تعداد صفحات ۹۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر، پیش بینی بحران‌های بانکی با استفاده از مدل شبکه عصبی می‌باشد که شبکه‌های عصبی مصنوعی فرم متفاوتی از محاسبه را ارائه می‌دهند که بسیار سریعتر از مدل الگوریتمی متداول می‌باشد. با عنایت به موارد فوق، در مورد پیش بینی متغیرهای تاثیر گذار در ایجاد بحرانهای بانکی با استفاده از سیستم شبکه عصبی در موسسه مالی و اعتباری توسعه استان مازندران، به طرح تحقیق پرداخته شده، که پس از ارائه برخی تعاریف، بیان مساله، مدل مفهومی، ضرورت و اهمیت واهداف، به طرح سوالات تحقیق و چگونگی تبیین آنها پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی- اسنادی نمونه‌ای متشکل از متغیرهای موجود در صورتهای مالی موسسه با استفاده از شبکه عصبی مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌های تحقیق نشان داده است که متغیر بهای تمام شده خدمات بانکداری، اندوخته قانونی، اندوخته سرمایه‌ای و سایر اندوخته‌ها رابطه مستقیمی با سود دارد. نتیجه این تحقیق با مدل رگرسیون چند متغیره مقایسه شده که در این مقایسه به دلیل اینکه جمع مجذورات خطا در شبکه عصبی کمتر از مدل رگرسیون می‌باشد به این نتیجه رسیدیم که شبکه عصبی نسبت به مدل‌های دیگر کاراتر است.

 

  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول- کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق …………………………………………………………………….. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۵- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۶- مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۷- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷-۱- متغیر های مستقل ………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷-۲- متغیر وابسته …………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۸- تعریف نظری اصطلاحات و واژه ها ………………………………………………………………….. ۹

۱-۹- قلمرو تحقیق  …………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۹-۱- از نظر بعد موضوعی …………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۹-۲- از نظر بعد مکانی ……………………………………………………………………………………… ۱۰

۱-۹-۳- از نظر بعد زمانی    …………………………………………………………………………………… ۱۱

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

بخش اول – مبانی نظری و تحلیلی تحقیق …………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲- تاریخچه موسسه مالی و اعتباری توسعه …………………………………………………………….. ۱۳

۲-۳- تعریف بحران ……………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۳-۱- ویژگی های بحران ……………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۳-۲- انواع بحران …………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۳-۳- حالات مختلف بحران ……………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۴- علل و عوامل بحران ………………………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۳-۵- ابعاد بحران …………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۴- مدیریت بحران ……………………………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۴-۱- تعریف مدیریت بحران ………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۴-۲- ضرورت مدیریت بحران ……………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۴-۳- ویژگی های مدیریت بحران ………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۴-۴- مراحل مدیریت بحران ……………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۴-۵- شش گام موثر در مدیریت بحران …………………………………………………………………. ۳۰

۲-۵- سرچشمه بحران های بانکی ……………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۶- انواع بحران در سیستم بانکی……………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۶-۱- بر حسب علل داخلی ………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۶-۲- بر حسب علل خارجی……………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۶-۱-۱- بحران ناشی از منابع انسانی …………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۶-۱-۲- بحران ناشی از فناوری اطلاعات ………………………………………………………………. ۳۵

۲-۶-۱-۳- بحران ناشی از مسائل مالی و اعتباری ………………………………………………………… ۳۶

۲-۶-۱-۴- استهلاک منابع فنی و اطلاعاتی ………………………………………………………………… ۳۶

۲-۶-۱-۵- بحران ناشی از عدم نظارت ……………………………………………………………………… ۳۷

۲-۶-۱-۶- بحران ناشی از سیاست ها، رویه ها و روشها ……………………………………………….. ۳۷

۲-۶-۱-۷- بحران ناشی از جرائم افراد داخل سازمان ……………………………………………………. ۳۸

۲-۶-۲-۱- بحران ناشی از تنش های بین المللی …………………………………………………………. ۳۸

۲-۶-۲-۲- بحران ناشی از بحران سازمان های مرتبط ……………………………………………………. ۳۹

۲-۶-۲-۳- بحران ناشی از حوادث و بلایای طبیعی ……………………………………………………… ۳۹

۲-۶-۲-۴- بحران ناشی از بدافزارهای سیستمی …………………………………………………………… ۴۰

۲-۶-۲-۵- بحران ناشی از جرائم افراد خارج از سازمان ………………………………………………… ۴۱

۲-۷- شبکه های عصبی مصنوعی …………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۷-۱- تاریخچه شبکه های عصبی مصنوعی ……………………………………………………………… ۴۳

۲-۷-۲- تعریف شبکه های عصبی مصنوعی ……………………………………………………………….. ۴۴

۲-۷-۳- ویژگی های شبکه عصبی مصنوعی ……………………………………………………………….. ۴۵

۲-۷-۴- مزایای شبکه عصبی مصنوعی ………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۷-۵- مدل ریاضی شبکه عصبی مصنوعی ……………………………………………………………….. ۴۷

۲-۷-۵-۱- مدل ریاضی نرون …………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۷-۶- الگوریتم و معماری شبکه های عصبی مصنوعی ………………………………………………… ۴۸

۲-۷-۶-۱- پرسپترون ساده …………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۷-۶-۲- الکوریتم پس انتشار ………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۷-۶-۳- شبکه های پیش خور ……………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۷-۶-۴- شبکه های بازخور …………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۷-۶-۵- شبکه های خطی …………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۷-۶-۶- نقشه های ویژگی کوهونن ………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۷-۶-۷- شبکه های هایفیلد …………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۷-۷- کاربردهای شبکه عصبی در مدیریت    ………………………………………………………….. ۵۵

بخش دوم – پیشینه های تحقیق ………………………………………………………………………………. ۵۶

– پیشینه های داخلی …………………………………………………………………………………………….. ۵۶

– پیشینه های خارجی …………………………………………………………………………………………… ۵۸

بخش سوم – خلاصه فصل …………………………………………………………………………………….. ۶۱

فصل سوم روش تحقیق

۱-۳- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۲- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۳- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۴- نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………….. ۶۶

۳-۵- روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۶- مدل تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۶۷

۳-۷- تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات …………………………………………………………………… ۶۷

۳-۷-۱- مدل شبکه عصبی ……………………………………………………………………………………… ۶۷

۳-۸- تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها و مؤلفه های مدل ……………………………………………….. ۷۰

۳-۹- تجزیه و تحلیل استنباطی متغیرها و مؤلفه های مدل ………………………………………………. ۷۱

۳-۱۰- نحوه ی آزمون فرضیه های مبتنی بر ساختار مدل ……………………………………………….. ۷۱

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۲- تجزیه و تحلیل با شبکه عصبی مصنوعی ……………………………………………………………. ۷۳

۴-۳- تحلیل رگرسیون با Eviews ………………………………………………………………………….. 80

۴-۴-مقایسه بین دو مدل شبکه عصبی و رگرسیون ……………………………………………………….. ۸۴

 

فصل پنجم بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۵-۲- نتایج تحقیق  ………………………………………………………………………………………………. ۸۷

۵-۲-۱- نتایج شبکه عصبی …………………………………………………………………………………….. ۸۷

۵-۲-۲- نتایج تحلیل رگرسیون یا Eviews ………………………………………………………………. 88

۵-۲-۳- نتایج مقایسه دو مدل  ………………………………………………………………………………… ۸۸

۵-۴-۲- معادله تحقیق …………………………………………………………………………………………… ۸۹

۵-۳- بحث و مقایسه ……………………………………………………………………………………………. ۸۹

۵-۴- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۹۰

۵-۴-۱- محدودیت های قابل کنترل …………………………………………………………………………. ۹۰

۵-۴-۲- محدودیت های غیرقابل کنترل …………………………………………………………………….. ۹۰

۵-۵- پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۹۱

۵-۵-۱- بخش مبتنی بر تحقیق ………………………………………………………………………………… ۹۱

۵-۵-۱-۱- پیشنهاد مبتنی بر اهداف اول و دوم تحقیق  ………………………………………………… ۹۱

۵-۵-۱-۲- پیشنهادات مبتنی بر هدف سوم تحقیق  ………………………………………………………. ۹۱

۵-۶- توصیه هایی برای محققین آینده ………………………………………………………………………. ۹۲

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………… ۹۴

پیوست………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹