گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف
مهر 9, 1395
689 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف


دانلود پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

فایل به صورت ورد می باشد

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برایدریافت فایل بر روی لینکزیر کلیک کنید

 

چکیده:

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف یکی از گرایش های چند وجهی حقوقی می باشد که از جنبه های مختلف حقوقی بین المللی قابلیت ارزیابی دارد.توجه بین المللی به کاربرد تسلیحات متعارف یه ویژه با پایان دوران جنگ سرد و افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و به تبع آن افزایش تلفات غیرنظامیان مورد توجه بین المللی قرار گرفت..با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلکه تاحدودی زیاد آثار آن به پس از پایان مخاصمات موکول می گردد.در این تحقیق به دنبال آن هستیم که مشخص نماییم  نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به چه نحو  می باشد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در چهار بخش حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل کیفری ،بیش ترین توجه را به سوی خود جلب کرده است. با این حال نمی توان صرفا به الزامات حقوقی برای پیشبرد نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف اکتفاء کرده بلکه در کنار آن باید به الزامات سایر نظامات مانند نظامات روابط بین المللی نیز در این زمینه توسل جست.

کلید واژگان: تسلیحات متعارف، سازمان ملل متحد،کنترل تسلیحات.

عنوان………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………۲

فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………….۳

مقدمه کلی…………………………………………………………………………………………………………………..۴

سابقه علمی…………………………………………………………………………………………………………………۶

اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………۷

فصل دوم:کلیات………………………………………………………………………۱۰

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

مبحث اول:تعریف و تبیین انواع تسلیحات متعارف………………………………………………۱۳

گفتار اول:تعریف تسلیحات متعارف………………………………………………………………………………۱۳

گفتار دوم:تببین انواع تسلیحات متعارف……………………………………………………………………..۱۵

گفتار سوم: مقایسه  تسلیحات متعارف و غیرمتعارف…………………………………………………….۱۸

مبحث دوم:عوامل توجه به کاربرد تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی در دوران معاصر ………………………………………………………………………………………………………………………………….……..۱۹

گفتار اول: عوامل حقوقی………………………………………………………………………………………………….۱۹

گفتار دوم:عوامل سیاسی…………………………………………………………………………………………………..۲۲

گفتار  سوم: عوامل اقتصادی……………………………………………………………………………………………..۲۳

مبحث سوم:جایگاه کاربرد تسلیحات متعارف در نظریه های روابط بین الملل…………..۲۵

گفتار اول: رئالیسم و  کاربرد تسلیحات متعارف………………………………………………………………….۲۶

گفتار دوم:ایده آلیسم و کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………………………………..۳۱

گفتار سوم: مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………………………………….۳۸

مبحث   چهارم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف………………………..۴۲

گفتار اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب و شمال………………………………….۴۳

بند اول:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب جنوب………………………………………………….۴۳

بند دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در قطب شمال…………………………………………………۴۷

گفتار دوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو …………………………………….۵۰

بند اول:عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو…………………………………………..۵۱

۱-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی…………………………………………………………….۵۱

۲-کاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو…………………………………………………..۵۱

بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آنها با کاربرد تسلیحات متعارف…………….۵۳

۱-اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا…………..۵۳

۲-اصل احتیاط در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا…………………….۵۵

۳-اصل تلاش مقتضی و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا……………………………………………..۵۵

بند سوم:اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو………………………………………………………………………………۵۷

۱-مشورت…………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۲-استناد به مواد ۴۲ و ۴۸ طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد………۵۸

گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد………………………………………….۵۹

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی………………………………………………..۶۴

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی…………………………………………….۶۶

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………۶۸

 

فصل سوم:قواعد حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های بین المللی و دولت ها………………………………………………………………………………………….۷۰

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

 

مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………………………………………………………………………………………………………………..….………۷۴

گفتار اول:ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف….۷۴

بند اول:تصویب قطعنامه های مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف………………………………………….۷۵

۱-قطعنامه های مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف……………………………۷۵

۲-قطعنامه های مربوط به مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف………………………………….۷۶

۳-قطعنامه های مربوط به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف………………………………………….۷۶

بند دوم:تدوین کنوانسیون های بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف………………………۷۸

۱-کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف…………………………………………………………………………..۷۹

۲-پروتکل اجزاء غیرقابل تشخیص………………………………………………………………………………………..۸۲

۳-پروتکل اصلاحی مین های زمینی،تله های انفجاری و سایر شیوه های آن…………………………۸۳

۴-پروتکل راجع به تسلیحات آتش زا…………………………………………………………………………………..۸۴

۵-پروتکل لیزرهای کورکننده……………………………………………………………………………………………….۸۷

۶-پروتکل بقایای انفجاری جنگ…………………………………………………………………………………………۸۹

۷-کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی………………………………………………………………………..۹۱

۸-کنوانسیون مهمات خوشه ای…………………………………………………………………………………………..۹۴

بند سوم:نهادهای مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………….۹۶

۱-کمیسیون خلع سلاح……………………………………………………………………………………………………….۹۶

۲-کنفرانس خلع سلاح ملل متحد……………………………………………………………………………………….۹۷

۳-اداره خدمات اقدام مین ملل متحد………………………………………………………………………………….۹۸

۴-موسسه تحقیقات خلع سلاح ملل متحد…………………………………………………………………………۹۹

گفتار دوم:اقدامات شورای امنیت ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………۱۰۰

بند اول:اعمال تحریم های تسلیحاتی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف………………………۱۰۱

۱-تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه جمهوری اسلامی ایران………………………………………..۱۰۲

الف-تحریم تسلیحاتی قطعنامه ۱۷۳۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۲

ب-تحریم تسلیحاتی قطعنامه ۱۷۴۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۵

ج-تحریم تسلیحاتی قطعنامه ۱۹۲۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۶

۲-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با کره شمالی………..۱۰۷

۳-بررسی تطبیقی تحریم تسلیحاتی متعارف شورای امنیت علیه ایران با عراق……………….۱۱۰

بند دوم:تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف………………………………۱۱۲

بند سوم:نهادهای شورای امنیت در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………………………۱۱۴

۱-کمیته ستاد فرماندهی نظامی…………………………………………………………………………………..۱۱۵

۲-کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد…………………………………………………………………….۱۱۶

۳-کمیته ضد تروریسم………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۴-کمیته تحریم های شورای امنیت………………………………………………………………………………۱۱۹

گفتار سوم:ارزیابی آرای دیوان بین المللی دادگستری راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف… ۱۲۰

بند اول:رای مشورتی راجع به تهدید یا توسل به تسلیحات هسته ای………………………………۱۲۰

بند دوم:قضیه دیوار حایل………………………………………………………………………………………………۱۲۲

بند سوم:قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه………..۱۲۴

بند چهارم:قضیه نسل کشی بوسنیایی ها…………………………………………………………………………۱۲۶

گفتار چهارم:ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف……………۱۲۷

بند اول:برنامه اقدام ملل متحد برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک..۱۲۹

بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک…………………………………………………….۱۳۱

بند سوم:گزارشگران ویژه………………………………………………………………………………………………..۱۳۱

بند چهارم:دفتر امور خلع سلاح ملل متحد…………………………………………………………………….۱۳۲

بند پنجم:صندوق تسهیلات حمایت کننده از تنظیم تسلیحات ملل متحد(آنسکار)……………۱۳۴

بند ششم:دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر ملل متحد……………………………………………………….۱۳۴

گفتار پنجم:شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………….۱۳۶

گفتار ششم:موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸

بند اول:سازمان بین المللی دریانوردی(ایمو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………………..۱۳۸

بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…۱۴۰

بند سوم:سازمان جهانی گمرک و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………۱۴۳

بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………۱۴۴

مبحث دوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………………………………………………………………………………….…………….۱۴۶

گفتار اول:سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………….۱۴۷

گفتار دوم:جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………………۱۵۰

گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………………..۱۵۱

گفتار چهارم:اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………………….۱۵۳

مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………………………………………………………………………..….………………..۱۵۶

گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………….۱۵۶

بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………………………۱۵۷

بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپایی………………………………………….۱۶۲

۱-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک……………………………………………..۱۶۲

۲-گروه های نبرد در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک…………………………………………۱۶۳

۳-گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک……………………………..۱۶۴

بند سوم:نهادهای عضو و همکار اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………۱۶۵

۱-سازمان امنیت و همکاری اروپا……………………………………………………………………………………….۱۶۵

۲-دادگاه حقوق بشر اروپا…………………………………………………………………………………………………..۱۶۷

گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………….۱۶۸

بند اول:اعلامیه باماکو………………………………………………………………………………………………………..۱۶۹

بند دوم:کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۰

بند سوم:پروتکل نایروبی…………………………………………………………………………………………………….۱۷۱

بند چهارم:پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط..۱۷۳

بند پنجم:کنوانسیون کین شاسا………………………………………………………………………………………..۱۷۴

گفتار سوم:اقدامات سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……..۱۷۵

بند اول:کنوانسیون آمریکایی بر علیه تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،مواد انفجاری،مهمات و سایر مواد مرتبط……………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۶

بند دوم:کنوانسیون آمریکایی شفافیت در تحصیل تسلیحات متعارف…………………………………….۱۷۸

بند سوم:قوانین نمونه به منظور کنترل جابه جایی بین المللی تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۹

گفتار چهارم:اقدامات شورای همکاری خلیج فارس در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……۱۸۰

گفتار پنجم:اقدامات سازمان همکاری شانگهای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………۱۸۳

مبحث چهارم: اقدامات دولت ها  در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………………………………………………………………..۱۸۶

گفتار اول: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………….۱۸۶

گفتار دوم: اقدامات ایالات متحده آمریکا در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف…………………………….۱۹۱

گفتار سوم: فدراسیون روسیه و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………………………………………………۱۹۶

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………...…………….۲۰۰

 

فصل چهارم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در شاخه های مختلف حقوق بین الملل……………………………………………………..…..………۲۰۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۲

مبحث اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۴

گفتار اول: ارزیابی نظری نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰۴

بند اول: دفاع مشروع و قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………………….۲۰۴

بند دوم:دفاع مشروع پیش دستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف………………………۲۰۶

بند سوم:مداخلات بشردوستانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف……………………………۲۱۰

بند چهارم:دکترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف……………………۲۱۶

بند پنجم:دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲۲

بند ششم:دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف……..۲۲۵

گفتار دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان صلح………………………..۲۲۸

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در کنترل آشوب های خیابانی…….۲۲۸

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در عملیات حفظ صلح……………۲۳۱

بند سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در زمان رضایت دولت میزبان…..۲۳۵

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی………………………………………………………………………………………………………………..۲۳۸

بند اول: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳۸

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه غیربین المللی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴۲

۱-استناد به ماده ۳ مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی……۲۴۳

۲- استناد به  شرط مارتنس در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی…….۲۴۵

۳-تسری قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف…………………..۲۴۶

۴-قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف………………………..۲۴۶

گفتار سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت مخاصمات مسلحانه بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴۷

بند اول:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های زمینی………………..۲۴۷

۱-تانک ها……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵۰

۲-تسلیحات کوچک و سبک…۲۵۲

۳-مین های زمینی.۲۵۴

بند دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی.۲۵۵

۱-مقررات موجود بین المللی در زمینه تسلیحات متعارف دریایی۲۵۶

الف-کشتی های جنگی.۲۵۶

ب-زیردریایی های نظامی..۲۵۸

ج-مین گذاری دریایی…۲۵۹

د-کاربرد اژدرها…۲۶۲

۲-کاربرد تسلیحات متعارف دریایی در وضعیت های مختلف جنگ دریایی…۲۶۳

الف-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت انسداد دریایی…۲۶۳

ب-کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت محاصره دریایی..۲۶۳

۳-اصول مشترک در کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ های دریایی…۲۶۵

الف-اصل تفکیک میان کشتی های تجاری و نظام.۲۶۵

ب-اصل عدم کاربرد کشتی های جنگی علیه کشتی های بی طرف.۲۶۶

بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی.۲۶۸

۱-تسلیحات متعارف هوایی..۲۷۰

الف-هواپیماهای جنگی.۲۷۰

ب-پهپادها….۲۷۲

-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی.۲۷۴

-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها..۲۷۸

-اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها..۲۸۰

مبحث دوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه..…۲۸۲

گفتار اول:تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه..۲۸۵

بند اول:التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف..۲۸۶

بند دوم:التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف…۲۸۷

بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف…۲۸۸

بند چهارم:التزامات مندرج در ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی..۲۹۰

گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه.۲۹۱

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری..۲۹۱

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب به محیط زیست…۲۹۷

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تفکیک..۲۹۹

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب…۳۰۳

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی…..۳۰۶

گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات…۳۰۷

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان..۳۰۷

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان.۳۱۰

بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی.۳۱۱

۱-تعریف شرکت های خصوصی نظامی…۳۱۲

۲-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت خصوصی نظامی..۳۱۳

۳-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف.۳۱۹

۴-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت داشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف.۳۲۳

الف-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پشتیبانی و غیرنظامیان متابعت کننده ۳۲۴

ب-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی و وصف رزمنده ..۳۲۵

مبحث سوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق مسئولیت بین المللی..۳۲۷

گفتار اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف…۳۲۷

بند اول:مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها..۳۳۲

۱-ملاک کنترل موثر و کاربرد تسلیحات متعارف…۳۳۳

۲-ملاک کنترل کلی در کاربرد تسلیحات متعارف۳۳۵

۳-ملاک کنترل مندرج در ماده ۸ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها..۳۳۸

۴-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف….۳۳۸

بند دوم:مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی۳۳۹

گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده..۳۴۰

بند اول:تسلیحات متعارف دریایی..۳۴۱

بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی..۳۴۲

بند سوم:تسلیحات متعارف زمینی…۳۴۳

گفتار سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی..۳۴۴

بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی..۳۴۴

بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی….۳۴۵

مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری...۳۴۶

گفتار اول:نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف.۳۴۷

بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل). و کاربرد تسلیحات متعارف.۳۴۷

بند دوم:دیوان بین المللی کیفری و کاربرد تسلیحات متعارف..۳۴۹

بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف…۳۵۱

بند چهارم:دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف..۳۵۴

گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف.۳۵۵

بند اول:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تجاوز سرزمینی.۳۵۵

بند دوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات جنگی..۳۵۶

بند سوم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایات علیه بشریت.۳۵۹

بند چهارم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت نسل کشی.۳۶۰

بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و جنایت تروریستی….۳۶۲

گفتار سوم:علل موجهه ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف..۳۶۵

بند اول:دفاع مشروع…۳۶۶

بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی….۳۶۷

بند سوم:اضطرار…۳۶۸

نتیجه گیری...۳۷۰

 

 

فصل پنجم: ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهکارها در کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل ..۳۷۱

مقدمه..۳۷۲

مبحث اول:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای بهتر الزامات روابط بین الملل در کاربرد تسلیحات متعارف…۳۷۴

گفتار اول:وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف…۳۷۴

گفتار دوم:ضرورت توجه بیشتر جامعه بین المللی به دیپلماسی پیشگیرانه.۳۷۸

گفتار سوم:توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف….۳۸۲

گفتار چهارم:همگرایی بیشتر دولت هاو سازمان های بین المللی….۳۸۳

گفتار پنجم:افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افراد در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف..۳۸۵

مبحث دوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف..۳۸۸

گفتار اول: تسلیحات متعارف خودکار و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها …۳۸۹

گفتار دوم:تسلیحات  متعارف غیرکشنده و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها.۳۹۳

گفتار سوم:تسلیحات  متعارف دوگانه و خلاء قانونی ناشی از  کاربرد آنها..۳۹۷

گفتار چهارم:تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو و خلاء قانونی ناشی از کاربرد آنها…..۳۹۸

گفتار پنجم:توسعه مفهوم اخلاق نظامی در کاربرد تسلیحات متعارف نوین.۴۱۱

گفتار ششم:عدم تعیین نهاد ناظر بر اجرای مقررات کنوانسیون های بین المللی ناظر بر کاربرد تسلیحات متعارف.۴۱۳

مبحث سوم:چالش ها،خلاء و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف.

گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف…..۴۱۴

گفتار دوم:ضرورت اعطای استقلال بیشتر به نهادهای بین المللی کیفری.۴۱۷

گفتار سوم:وجود مصونیت مقامات رسمی  کشورها در مشارکت در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف..۴۱۸

مبحث چهارم:رویکردهای پیشنهادی به منظور تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام جمهوری اسلامی ایران…۴۲۵

گفتار اول:تاکید بیشتر بر همکاری جنوب-جنوب..۴۲۶

گفتار دوم:توسعه و به روز کردن حقوق بشردوستانه اسلام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف.۴۲۸

گفتار سوم:ضرورت جرم انگاری جنبه های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران…۴۳۱

گفتار چهارم:تاکید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف…۴۳۴

گفتار پنجم:حضور موثر جمهوری اسلامی ایران در اسناد بین المللی مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف…۴۳۷

نتیجه گیری…۴۴۰

فصل ششم:نتیجه گیری کلی.۴۴۱

نتیجه گیری کلی.۴۴۲

منابع و مآخذ۴۴۶

چکیده انگلیسی..۴۷۶

 

چکیده:

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف یکی از گرایش های چند وجهی حقوقی می باشد که از جنبه های مختلف حقوقی بین المللی قابلیت ارزیابی دارد.توجه بین المللی به کاربرد تسلیحات متعارف یه ویژه با پایان دوران جنگ سرد و افزایش وقوع مخاصمات مسلحانه داخلی و به تبع آن افزایش تلفات غیرنظامیان مورد توجه بین المللی قرار گرفت..با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها آثار محدود به مخاصمات داشته است بلکه تاحدودی زیاد آثار آن به پس از پایان مخاصمات موکول می گردد.در این تحقیق به دنبال آن هستیم که مشخص نماییم  نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به چه نحو  می باشد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت می باشد که نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در چهار بخش حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی و حقوق بین الملل کیفری ،بیش ترین توجه را به سوی خود جلب کرده است. با این حال نمی توان صرفا به الزامات حقوقی برای پیشبرد نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف اکتفاء کرده بلکه در کنار آن باید به الزامات سایر نظامات مانند نظامات روابط بین المللی نیز در این زمینه توسل جست.

کلید واژگان: تسلیحات متعارف، سازمان ملل متحد،کنترل تسلیحات.

 

 موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *