوق به عنوان نشان وضعیت……………………………………………………………….. ۴۸

۲-۱۲-۶) افزایش حقوق تأییدی بر موقعیت حرفه ای………………………………………………. ۴۹

۲-۱۲-۷) پول جبران زندگی عاری از احساس………………………………………………………. ۵۰

۲-۱۲-۸) معایب و مزایای پول به عنوان وسیله ایجاد انگیزه……………………………………… ۵۲

۲-۱۳) مفهوم رضایت شغلی در سازمان………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱۳-۱) نظریه های رضایت شغلی……………………………………………………………………… ۵۵

۲-۱۳-۲) عوامل موثر دررضایت و نارضایتی شغلی در سازمان…………………………………….. ۵۶

۲-۱۳-۳) مزایای شغلی……………………………………………………………………………………… ۵۹

۲-۱۳-۴) افزایش رضایت شغلی………………………………………………………………………….. ۶۲

۲-۱۳-۵) غنی سازی شغلی………………………………………………………………………………… ۶۲

۲-۱۳-۶) مشارکت در تصمیم گیری……………………………………………………………………… ۶۲

۲-۱۳-۷) زمان کار شناور…………………………………………………………………………………… ۶۲

۲-۱۴) مروری بر بانک مسکن……………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۱۴-۱) تاریخچه بانک مسکن………………………………………………………………………….. ۶۳

۲-۱۴-۲) موضوع و ماموریت بانک مسکن…………………………………………………………… ۶۴

۲-۱۴-۳) نمودار سازمانی بانک مسکن…………………………………………………………………… ۶۶

۲-۱۴-۴) تاریخچه بانک مسکن مازندران……………………………………………………………….. ۷۳

۲-۱۵) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۲-۱۵-۱)تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………….۷۴

۲-۱۵-۲) تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………….. ۷۸

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۸۲

۳-۲) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۳-۳) جامعه آماری پژوهش………………………………………………………………………………….. ۸۳

۳-۴) حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………….. ۸۴

۳-۵)گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. ۸۴

۳-۵-۱) روش میدانی…………………………………………………………………………………………. ۸۴

۳-۵-۱-۱)پرسشنامه………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۳-۵-۱-۲)نحوه تنظیم پرسشنامه…………………………………………………………………………… ۸۶

۳-۵-۱-۳)روایی………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۳-۵-۱-۴) پایایی……………………………………………………………………………………………… ۸۷

۳-۶)روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………. ۸۹

۳-۶-۱) روش تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………. ۸۹

۳-۶-۲) روش تحلیل استنباطی داده های پژوهش……………………………………………………… ۹۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات

۴-۱)مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۹۲

۴-۲) توصیف جمعیت شناختی نمونه ها………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۲-۱) بخش اول: شرح توصیفی نتایج………………………………………………………………… ۹۳

۴-۲-۲) متغیرجایگاه سازمانی……………………………………………………………………………… ۹۳

۴-۲-۳) متغیرمحل خدمت سازمانی……………………………………………………………………… ۹۴

۴-۲-۴) متغیر سن…………………………………………………………………………………………….. ۹۵

۴-۲-۵) متغیرسابقه خدمت سازمانی…………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۲-۶) متغیر جنسیت……………………………………………………………………………………….. ۹۷

۴-۲-۷) متغیر تاهل……………………………………………………………………………………………. ۹۸

۴-۲-۸) متغیر تحصیلات…………………………………………………………………………………….. ۹۹

۴-۲-۹) توصیف متغیرهای فرضیه ها(گویه ها)……………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۳) آزمون نرمالیته……………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۴-۳) تجزیه و تحلیل فرضیه ها…………………………………………………………………………….. ۱۰۳

­فصل پنجم: نتیجه­گیری، تفسیر و پیشنهادها

۵-۱)مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۵-۲) مروری بر خطوط کلی پژوهش …………………………………………………………………….. ۱۰۷

۵-۳) یافته های حاصل از پژوهش…………………………………………………………………………. ۱۰۸

۵-۳-۱) یافته های جمعیت شناختی پژوهش……………………………………………………………. ۱۰۸

۵-۳-۲) یافته های آزمون فرضیه های پژوهش………………………………………………………… ۱۰۹

۵-۳-۲-۱) نتیجه گیری از فرضیه اول…………………………………………………………………….. ۱۰۹

۵-۳-۲-۲) نتیجه گیری از فرضیه دوم…………………………………………………………………… ۱۱۰

۵-۳-۲-۳) نتیجه گیری از فرضیه سوم………………………………………………………………….. ۱۱۰

۵-۴) تفسیر نتایج ، بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………… ۱۱۱

۵-۵) پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳

۵-۵-۱) فرضیه اول…………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۵-۵-۲) فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۵-۵-۱) فرضیه سوم………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

۵-۶) مقایسه تحقیق حاضر با تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی………………………………. ۱۱۴

۵-۷) توصیه های منتج از پژوهش………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۵-۸)توصیه ای برای پژوهش های آینده…………………………………………………………………. ۱۱۷

۵-۹) محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………. ۱۱۷

۵-۹-۱) محدودیتهای در اختیار محقق………………………………………………………………….. ۱۱۷

۵-۹-۲) محدودیت های خارج ازاختیار محقق……………………………………………………….. ۱۱۸

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۴