گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه هماهنگی بین ساختار سازمانی با استراتژیک کسب و کار شرکت ایران خودرو بابل


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

فروردین 28, 1393
2724 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه هماهنگی بین ساختار سازمانی با استراتژیک کسب و کار شرکت ایران خودرو بابل


[parspalpaiddownloads id=”2″]

فصل اول ۱

کلیات   مقدمه۲

۱-۲- بیان مسئله تحقیق۳

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق ۴

۱-۴- قلمرو تحقیق۴

۱-۵- اهداف تحقیق۵

۱-۶- فرضیات تحقیق۶

۱-۷- متغیرهای تحقیق۶

۱-۸- تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای تحقیق۷

فصل دوم   ادبیات تحقیق۹

۲-۱- مقدمه ۱۰

۲-۲- ساختار۱۱

۲-۲-۳- تعریف ساختار۱۲

۲-۲-۴- انواع ساختار۱۲

۲-۲-۵- روشهای هماهنگی واحدهای سازمانی۱۳

۲-۲-۶- نمودار سازمانی ۱۷

۲-۲-۷- ابعاد ساختار سازمانی۱۸

۲-۲-۷-۱- ابعاد محتوایی۱۹

۲-۲-۷-۲- ابعاد ساختاری۲۰

۲-۲-۸- انواع ساختار نظری۲۲

۲-۲-۸-۱ ساختار ارگانیک۲۳

۲-۲-۸-۲- ساختار مکانیک۲۶

۲-۲-۹-۱ ساختار ساده۲۶

۲-۲-۹-۲- ساختار ادهوکراسی (متخصص سالاری) ۲۷

۲-۲-۹-۳-ساختار دیوان سالاری حرفه ای۲۸

۲-۲-۹-۴- ساختار مبتنی بر واحدهای مستقل۲۹

۲-۲-۹-۵- ساختار دیوانسالاری مکانیکی۲۹

۲-۲-۱۰- انواع ساختار عملی براساس فعالیت ۲۹

۲-۲-۱۰-۱ ساختار وظیفهای۳۰

۲-۲-۱۰-۲ ساختار محصولی۳۱

۲-۲-۱۰- ۳ ساختار جغرافیایی ۳۲

۲-۲-۱۰-۴ ساختار پیوندی۳۳

۲-۲-۱۰-۵ ساختار ماتریسی۳۵

۲-۲-۱۰-۶ ساختار پروژهای۳۶

۲-۲-۱۰-۷ ساختار با گروه های متداخل۳۶

۲-۲-۱۰-۸ ساختار تیمی۳۷

۲-۲-۱۰-۱۰ ساختار بر مبنای دانش۳۸

۲-۳-استراتژی۳۹

۲-۳-۱- تعریف استراتژی۳۹

۲-۳-۲ واژه های مرتبط با استراتژی۴۱

۲-۳-۳٫ اجزای استراتژی۴۱

۲-۳-۴ سطوح استراتژی۴۴

۲-۳-۶ تحقیقات مشابه داخلی و خارجی۴۹

جمع بندی ساختار۵۵

جمع بندی استراتژی۶۲

چارچوب مفهومی تحقیق۶۸

تاریخچه شرکت ایران خودرو۶۹

فصل سوم   روش شناسی تحقیق۷۴

۳-۱ مقدمه ۷۵

۳-۲-مدل مفهومی تحقیق۷۶

۳-۳- روش تحقیق۷۸

۳-۴- جامعه و نمونه آماری۷۹

۳-۵- ابزار جمع آوری داده ها۷۹

۳-۶- نحوه ی تنظیم ابزار جمع آوری داده ها۷۹

پرسش نامه استراتژی۸۲

۳-۷- نحوه ی جمع آوری داده ها۸۴

۳-۸- روایی ابزار جمع اوری داده ها۸۴

۳-۹- پایایی ابزار جمع آوری داده ها۸۵

۳-۱۰- تحلیل استنباطی داده ها ۸۷

فصل چهارم   تجزیه وتحلیل داده ها۸۸

۴-۱ مقدمه۸۹

۴-۲ تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ۹۰

۴-۳ تجزیه و تحلیل استنباطی ۱۲۱

فصل پنجم   نتیجه گیری و پیشنهادات۱۳۱

۵-۱- مقدمه۱۳۲

۵-۲- نتیجه گیری از آزمون جمیعت شناختی ۱۳۲

۵-۳- نتیجه گیری از آزمون فرضیات تحقیق ۱۳۲

۵-۴ پیشنهادات کاربری مدیریت ۱۳۶

۵-۵- پیشنهادات آتی ۱۳۷

۵-۶ – محدودیت‌ها ی تحقیق ۱۳۷

منابع فارسی ۱۳۷

منابع انگلیسی۱۴۰

فصل اول ۱

کلیات   مقدمه۲

۱-۲- بیان مسئله تحقیق۳

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق ۴

۱-۴- قلمرو تحقیق۴

۱-۵- اهداف تحقیق۵

۱-۶- فرضیات تحقیق۶

۱-۷- متغیرهای تحقیق۶

۱-۸- تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای تحقیق۷

فصل دوم   ادبیات تحقیق۹

۲-۱- مقدمه ۱۰

۲-۲- ساختار۱۱

۲-۲-۳- تعریف ساختار۱۲

۲-۲-۴- انواع ساختار۱۲

۲-۲-۵- روشهای هماهنگی واحدهای سازمانی۱۳

۲-۲-۶- نمودار سازمانی ۱۷

۲-۲-۷- ابعاد ساختار سازمانی۱۸

۲-۲-۷-۱- ابعاد محتوایی۱۹

۲-۲-۷-۲- ابعاد ساختاری۲۰

۲-۲-۸- انواع ساختار نظری۲۲

۲-۲-۸-۱ ساختار ارگانیک۲۳

۲-۲-۸-۲- ساختار مکانیک۲۶

۲-۲-۹-۱ ساختار ساده۲۶

۲-۲-۹-۲- ساختار ادهوکراسی (متخصص سالاری) ۲۷

۲-۲-۹-۳-ساختار دیوان سالاری حرفه ای۲۸

۲-۲-۹-۴- ساختار مبتنی بر واحدهای مستقل۲۹

۲-۲-۹-۵- ساختار دیوانسالاری مکانیکی۲۹

۲-۲-۱۰- انواع ساختار عملی براساس فعالیت ۲۹

۲-۲-۱۰-۱ ساختار وظیفهای۳۰

۲-۲-۱۰-۲ ساختار محصولی۳۱

۲-۲-۱۰- ۳ ساختار جغرافیایی ۳۲

۲-۲-۱۰-۴ ساختار پیوندی۳۳

۲-۲-۱۰-۵ ساختار ماتریسی۳۵

۲-۲-۱۰-۶ ساختار پروژهای۳۶

۲-۲-۱۰-۷ ساختار با گروه های متداخل۳۶

۲-۲-۱۰-۸ ساختار تیمی۳۷

۲-۲-۱۰-۱۰ ساختار بر مبنای دانش۳۸

۲-۳-استراتژی۳۹

۲-۳-۱- تعریف استراتژی۳۹

۲-۳-۲ واژه های مرتبط با استراتژی۴۱

۲-۳-۳٫ اجزای استراتژی۴۱

۲-۳-۴ سطوح استراتژی۴۴

۲-۳-۶ تحقیقات مشابه داخلی و خارجی۴۹

جمع بندی ساختار۵۵

جمع بندی استراتژی۶۲

چارچوب مفهومی تحقیق۶۸

تاریخچه شرکت ایران خودرو۶۹

فصل سوم   روش شناسی تحقیق۷۴

۳-۱ مقدمه ۷۵

۳-۲-مدل مفهومی تحقیق۷۶

۳-۳- روش تحقیق۷۸

۳-۴- جامعه و نمونه آماری۷۹

۳-۵- ابزار جمع آوری داده ها۷۹

۳-۶- نحوه ی تنظیم ابزار جمع آوری داده ها۷۹

پرسش نامه استراتژی۸۲

۳-۷- نحوه ی جمع آوری داده ها۸۴

۳-۸- روایی ابزار جمع اوری داده ها۸۴

۳-۹- پایایی ابزار جمع آوری داده ها۸۵

۳-۱۰- تحلیل استنباطی داده ها ۸۷

فصل چهارم   تجزیه وتحلیل داده ها۸۸

۴-۱ مقدمه۸۹

۴-۲ تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ۹۰

۴-۳ تجزیه و تحلیل استنباطی ۱۲۱

فصل پنجم   نتیجه گیری و پیشنهادات۱۳۱

۵-۱- مقدمه۱۳۲

۵-۲- نتیجه گیری از آزمون جمیعت شناختی ۱۳۲

۵-۳- نتیجه گیری از آزمون فرضیات تحقیق ۱۳۲

۵-۴ پیشنهادات کاربری مدیریت ۱۳۶

۵-۵- پیشنهادات آتی ۱۳۷

۵-۶ – محدودیت‌ها ی تحقیق ۱۳۷

منابع فارسی ۱۳۷

منابع انگلیسی۱۴۰

 

تعداد صفحات ۱۴۰ صفحه

برای دانلود پایان نامه بی نظیر هماهنگی بین ساختار سازمانی با استراتژیک کسب و کار شرکت ایران خودرو بابل بر روی پرداخت آنلاین کلیک کنید

قیمت این پایان نامه بی نظیر ۱۰۰۰۰ تومان

[parspalpaiddownloads id=”2″]

 

 

 موضوعات :
پایان نامه , مدیریت

دیدگاه ها


2 پاسخ به “دانلود پایان نامه هماهنگی بین ساختار سازمانی با استراتژیک کسب و کار شرکت ایران خودرو بابل”

  1. مسعود گفت:

    با سلام و احترام
    دوست گرامی این پایان نامه مربوط به چه سالی می باشد؟
    لطفا پاسخ را به ایمیل من ارسال فرمایید.
    با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *