تعداد صفحات ۱۱۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

-۲-۱ بیان مساله……………………………………………………………………………………………………… ۴

نانو تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………. ۴

تاریخچه فناوری نانو………………………………………………………………………………………………… ۵

کاربردها………………………………………………………………………………………………………………… ۶

ابزارها…………………………………………………………………………………………………………………… ۷

حمل و نقل ملکولی…………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۶-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

نانوتیوب‌ها و فولرین ها…………………………………………………………………………………………… ۲۲

ساختار و مشخصه یابی نانولوله ها……………………………………………………………………………….. ۲۵

روش ها خواص …………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

ساختارهای غیر ایده آل…………………………………………………………………………………………….. ۳۴

بیماری سل چیست ؟……………………………………………………………………………………………….. ۳۵

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

سؤالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

فصل دوم: پیشینه تحقیق

ـ حمل و نقل ملکولی………………………………………………………………………………………………. ۵۱

ـ داربست بافتی………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

ـ دیگر کاربرد ها……………………………………………………………………………………………………… ۵۲

تاریخچه استفاده از DFT …………………………………………………………………………………………. 58

فصل سوم :  روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

فرمول بندی نظریه تابعی چگالی در حالت بدون قطبش اسپینی…………………………………………… ۶۱

صورت مساله ………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

تقریب بورن – اوپنهایمر…………………………………………………………………………………………… ۶۲

قضیه وردش………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

ایزونیازید + نانولوله ۶،۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۰

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

چکیده:

 

بیماری سل هنوز هم یکی از بیماری‌های عفونی است که تقریبا یک سوم از جمعیت جهان به آن مبتلا می‌باشند. در سال ۲۰۰۶، ۹٫۲ میلیون مرگ ومیر در سال گزارش شده است. اخیرا گونه‌هایی از باکتری­های مقاوم به آنتی بیوتیک مشاهده شده که باعث مرگ ومیر ۷۰-۹۰ ٪ از بیماران مبتلا به ایدز می­گردد.

از سوی دیگر، ایزونیازید به عنوان یک داروی مهم در رژیم­های ضد سل به رسمیت شناخته شده است. با این حال یک مانع اصلی برای آنتی­بیوتیک­ها ضعف در هدف قرار دادن میکوباکتریوم، به دلیل نفوذپذیزی کم دیواره سلولی میکوباکتریوم می‌باشد. مطالعات اخیر، نشان داده است که نانو لوله­های تک دیواره از نقطه نظر شیمیایی، کاندیدای بسیار مناسبی در رسانش و رهایش درست و دقیق داروها به اهداف مورد نظر می‌باشند. در این طرح با استفاده از روش بسیار قدرتمند کوانتمی‌تابع چگالی DFT احتمال تشکیل کمپلکس پایدار از دیدگاه شیمیایی برای کاربرد در دارورسانی انجام شده است. اصول اولیه محاسبات با استفاده از گرادیان تعمیم یافته GGA ، انرژی تبادلی- همبستگی کل مورد محاسبه قرار می­گیرد. در این کار جذب ملکول ایزونیازید روی چندین نانولوله کربنی از قبیل نانولوله نیمه­هادی(۱۰,۰)، نانولوله‌رسانا(۶,۶)،نانولوله کربنی فلزی (۶,۶)و(۱۰,۰)آلایش(داپ)شده با اتم بورB-dop-CNT(6,6))  (و(B-dop-CNT(10,0)) مورد بررسی قرار گرفته است.ما همچنین ساختار الکترونیکی و جمعیت بار مولیکن را برای کمپلکس­هایی که از نظر انرژی پایدارترند مورد بررسی قرار دادیم. ایزونیازید را از موقعیت­های مختلفی نسبت به چندین مکان بر سطح نانولوله نزدیک کردیم و مورد بحث و بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می­دهد که ایزونیازید می‌تواند اتصالات پایداری از طریق نیتروژن آمین با سطح خارجی نانولوله(B-dop-CNT(10,0)) برقرار کند. دریافتیم که ایزونیازید پیوند شیمیایی با سطح بیرونی نانولوله برقرار می­کند که انرژی جذب آن در حدودkcal/mol) 21.83--0.94ev( می­باشد. بنابراین نانوله((B-dop-CNT(10,0) می‌تواند گزینه مناسبی برای انتقال داروی ایزونیازید باشد.