گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه ویندوز سرور 2003


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

اردیبهشت 2, 1393
869 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه ویندوز سرور 2003


فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول : معرفی ویندوز سرور 2003
 ویرایشهای ویندوز سرور 2003 …………………………………………………………………………………………………. 1
 ویرایشStandard ………………………………………………………………………………………………………… 1
 ویرایش Enterprise ………………………………………………………………………………………………………. 2
 ویرایش Datacenter ……………………………………………………………………………………………………… 2
 ویرایش Web……………………………………………………………………………………………………………………… 2
 خدمات نصب راه دور در سرور ……………………………………………………………………………………………….. 3
 تقاضای کمک …………………………………………………………………………………………………………………………. 4
 کمک رسانی بدون دعوت …………………………………………………………………………………………………… 4

فصل دوم : نصب و روش های آن
 مدل های نصب …………………………………………………………………………………………………………… 6
 winnt.exe در مقابل winnt32.exe ……………………………………………………………………… 7
 استفاده از winnt.ece …………………………………………………………………………………………………. 7
 استفاده از winnt32.exe ……………………………………………………………………………………………. 8
 نصب از روی سی دی ……………………………………………………………………………………………………… 8
 نصب اتوماتیک ……………………………………………………………………………………………………………….. 9
 نصب بر اساس تصویر ………………………………………………………………………………………………………. 9
 نصب بر اساس فایل جواب ……………………………………………………………………………………………. 10
 نصب غیر حضوری …………………………………………………………………………………………………………… 10
 sysprep ……………………………………………………………………………………………………………………. 12
 ایجاد sysprep.inf …………………………………………………………………………………………………… 13
 اجرای برنامه ها پس از اتمام کار sysprep ……………………………………………………………………. 14
 تکثیر تصویر اصلی در یک فایل …………………………………………………………………………………………. 14
 مرحله مینی ستاپ …………………………………………………………………………………………………………… 14
 (RIS) Remote Installation Service …………………………………………………………… 15

فصل سوم : سرویس مسیر یابی و دستیابی از راه دور (RRAS)
 امن کردن RRAS …………………………………………………………………………………………………………. 19
 تماس مجدد …………………………………………………………………………………………………………………….. 21
 ID تماس گیرنده …………………………………………………………………………………………………………….. 21
 شبکه های خصوصی مجازی ……………………………………………………………………………………………………. 22
 نصب RRAS ………………………………………………………………………………………………………………. 23
 فعال کردن RRAS ………………………………………………………………………………………………………… 24
 پیکربندی دستیابی راه دور (شماره گیری یا VPN ) …………………………………………………………………… 25
 پیکربندی NAT در مسیریاب ……………………………………………………………………………………………. 27
 پیکربندی VPN و NAT …………………………………………………………………………………………………. 29
 پیکربندی یک اتصال امن بین دو شبکه خصوصی ………………………………………………………………………. 30
 پیکربندی RRAS بصورت سفارشی ………………………………………………………………………………….. 32
 پیکربندی سرویس گیرنده های RRAS …………………………………………………………………………………. 33
 مدیریت و عیب یابی RRAS …………………………………………………………………………………………. 35
 مدیریت چند سرویس دهنده RRAS …………………………………………………………………………………. 36

فصل چهارم : معرفی دایرکتوری فعال
 نصب دایرکتوری فعال و ایجاد ناحیه دیشه …………………………………………………………………………………. 39
 افزودن ناحیه فرزند …………………………………………………………………………………………………………… 42
 ابزار مدیریت دایرکتوری فعال …………………………………………………………………………………………… 45
 کامپیوتر ها و کاربران دایرکتوری فعال …………………………………………………………………………………… 46
 توافق ها و ناحیه های دارکتوری فعال …………………………………………………………………………………….. 46
 سایت ها و خدمات دایرکتوری فعال ……………………………………………………………………………………. 46
 افزودن کاربر به ناحیه ………………………………………………………………………………………………………… 47
 تنظیمات زمان ورود به شبکه و کامپیوتر های شبکه ……………………………………………………………….. 48
 تغییر نام کاربر …………………………………………………………………………………………………………………. 50

فصل پنحم :خدمات نام ناحیه ( DNS )
 مروری بر سرورهای DNS: ………………………………………………………………………………………………….. 51
 فضای نام DNS ……………………………………………………………………………………………………………….. 52
 نحوه کار DNS ……………………………………………………………………………………………………………………. 54
 نصب خدمات نام ناحیه ………………………………………………………………………………………………………….. 56
 پیکربندی سرور DNS …………………………………………………………………………………………………………… 57
 ایجاد منطقه مستقیم جستجو ………………………………………………………………………………………………………. 57
 رونوشت برداری منطقه ………………………………………………………………………………………………………….. 58
 نام منطقه و بروز کردن پویا ( Dynamic Update ) ………………………………………………………… 60
 ایجاد یک منطقه جستجوی معکوس ……………………………………………………………………………………………… 60
 نامگذاری منطقه جستجوی معکوس ………………………………………………………………………………………………. 61
 مدیریت DNS …………………………………………………………………………………………………………………… 62
 عیب یابی خدمات سرور DNS …………………………………………………………………………………………….. 65

فصل ششم : پروتکل پیکربندی پویای میزبان ( DHCP )
 آشنایی با DHCP ……………………………………………………………………………………………………………… 67
 نصب خدمات DHCP ………………………………………………………………………………………………………. 68
 پیکربندی خدمات DHCP توسط خدمات میدان دید ………………………………………………………………… 69
 مباحث مربوط به قرارداد DHCP ………………………………………………………………………………………….. 70
 ایجاد میدان دید فوق العاده ( Superscope ) …………………………………………………………………………..71
 ایجاد ذخیره ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
 فال سازی میدان دید ………………………………………………………………………………………………………………..73
 تأیید سرور DHCP در دایرکتوری فعال ……………………………………………………………………………………..74
 یکپارچه سازی DHCP ‌ و DNS ……………………………………………………………………………………………….75
 ویرایش گزینه ای سرور DHCP ……………………………………………………………………………………………… 76
 بررسی قراردادهای DHCP …………………………………………………………………………………………………… 77
 بارگذاری پشتیبان پایگاه داده DHCP‌ ………………………………………………………………………………………. 78
 عیب یابی DHCP ……………………………………………………………………………………………………………. 79

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول : معرفی ویندوز سرور 2003
 ویرایشهای ویندوز سرور 2003 …………………………………………………………………………………………………. 1
 ویرایشStandard ………………………………………………………………………………………………………… 1
 ویرایش Enterprise ………………………………………………………………………………………………………. 2
 ویرایش Datacenter ……………………………………………………………………………………………………… 2
 ویرایش Web……………………………………………………………………………………………………………………… 2
 خدمات نصب راه دور در سرور ……………………………………………………………………………………………….. 3
 تقاضای کمک …………………………………………………………………………………………………………………………. 4
 کمک رسانی بدون دعوت …………………………………………………………………………………………………… 4

فصل دوم : نصب و روش های آن
 مدل های نصب …………………………………………………………………………………………………………… 6
 winnt.exe در مقابل winnt32.exe ……………………………………………………………………… 7
 استفاده از winnt.ece …………………………………………………………………………………………………. 7
 استفاده از winnt32.exe ……………………………………………………………………………………………. 8
 نصب از روی سی دی ……………………………………………………………………………………………………… 8
 نصب اتوماتیک ……………………………………………………………………………………………………………….. 9
 نصب بر اساس تصویر ………………………………………………………………………………………………………. 9
 نصب بر اساس فایل جواب ……………………………………………………………………………………………. 10
 نصب غیر حضوری …………………………………………………………………………………………………………… 10
 sysprep ……………………………………………………………………………………………………………………. 12
 ایجاد sysprep.inf …………………………………………………………………………………………………… 13
 اجرای برنامه ها پس از اتمام کار sysprep ……………………………………………………………………. 14
 تکثیر تصویر اصلی در یک فایل …………………………………………………………………………………………. 14
 مرحله مینی ستاپ …………………………………………………………………………………………………………… 14
 (RIS) Remote Installation Service …………………………………………………………… 15
فصل سوم : سرویس مسیر یابی و دستیابی از راه دور (RRAS)
 امن کردن RRAS …………………………………………………………………………………………………………. 19
 تماس مجدد …………………………………………………………………………………………………………………….. 21
 ID تماس گیرنده …………………………………………………………………………………………………………….. 21
 شبکه های خصوصی مجازی ……………………………………………………………………………………………………. 22
 نصب RRAS ………………………………………………………………………………………………………………. 23
 فعال کردن RRAS ………………………………………………………………………………………………………… 24
 پیکربندی دستیابی راه دور (شماره گیری یا VPN ) …………………………………………………………………… 25
 پیکربندی NAT در مسیریاب ……………………………………………………………………………………………. 27
 پیکربندی VPN و NAT …………………………………………………………………………………………………. 29
 پیکربندی یک اتصال امن بین دو شبکه خصوصی ………………………………………………………………………. 30
 پیکربندی RRAS بصورت سفارشی ………………………………………………………………………………….. 32
 پیکربندی سرویس گیرنده های RRAS …………………………………………………………………………………. 33
 مدیریت و عیب یابی RRAS …………………………………………………………………………………………. 35
 مدیریت چند سرویس دهنده RRAS …………………………………………………………………………………. 36

فصل چهارم : معرفی دایرکتوری فعال
 نصب دایرکتوری فعال و ایجاد ناحیه دیشه …………………………………………………………………………………. 39
 افزودن ناحیه فرزند …………………………………………………………………………………………………………… 42
 ابزار مدیریت دایرکتوری فعال …………………………………………………………………………………………… 45
 کامپیوتر ها و کاربران دایرکتوری فعال …………………………………………………………………………………… 46
 توافق ها و ناحیه های دارکتوری فعال …………………………………………………………………………………….. 46
 سایت ها و خدمات دایرکتوری فعال ……………………………………………………………………………………. 46
 افزودن کاربر به ناحیه ………………………………………………………………………………………………………… 47
 تنظیمات زمان ورود به شبکه و کامپیوتر های شبکه ……………………………………………………………….. 48
 تغییر نام کاربر …………………………………………………………………………………………………………………. 50

فصل پنحم :خدمات نام ناحیه ( DNS )
 مروری بر سرورهای DNS: ………………………………………………………………………………………………….. 51
 فضای نام DNS ……………………………………………………………………………………………………………….. 52
 نحوه کار DNS ……………………………………………………………………………………………………………………. 54
 نصب خدمات نام ناحیه ………………………………………………………………………………………………………….. 56
 پیکربندی سرور DNS …………………………………………………………………………………………………………… 57
 ایجاد منطقه مستقیم جستجو ………………………………………………………………………………………………………. 57
 رونوشت برداری منطقه ………………………………………………………………………………………………………….. 58
 نام منطقه و بروز کردن پویا ( Dynamic Update ) ………………………………………………………… 60
 ایجاد یک منطقه جستجوی معکوس ……………………………………………………………………………………………… 60
 نامگذاری منطقه جستجوی معکوس ………………………………………………………………………………………………. 61
 مدیریت DNS …………………………………………………………………………………………………………………… 62
 عیب یابی خدمات سرور DNS …………………………………………………………………………………………….. 65

فصل ششم : پروتکل پیکربندی پویای میزبان ( DHCP )
 آشنایی با DHCP ……………………………………………………………………………………………………………… 67
 نصب خدمات DHCP ………………………………………………………………………………………………………. 68
 پیکربندی خدمات DHCP توسط خدمات میدان دید ………………………………………………………………… 69
 مباحث مربوط به قرارداد DHCP ………………………………………………………………………………………….. 70
 ایجاد میدان دید فوق العاده ( Superscope ) …………………………………………………………………………..71
 ایجاد ذخیره ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
 فال سازی میدان دید ………………………………………………………………………………………………………………..73
 تأیید سرور DHCP در دایرکتوری فعال ……………………………………………………………………………………..74
 یکپارچه سازی DHCP ‌ و DNS ……………………………………………………………………………………………….75
 ویرایش گزینه ای سرور DHCP ……………………………………………………………………………………………… 76
 بررسی قراردادهای DHCP …………………………………………………………………………………………………… 77
 بارگذاری پشتیبان پایگاه داده DHCP‌ ………………………………………………………………………………………. 78
 عیب یابی DHCP ……………………………………………………………………………………………………………. 79

تعداد صحفات 90 صفحه

قیمت : 4000 تومان

برای دانلود بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 

 

images

 

 دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *