گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

مدل,جدید,تولید,سلولی,با,علاقه‌مندی,متقابل,در,میان,نیروی,انسانی,و,استفاده,از,اعداد,فازی,نوع,یک


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه یک مدل جدید تولید سلولی با علاقه‌مندی متقابل در میان نیروی انسانی و استفاده از اعداد فازی نوع 2
مرداد 16, 1393
892 بازدید
3.11
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه یک مدل جدید تولید سلولی با علاقه‌مندی متقابل در میان نیروی انسانی و استفاده از اعداد فازی نوع 2


[purchase_link id=”2258″ style=”button” color=”blue” text=”برای دانلود پایان نامه کلیک کنید”]

فهرست جداول ز
فهرست تصاویر و نمودارها ط
فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 2
1-2- بیانمسالهپژوهش 5
1-3- هدفازانجامپژوهش 6
1-4- توجيهضرورتانجامطرح 6
1-5- ساختارپژوهش 7
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1- تکنولوژیگروهی 9
2-2- سیستمتولیدسلولی…….10
2-2-1- مزایایو معایب تولیدسلولی 13
2-2-2- مباحثتولیدسلولی 16
2-2-3- تاثیرنیرویانسانیدرسیستم‌هایتولیدی 19
2-2-3-1- ﮐﺎرﺗﯿﻤﯽ 20
2-2-3-2- نیرویانسانیوکاربردآندرتولیدسلولی 21
2-3- مجموعه‌هایفازی 22
2-3-1- مجموعه‌هایفازینوع-1 23
تابععضویتمثلثی 24
تابععضویتذوزنقه‌ای 26
تابععضویتگوسی 27
تابععضویتزنگوله‌ای 28
تابععضویتسیگمویدال 28
2-3-2- مجموعه‌هایفازینوع-2 29
2-3-2-1- مفاهیمپایه‌ایمجموعه‌هایفازیفاصله‌اینوع-2 31
2-3-2-2- عمل‌هایمحاسباتیبرایمجموعه‌هایفازیفاصله‌ایذوزنقه‌اینوع-2 33
2-3-2-3- روشرتبه‌بندیمجموعه‌هایفازیفاصله‌اینوع-2 34
2-3-2-3-1- روشمیچلبرایرتبه‌بندیمجموعه‌هایفازینوع-2 35
2-3-2-3-2- روشرتبه‌بندیبراساسمرکزثقل 37
2-3-3- مجموعه‌هایفازیدرتولیدسلولی 39
2-4- نتیجه‌گیری 41
فصل سوم: روش پژوهش
3-1- مقدمه 43
3-3- تخصیصنیرویانسانی 44
3-3-1- نحوهشکل‌گیریماتریسعلاقه‌مندیمتقابلدر میاننیرو‌هایانسانی 44
3-3-2- نحوهشکل‌گیریماتریستوانایینیرویانسانی 44
3-3-2-1- روشضریبتشابه 45
3-3-3- نحوهشکل‌گیریماتریسنهایی 46
3-3-4- مسالهفروشندهدوره‌گرد 47
3-3-4-1- مسالهچندفروشندهدوره‌گردبایکمبداء 48
3-3-4-2- مسالهچندفروشندهدوره‌گردباچندمبداءويکمقصد 50
3-3-4-3- توليدسلوليدرMDmTSP 52
3-4- مدلپیشنهادیتخصیصماشینآلات 53
3-4-1- مفروضاتمساله 53
3-4-2- نشان‌گذاریریاضی 54
3-4-2-1- زیرنویس‌ها 54
3-4-2-2- پارامترهایورودی 54
3-4-2-3- متغیر‌هایتصمیم‌گیری 54
3-4-3- مدلریاضیپیشنهادی 55
فصل چهارم: محاسبات و یافته های پژوهش
4-1- مقدمه 57
4-2- تشکیلداده‌هایفازی 57
4-3- مثال 59
4-4- نرخکاراییسیستم 64
4-4-1- نسبتدرایه‌هایناصفردرسلول(REC) 64
4-4-2- نسبتاستثناها (RE) 65
4-4-3- روش پیشنهادی برای محاسبه نرخ کارایی سیستم 65
4-5- نتیجه‌گیری 67
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- نتیجه‌گیریکلی 69
5-2- پیشنهادهابرایپژوهش‌هایآتی 70
فهرست منابع 72
پیوست جداول 79
چکیدهانگلیسی 85

[purchase_link id=”2258″ style=”button” color=”blue” text=”برای دانلود پایان نامه کلیک کنید”]

چکیده
صنایع تولیدی تحت فشار ناشی از افزایش تعداد بازار‌های رقابتی هستند. کاهش چرخه عمرتولید و زمان عرضه تولید ونیز گوناگونی نیاز مشتری، صنایع تولیدی را واداشته است که برای افزایش کارایی و بهره‌وری سیستم تولیدی در پی استفاده از سیستم تولید سلولی برآیند تا هر چه بهتر بتوانند به رقابت بپردازند.
مطالعات متعددی در مورد تخصیص قطعه و ماشین در سیستم‌های سلولی انجام گرفته‌اند، در این میان، نقش نیروی انسانی را در بهره‌وری سیستم نباید نادیده گرفت. چگونگی تخصیص نیروی انسانی به سلول‌ها در بهره‌برداری کامل از سیستم تولید سلولی بسیار مهم است. استفاده از نیروی انسانی متخصص و کارآمد و در عین حال توجه به علاقه‌مندی متقابل در میان نیروی‌های انسانی در پیش‌برد این هدف نقش موثری دارد. اینجا، با استفاده از علاقه‌مندی میان کارگران که از جنس فازی فاصله‌ای نوع-2 بیان می شود و نیز توانایی کار آنها بر روی ماشین آلات، مفهوم جدیدی را در تشکیل سلول در سیستم‌های تولید سلولی ارایه می‌دهیم. از مدل مساله چند فروشنده دوره‌گرد چند مبدایی (MDmTSP)استفاده می کنیم تا بتوانیم کارگران را به سلول‌ها تخصیص دهیم و سپس مدلی را پیشنهاد می‌کنیم که بتوانیم ماشین آلات را به هر سلول تخصیص دهیم.
واژه های کلیدی: سیستم تولید سلولی؛ تخصیص کارگر؛ مجموعه فازی فاصله‌ای نوع-2؛ مساله چند فروشنده دوره‌گرد چند مبدایی .

[purchase_link id=”2258″ style=”button” color=”blue” text=”برای دانلود پایان نامه کلیک کنید”]موضوعات :
پایان نامه , صنایع

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *