گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه معماری مجتمع فرهنگی هنری در شهر بابل


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

بهمن 9, 1393
892 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه معماری مجتمع فرهنگی هنری در شهر بابل


دانلود پایان نامه معماری مجتمع فرهنگی هنری در شهر بابل

تعداد صفحات ۱۷۰ صفحه

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱- تبیین موضوع…………………………………………………………………………………………………………………….

۳-۱- معرفی طرح بالاسری……………………………………………………………………………………………………….

۴-۱- دلایل انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………

۱-۴-۱- لزوم احداث مجموعه های فرهنگی…………………………………………………………………………

۲-۴-۱- هدف از احداث فرهنگسرا………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۴-۱- اهداف آموزشی……………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۴-۱- اهداف پژوهشی………………………………………………………………………………………………………

۳-۲-۴-۱- اهداف فرهنگی- فراغتی……………………………………………………………………………………….

۵-۱- معرفی سایت……………………………………………………………………………………………………………………..

۶-۱- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………..

۷-۱- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….

۸-۱- منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل دوم: مبانی نظری……………………………………………………………………………….

۲- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۲- فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲- هنر……………………………………………………………………………………………………………………………………….

۳-۲- فرهنگ و هنر…………………………………………………………………………………………………………………….

۴-۲- حفظ ارزشهای فرهنگی………………………………………………………………………………………………….

۵-۲- معماری به عنوان بستر فرهنگ……………………………………………………………………………………..

۶-۲- ارتباط فرهنگ و معماری………………………………………………………………………………………………..

۷-۲- پیشنه ای در زمینه مراکز فرهنگی………………………………………………………………………………

۱-۷-۲- مراکز وابسته به وزارت کشور…………………………………………………………………………………..

۱-۱-۷-۲- فرهنگسراها……………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۷-۲- خانه جوان……………………………………………………………………………………………………………….

۳-۱-۷-۲- کانون فرهنگی- اجتماعی بانوان…………………………………………………………………………

۸-۲- مطالعه فضاهای فرهنگی در استان مازندران……………………………………………………………..

۱-۸-۲- مطالعات آماری فضاهای فرهنگی موجود در استان……………………………………………

۲-۸-۲- معرفی چند نمونه موجود در استان………………………………………………………………………..

۱-۲-۸-۲- مجتمع فرهنگی سینمایی بابل……………………………………………………………………………

۲-۲-۸-۲- مجموعه فرهنگی- هنری ارشاد اسلامی ساری………………………………………………

۹-۲- هندسه………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱۰-۲- ارتباط هندسه و معماری…………………………………………………………………………………………….

۱۱-۲- جوان کیست و جوانی چیست؟………………………………………………………………………………….

۱-۱۱-۲- ویژگی های فکری دوران نوجوانی و جوانی……………………………………………………….

۲-۱۱-۲- اهم ویژگی های فکری و ذهنی نوجوانان و جوانان………………………………………….

۳-۱۱-۲- ویژگی های عاطفی دوره نوجوانی و جوانی……………………………………………………….

۱۲-۲- تعریف فراغت………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۱۲-۲- کارکردهای فراغت……………………………………………………………………………………………………

۲-۱۲-۲- جایگاه و نقش فراغت در شهرنشینی معاصر……………………………………………………..

۱-۲-۱۲-۲- تغییر بنیادهای شهرنشینی……………………………………………………………………………….

۲-۲-۱۲-۲- وضع موجود اوقات فراغت در بین جوان شهری………………………………………….

۳-۱۲-۲- فضاهای اوقات فراغت در گذشته………………………………………………………………………….

۱-۳-۱۲-۲- جمعیت شیر و خورشید سرخ………………………………………………………………………….

۲-۳-۱۲-۲- کاخ جوانان…………………………………………………………………………………………………………..

۳-۳-۱۲-۲- کانون فرهنگی- تربیتی دانش آموزان…………………………………………………………….

۴-۳-۱۲-۲- جوانان هلال احمر………………………………………………………………………………………………

۴-۱۲-۲- گذران فراغت…………………………………………………………………………………………………………….

۱-۴-۱۲-۲- گذران اوقات در جهان……………………………………………………………………………………….

۲-۴-۱۲-۲- گذران اوقات در ایران………………………………………………………………………………………..

۳-۴-۱۲-۲- گذران اوقات فراغت از دیدگاه اسلام……………………………………………………………..

۱۳-۲- معرفی مصداق های داخلی و خارجی………………………………………………………………………

۱-۱۳-۲- خانه جوان بابلسر……………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۳-۲- مرکز فرهنگی دزفول اثر فرهاد احمدی………………………………………………………………

۳-۱۳-۲- مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو………………………………………………………………………………………

۴-۱۳-۲- نتایج بررسی مصادیق……………………………………………………………………………………………..

۵-۱۳-۲- مرکز فرهنگی جام مری جیبائو- نومئا………………………………………………………………..

۱۴-۲- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..

۱۵-۲- منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل سوم: بستر طراحی…………………………………………………………………………….

۱-۳- موقعیت و محدوده شهرستان بابل……………………………………………………………………………….

۲-۳- بخش های شهرستان بابل………………………………………………………………………………………………

۳-۳- پیدایش بابل………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۳-۳- وجه تسمیه بابل………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۳- وجه تسمیه بابل …………………………………………………………………………………………………………

۴-۳- آب و هوای منطقه بابل…………………………………………………………………………………………………..

۱-۴-۳- عوامل مؤثر در آب و هوای شهرستان بابل……………………………………………………………

۱-۱-۴-۳- درجه حرارت………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۴-۳- موقعیت جغرافیایی (عرض جغرافیایی)……………………………………………………………..

۳-۱-۴-۳- مجاورت با دریای مازندران و رطوبت موجود در هوا…………………………………….

۴-۱-۴-۳- وجود رشته کوه البرز……………………………………………………………………………………………

۵-۱-۴-۳- تأثیر پستی و بلندی بر آب و هوای بابل…………………………………………………………..

۱-۵-۱-۴-۳- پستی جلگه بابل………………………………………………………………………………………………

۶-۱-۴-۳- وزش باد……………………………………………………………………………………………………………………

۷-۱-۴-۳-روز و شب فصول…………………………………………………………………………………………………….

۵-۳- کوههای شهرستان بابل…………………………………………………………………………………………………..

۶-۳- معماری بومی منطقه شمال…………………………………………………………………………………………..

۷-۳- بناهای فرهنگی شهر………………………………………………………………………………………………………..

۸-۳- آثار ملی و تاریخی……………………………………………………………………………………………………………

۱-۸-۳- پل چشمه کیله بابل…………………………………………………………………………………………………..

۹-۳- معرفی سایت……………………………………………………………………………………………………………………..

۱۰-۳- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………

۱۱-۳- منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل چهارم: برنامه ریزی فیزیکی………………………………………………………………

۱-۴ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۴- سالن اجتماعات…………………………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۴- کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۴- شناخت کالبدی سالن های نمایش………………………………………………………………………..

۱-۲-۲-۴- گنجایش سالن……………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۲-۴- صحنه و اشکال آن…………………………………………………………………………………………………

۱-۲-۲-۲-۴- صحنه ایوانی………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-۲-۲-۴- صحنه کمانی……………………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۲-۲-۴- صحنه میدانی…………………………………………………………………………………………………….

۳-۲-۲-۴- سیستم های جایگزینی صحنه…………………………………………………………………………..

۱-۳-۲-۲-۴- صحنه واگنی……………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۲-۲-۴- صحنه گردان……………………………………………………………………………………………………..

۳-۲-۴- پشت صحنه………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۳-۲-۴- رختکن ها و اتاق های گریم……………………………………………………………………………….

۴-۲-۴- محل نشستن تماشاچیان…………………………………………………………………………………………..

۱-۴-۲-۴- انواع چیدمان صندلی ها……………………………………………………………………………………….

۱-۱-۴-۲-۴- ردیف ها……………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱-۴-۲-۴- ناهم ردیف ………………………………………………………………………………………………………..

۳-۱-۴-۲-۴- راهروهای بین صندلی ها………………………………………………………………………………..

۵-۲-۴- دید تماشاچیان……………………………………………………………………………………………………………

۱-۵-۲-۴- بررسی خطوط دید……………………………………………………………………………………………….

۲-۵-۲-۴- بررسی زوایای دید………………………………………………………………………………………………..

۶-۲-۴- شیب سالن……………………………………………………………………………………………………………………

۷-۲-۴- فضاهای جنبی مورد نیاز سالن اجتماعات…………………………………………………………….

۱-۷-۲-۴- فضای انتظار……………………………………………………………………………………………………………

۸-۲-۴- ایمنی و آسایش در سالن ها…………………………………………………………………………………….

۱-۸-۲-۴- ایمنی………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۸-۲-۴- لازم آسایش…………………………………………………………………………………………………………….

۳-۴- فضای فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۳-۴- کتابخانه تخصصی هنر………………………………………………………………………………………………..

۱-۱-۳-۴- کلیات……………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱-۳-۴- سازماندهی فضایی کتابخانه ها…………………………………………………………………………..

۱-۲-۱-۳-۴- بخش های مختلف کتابخانه ………………………………………………………………………….

۳-۱-۳-۴- نکات مهم قابل بحث در ساختمان کتابخانه…………………………………………………….

۱-۳-۱-۳-۴- نور در کتابخانه………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۳-۴- تهویه در کتابخانه…………………………………………………………………………………………………..

۳-۳-۳-۴- مبلمان فضای مطالعه……………………………………………………………………………………………

۴-۴- فضاهای آموزشی………………………………………………………………………………………………………………

۱-۴-۴- کلاس های آموزش تئوری……………………………………………………………………………………….

۲-۴-۴- کارگاه های آموزشی………………………………………………………………………………………………….

۱-۲-۴-۴- کارگاه هنرهای تجسمی……………………………………………………………………………………….

۲-۲-۴-۴- کارگاه های چوبی و صنایع دستی بومی استان……………………………………………..

۵-۴- بخش نمایشگاهی……………………………………………………………………………………………………………..

۱-۵-۴- کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۵-۴- نگارخانه…………………………………………………………………………………………………………………………

۳-۵-۴- اصول کلی نمایشگاه…………………………………………………………………………………………………..

۱-۳-۵-۴- سیرکولاسیون…………………………………………………………………………………………………………

۲-۳-۵-۴- نور……………………………………………………………………………………………………………………………..

۳-۳-۵-۴- دید……………………………………………………………………………………………………………………………

۶-۴- فضاهای خدماتی- رفاهی……………………………………………………………………………………………….

۱-۶-۴- چایخانه سنتی……………………………………………………………………………………………………………..

۲-۶-۴- فضاهای اداری……………………………………………………………………………………………………………..

۳-۶-۴- فضاهای تأسیسات و پشتیبانی…………………………………………………………………………………

۱-۳-۶-۴- انبارها………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۶-۴- پارکینگ ها……………………………………………………………………………………………………………..

۳-۳-۶-۴- تأسیسات برقی و مکانیکی……………………………………………………………………………………

۷-۴- برنامه ریزی فیزیکی طرح و ابعاد و اندازه های پیشنهادی…………………………………….

۸-۴- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….

۹-۴- منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………

فصل پنجم: فرآیند طراحی…………………………………………………………………………

۱-۵- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۵- معرفی سایت……………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۲-۵- کاربری های اطراف…………………………………………………………………………………………………….

۲-۲-۵- مکان یابی بنا در سایت……………………………………………………………………………………………..

۳-۵- ایده های اولیه…………………………………………………………………………………………………………………..

۴-۵- تحلیل و انتخاب گزینه برتر……………………………………………………………………………………………

۶-۵- تحلیل طرح برگزیده………………………………………………………………………………………………………..

۷-۵- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل ششم: ارائه نقشه ها…………………………………………………………………………..

فهرست تصاویر

۱- تصویر شماره ۱ و ۲- موقعیت شهری سایت………………………………………………………………….

۲- تصویر شماره ۳- نمای فرهنگسرای تنکابن از پارک مادر ………………………………………….

۳- تصویر شماره ۴- نمای فرهنگسرای تنکابن از پارک مادر…………………………………………..

۴- تصویر شماره ۵- آمفی تئاتر فرهنگسرا…………………………………………………………………………….

۵- تصویر شماره ۷ ، ۶- مجتمع فرهنگی سینمایی بابل……………………………………………………

۶- تصویر شماره ۸- خانه جوان تنکابن و همنشینی با پارک ………………………………………….

۷- تصویر شماره ۹- خانه جوان تنکابن…………………………………………………………………………………

۸- تصویر شماره ۱۰- خانه جوان بابلسر……………………………………………………………………………….

۹- تصویر شماره ۱۱- پلان خانه جوان بابلسر……………………………………………………………………..

۱۰- تصویر شماره ۱۲- لابی خانه جوان بابلسر……………………………………………………………………

۱۱- تصویر شماره ۱۳ و ۱۴ ووید و سقف لابی خانه جوان بابلسر………………………………….

۱۲- تصویر شماره ۱۵- ورودی آمفی تئاتر…………………………………………………………………………..

۱۳- تصویر شماره ۱۶- آمفی تئاتر………………………………………………………………………………………….

۱۴- تصویر شماره ۱۷- توجه به طراحی در ها……………………………………………………………………

۱۵- تصویر شماره ۱۸ نمایشگاه نقاشی در طبقه بالا………………………………………………………….

۱۶- تصویر شماره ۱۹ نور پردازی نمایشگاه…………………………………………………………………………

۱۷- تصویر شماره ۲۰ فضای سبز تلفیقی مجموعه…………………………………………………………….

۱۸- تصویر شماره ۲۱- فضای پارکینگ مجموعه در پیلوت…………………………………………….

۱۹- تصویر شماره ۲۲- پلان مرکز فرهنگی ………………………………………………………………………..

۲۰- تصویر شماره ۳۲- ورودی مرکز فرهنگی…………………………………………………………………….

۲۱- تصویر شماره ۲۴- نمایی از مرکز فرهنگی …………………………………………………………………

۲۲- تصویر شماره ۲۵- نمایی از مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو…………………………………………….

۲۳- تصویر شماره ۲۶- نمایی از مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو……………………………………………..

۲۴- تصویر شماره ۲۷- مقطع مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو…………………………………………………

۲۵- تصویر شماره ۲۸- بخش نمایشگاهی مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو……………………………

۲۶- تصویر شماره ۲۹- موقعیت جغرافیایی بابل ………………………………………………………………..

۲۷- تصویر شماره ۳۰- کوه های بابل……………………………………………………………………………………

۲۸- تصویر شماره ۳۱- همنشینی معماری و منظر در بابل ……………………………………………

۲۹- تصویر شماره ۳۲- اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابل………………………………………………

۳۰- تصویر شماره ۳۳- خانه جوان بابلسر…………………………………………………………………………….

۳۱- تصویر شماره۳۴- ساختمان شهربانی بابل (در حاشیه چشمه کیله)…………………….

۳۲- تصویر شماره ۳۵- پل محمد حسن خان (شاخص ترین عنصر معماری شهر)…..

۳۳- تصویر شماره ۳۶- پل محمد حسن خان……………………………………………………………………..

۳۴- تصویر شماره۳۷- موقعیت سایت در مجاورت دریا و رودخانه………………………………..

۳۵- تصویر شماره ۳۸- صحنه ایوانی……………………………………………………………………………………..

۳۶- تصویر شماره ۳۹- صحنه کمانی…………………………………………………………………………………….

۳۷- تصویر شماره ۴۰- صحنه میدانی…………………………………………………………………………………..

۳۸- تصویر شماره ۴۱- صحنه واگنی…………………………………………………………………………………….

۳۹- تصویر شماره۴۲- صحنه گردان……………………………………………………………………………………..

۴۰- تصویر شماره ۴۳- بررسی چیدمان صندلی ها……………………………………………………………

۴۱- تصویر شماره۴۴- بررسی زوایای دید……………………………………………………………………………

۴۲- تصویر شماره۴۵- چیدمان صندلی ها…………………………………………………………………………..

۴۳- تصویر شماره۴۶- بررسی زوایای دید……………………………………………………………………………

۴۴- تصویر شماره۴۷- بررسی شیب سالن……………………………………………………………………………

۴۵- تصویر شماره ۴۸- اشکال نامناسب در سالن همایش……………………………………………….

۴۶- تصویر شماره ۴۹- اشکال نامناسب در سالن همایش………………………………………………..

۴۷- تصویر شماره ۵۰- کتابخانه……………………………………………………………………………………………..

۴۸- تصویر شماره ۵۱- استاندارهای های قفسه کتاب………………………………………………………

۴۹- تصویر شماره ۵۲- مبلمان کتابخانه……………………………………………………………………………….

۵۰- تصویر شماره ۵۳- مبلمان کتابخانه……………………………………………………………………………….

۵۱- تصویر شماره ۵۴- نور در گالری…………………………………………………………………………………….

۵۲- تصویر شماره ۵۵- انواع چیدمان اداری………………………………………………………………………..

۵۳- تصویر شماره ۵۶- مبلمان اداری……………………………………………………………………………………

۵۴- تصویر شماره ۵۷- استاندارهای اتومبیل (بی ام و – مرسدس بنز)………………………..

۵۵- تصویر شماره ۵۸- استانداردهای دور زدن اتومبیل…………………………………………………..

۵۶- تصویر شماره ۵۹- موقعیت سایت در کنار کاربردی های اطراف……………………………

۵۷- تصویر شماره ۶۰- دسترسی به خیابان میرزای شیرازی………………………………………….

۵۸- تصویر شماره ۶۱ و ۶۲- دسترسی به سایت………………………………………………………………..

۵۹- تصویر شماره ۶۳- سایت مورد طراحی…………………………………………………………………………

۶۰- تصویر شماره ۶۴- مکان یابی بنا در سایت…………………………………………………………………..

۶۱- تصویر شماره ۶۵- ترکیبات اولیه احجام بر روی کاغذ پوستی………………………………..

۶۲- تصویر شماره ۶۶- ترکیبات اولیه احجام در محیط اتوکد………………………………………….

۶۳- تصویر شماره ۶۷- انتخاب ترکیب حجمی برتر……………………………………………………………

۶۴- تصویر شماره ۶۸- تحلیل ترکیب حجمی برتر…………………………………………………………….

۶۵- تصویر شماره ۶۹- ترکیب حجمی برتر………………………………………………………………………….

فهرست جداول

جدول شماره ۱- روند کاهش ساعات کار و افزایش فراغت……………………………………………….

جدول شماره ۳- روند کاهش ساعات کار و افزایش فراغت……………………………………………….

جدول شماره ۳- گذران فراغت بین جوانان…………………………………………………………………………..

جدول شماره ۴- میزان اوقات فراغت روزانه………………………………………………………………………….

جدول شماره ۵- انگیزه افراد در عضویت در کاخ جوانان…………………………………………………..

جدول شماره ۶- تعداد روزهای یخبندان در منطقه بابل…………………………………………………..

جدول شماره ۷- فواصل صندلی های آمفی تئاتر

جدول شماره ۸- مشخصات سال انتظار

جدول شماره ۹- حد آسایش در ساختمان

فهرست نمودارها

۱- نمودار شماره ۱- کارکردهای اصلی فراغت

۲- نمودار شماره۲- روابط انسان- در محیط شهر

تعداد صفحات ۱۷۰ صفحه

قیمت ۲۵۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

 موضوعات :
پایان نامه , معماری

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *