گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img

سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه معماري سازمانی
مرداد 15, 1393
888 بازدید
2 MB
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه معماري سازمانی


[purchase_link id=”2177″ style=”text link” color=”” text=”برای دریافت کل پایان نامه کلیک کنید”]

چکیده
در حال حاضر فناوری اطلاعات بعنوان یکی از عوامل زیر بنایی هر گونه تولیدی محسوب می شودو پیشرفت هایی که در این زمینه انجام شده باعث ایجاد الگو های نوینی از کسب و کار و تعاملات اجتماعی شده است سازمانها نیز به عنوان نهادهای اجتماعی متأثر از تحولات اجتماعی به سبب این تحول دچار پیچیدگی های روزافزونی در سیستم ها و تعاملات خویش گشته اند و به ناچار برای همراهی و یا رهبری در عصر تحول نیازمند بازنگری خویش هستند. مدیران سازمانها برای کاهش هزینه و ریسک و همچنین افزایش کارایی و سود در دنیای فناوری اطلاعات نیاز به برنامه ریزی و در نظر گرفتن اهداف دور اندیشانه و واقع بینانه دارند. این اهداف در برنامه بلند مدتی که طرح جامع فناوری اطلاعات نام دارد گنجانده می شود. درحال حاضر رویکرد غالب برای تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات رویکرد معماری فناوری اطلاعات یا به اختصار معماری سازمان است.
معماری سازمانی در طی فرایندی بنام فرایند تدوین معماری سازمانی بوسیله مدیریت ارشد فناوری اطلاعات و زیرنظر مدیریت سازمان تدوین می شود. در قلب این فرایند استفاده و تنظیم چارچوب معماری سازمانی برای دسته بندی مدلها و فرآورده های تولید شده وجود دارد در حال حاضر تعداد کمی چارچوب معماری سازمانی وجود دارند که تیم معماری سازمانی بسته به ماهیت سازمان از یکی از چارچوبهای موجود استفاده می نماید. تیم معماری سازمان در انتخاب و تنظیم چارچوب معماری در مراحل آغازین تدوین معماری سازمانی نیاز به دانستن نحوه عملکرد سازمان و برخی خصوصیات سازمان دارد. گاهی اوقات این شناخت کامل و صحیح نبوده و منجر به شکست پروژه معماری سازمانی خواهد شد.
در این تحقیق امکان تنظیم چارچوب معماری سازمان با استفاده از ابعاد سازمان و سبک معماری سازمان مورد بررسی قرار گرفته است در این راستا به بررسی معماری سازمانی فرآیند تدوین معماری سازمان و به خصوص تنظیم و انتخاب چارچوب معماری سازمان پرداخته شده است. همچنین برخی ابعاد سازمانی و ارتباط آنها با معماری سازمان مورد بررسی قرار گرفته اند . نتایج این تحقیق را می توان در دو قسمت مجزا بیان نمود در قسمت اول با برقراری ارتباط بین خصوصیات و ابعاد سازمانی با چارچوب معماری سازمانی می توان چارچوب معماری سازمانی را بهتر تنظیم نمود و در قسمت دوم با برقراری ارتباط بین سبک های معماری سازمانی با چارچوب های معماری سازمانی می توان چارچوب را سریعتر تنظیم نمود در واقع تیم معماری سازمان با مطالعه چارچوب معماری سازمانی و سبک های معماری سازمانی مورد استفاده در دیگر سازمانهایی که دارای ابعاد سازمانی مشابه هستند می توانند از تجربیات انها استفاده نموده و چارچوب معماری سازمان را سریعتر و بهتر تنظیم نمایند.

Contents
فصلاول 8
معرفیموضوع 8
1-1-مقدمه 8
1-2-تعریفمسئله 12
1-3-اهدافتحقیق 15
1-4-ساختارتحقیق 17
فصلدوم 21
معماریسازمانی 21
2-1- مقدمه 21
2-2- معماریسازمانولزومآن 24
2-3- تعریفمعماریسازمان 32
2-4- پیشینهمعماریسازمان 40
2-5- لایههایمعماریسازمان 44
2-5-1- زیرمعماریحرفه 47
2-5-2- زیرمعماریاطلاعات 48
2-5-3- زیرمعماریکاربردی 49
2-5-4- زیرمعماریداده 49
2-5-5- زیرمعماریفناوری 50
2-6- محصولاتمعماریسازمان 51
2-7- تفاوتمحصولاتمعماریسازمانیباروشهایدیگر 53
2-8-فرآیندمعماریسازمان 55
2-8-1- فرآیندبرنامهریزیراهبردیفناوریاطلاعات 56
2-8-1-2- یافتنماموریتهایراهبردیسازمان 58
– 3-1-8-2تعیینراهبردفناوریاطلاعات 59
-4-1-8-2ارزیابیشرایطفعلیفناوریاطلاعات 59
2-8-1-5- تشریحموقعیتجدیدفناوریاطلاعات 61
2-8-1-6- یافتنفاصلهها 61
2-8-1-7- نحوۀرسیدنبهموقعیتجدیدفناوریاطلاعات 62
2-8-1-8-ارائهبرنامه 62
2-8-2-برنامهریزیمعماریسازمانی 63
2-8-2-1- جلبنظروحمایتمدیریتعالیسازمان 64
2-8-2-2-سازماندهیمدیریتیوکنترلی 65
2-8-2-3-تعیینفرآیندورویکردمعماری 66
2-8-2-4-ایجادمعماریسازمانی: 67
2-8-2-5-ایجادطرحانتقالیواجرائی 67
2-9- جایگاهمعماریسازمان 68
2-10- کاربردمعماریسازمان 73
2-11- نتایحمعماریسازمان 75
فصلسوم 83
چارچوبهایمعماریسازمانی 83
3-1- مقدمه 83
3-2- تعریفچارچوبمعماری 85
3-3- جایگاهچارچوبمعماریدرتدوینمعماریسازمانی 86
3-4- معرفیچندچارچوبمعماری 89
3-4-1- چارچوبZachman 92
3-4-2- چارچوب[CIO99] FEAF 103
3-4-3-چارچوب[C4ISR97] C4ISR 108
3-5- بررسیچارچوبهایمعماری 113
3-6- مشکلاتتنظیمچارچوبهایمعماریسازمان 117
فصلچهارم 119
ابعادسازمانیدرمعماریسازمان 119
4-1- مقدمه 119
4-2- ابعادسازمانی 121
4-2-1- ابعادمحتوایی 122
4-2-1-1- اهدافواستراتژیسازمان 122
4-2-1-2-محیط 127
4-2-1-3- تکنولوژیسازمان 132
4-2-1-4- اندازه 136
4-2-1-5- فرهنگ 147
4-2-2-1- رسمیبودن 153
4-2-2-2- داشتناستاندارد 153
4-2-2-3- سلسلهمراتباختیارات 154
4-2-2-4- پیچیدگی 155
4-2-2-5- حرفهایبودن 155
4-2-2-6- نسبتهایپرسنلی 156
4-3-نتایجاستفادهازابعادسازمانیدرمعماری 156
فصلپنجم 159
سبکهایمعماری 159
5-1- مقدمه 159
5-2- تعریفسبکمعماری 160
5-3- الگویمعماری 167
5-4- شباهتهاوتفاوتهایسبکوالگویمعماری 177
5-5-نقشسبکدرتدوینمعماری 181
5-6- آشناییباچندسبکمعماری 183
5-6-1-سبکPipe and Filter 183
5-6-2- سبکShared Data 184
5-6-3- سبکClient-Server 185
5-6-4- سبکLayered 186
5-6-5- سبکObject-Oriented 187
5-6-6- سبکChiron-2 188
5-6-7- دیگرسبکهایمعماری 189
5-7- نتایجاستفادهازسبکهادرمعماریسازمانی 190
فصلششم 193
نتایجوپیشنهادات 193
6-1-مقدمه 193
6-2-خلاصهتحقیق 194
6-3-نتایجتحقیق 202
6-4- پیشنهاداتتحقیق 203
منابعومآخذ 205

[purchase_link id=”2177″ style=”button” color=”blue” text=”برای دریافت کل پایان نامه کلیک کنید”]برچسب‌ها :
, , ,

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *