تعداد صفحات ۱۰۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

اشتغال برای افراد جامعه یکی از مهمترین و آرمانی ترین هدف برنامه ریزان، سیاست مداران و اقتصاددانان یک کشور بوده و بیکاری و کم کاری نیز یکی از پیچیده ترین و مشکل ترین عارضه هایی است که یک ملت به آن گرفتار می شود و باعث کندی و یا توقف روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی    می گردد و در نتیجه همه مسائل توسعه و رشد را تحت الشعاع قرار می دهد. نقش مهم کشاورزی و اهمیت بسزایی که حجم تولیدات زراعی و دامی در ایجاد فرصت های شغلی جدید دارد باعث شده است که هر ساله تعداد زیادی از جوانان به منظور اشتغال در حرفه کشاورزی داوطلب تحصیل در این رشته گردند.اما با وجود پتانسیل بالای این بخش در جذب افراد تحصیل کرده متأسفانه شاهد بیکاری جمع کثیری از دانش آموختگان رشته های کشاورزی هستیم که تمایل کمی برای ورود به این عرصه داشته و به دنبال اشتغال در سازمان های دولتی و حتی غیر مرتبط می باشند. هدف از تحقیق حاضر نیز بررسی مشکلات دانش آموختگان کشاورزی استان مازندران در بازار اشتغال  می باشد که جهت انجام این تحقیق تعداد ۳۵۰ پرسشنامه بین فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در استان مازندران توزیع شد تا به ۱۴ سوال عمومی و ۲۶ سوال تخصصی مطرح شده در آن بابت تحلیل مشکلات فرا روی دانش آموختگان این حوزه پاسخ داده شود. در نهایت توسط نرم افزار spss، پس از توصیف آماری، تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق با استفاده از داده های جمع آوری شده ،ازطریق آزمون t.test صورت پذیرفت که معنا داری عواملی چون عدم تناسب بین مواد آموزشی و نیاز بازار کار، عدم تناسب بین ظرفیت پذیرش دانشجو و نیاز بازار، عدم بروز بودن اعضاء هیئت علمی دانشگاه، عدم تناسب بین رشته تحصیلی و بازار کار، مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول دانشگاه ها، عدم رضایت مندی دانش آموختگان از رشته تحصیلی خود و عدم وجود فرهنگ کارآفرینی را تأئید کرد که می توان این عوامل را از مهمترین اولویت های مشکلات پیش روی دانش آموختگان رشته های کشاورزی نام برد.

 

 

واژه های کلیدی: اشتغال، دانش آموختگان، مازندران، کشاورزی.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………..۱

فصل اول: کلیات  تحقیق

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………۲

۱-۲– ضرورت تحقیق و بیان مسئله……………………………………………………………………۳

۱-۳-اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۴- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….۸

۱-۵- محدوده تحقیق……………………………………………………………………………………..۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… ۹

۲-۲- ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۱۰

۲-۲-۱- وظیفه دولت در بخش اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی……………………………………..۱۲

۲-۲-۲- بررسی علت بیکاری فارغ التحصیلان رشته کشاورزی…………………………………………۱۳

۲-۲-۳- چالش ها و فرصت های نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار..۲۱

۲-۲-۴-  نظام آموزشی هماهنگ با کارآ‏فرینی ……………………………………………………………….۲۳

۲-۲-۵- آموزش و توسعه کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی……………………………….۲۵

۲-۲-۶- تلفیق و ارتباط آموزش و کارآفرینی…………………………………………………………………۲۷

۲-۲-۷- بررسی مشکلات وچالشهای آموزش عالی کشاورزان از دید محققان ومتخصصان………..۲۸

۲-۲-۸- وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان استان مازندران………………………………………………….۳۰

۲-۳- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۳-۱- مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………..۳۲

۲-۳-۲-مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………….۳۷

 

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..۳۹

۳-۲- تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………..۳۹

۳-۳- ابزار تحقیق ………………………………………..……………………………………………….۴۰

۳-۳-۱- پرسشنامه ……………………………………………………………………………………..۴۱

۳-۳-۱-۱- راه های اجرای پرسشنامه…………………………………………………………………. ۴۱

۳-۳-۲- مشاهده……………………………………………………………………………………………….۴۲

۳-۳-۳- مصاحبه…………………………………………………………………………………………۴۲

۳-۳-۳-۱- کاربرد روش مصاحبه………………………………………………………………………..۴۳

۳-۳-۳-۲- انواع مصاحبه…………………………………………………………………………………..۴۳

۳-۴- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………….۴۴

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………..۴۵

۳-۶- طراحی پرسشنامه…………………………………………………………………………………….۴۵

۳-۶-۱-ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………….۴۵

۳-۶-۲- طیف لیکرت………………………………………………………………………………………..۴۷

۳-۶-۲-۱- امتیازات طیف لیکرت……………………………………………………………………….۴۸

۳-۶-۲-۲- معایب طیف لیکرت………………………………………………………………………….۴۸

۳-۷- بررسی اعتبار و پایایی ابزار سنجش……………………………………………………………..۴۹

۳-۷-۱- اعتبار ابزار سنجش……………………………………………………………………………….۴۹

۳-۷-۲- پایایی ابزار سنجش……………………………………………………………………………….۴۹

۳-۸-روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………..۵۰

۳-۹- توصیف آماری…………………………………………………………………………………………۵۰

۳-۱۰- آزمون میانگین یک جامعه…………………………………………………………………………۵۱

۳-۱۱- سطح معنی داری……………………………………………………………………………………۵۲

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….۵۳

۴-۲- تحلیل توصیفی………………………………………………………………………………………..۵۳

۴-۲-۱- مشخصات فردی پاسخگویان………………………………………………………………….۵۳

۴-۲-۱-۱- فراوانی پاسخگویان به تفکیک جنس……………………………………………………۵۳

۴-۲-۱-۲- فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن………………………………………………………۵۴

۴-۲-۱-۳- فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت تأهل…………………………………………۵۶

۴-۲-۱-۴- فراوانی پاسخگویان به تفکیک زمان تأهل………………………………………………۵۶

۴-۲-۱-۵- فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت سربازی……………………………………..۵۸

۴-۲-۱-۶- فراوانی پاسخگویان به تفکیک سطح تحصیلات………………………………………۵۹

۴-۲-۱-۷- فراوانی پاسخگویان به تفکیک وضعیت اشتغال……………………………………….۶۰

۴-۲-۱-۸ – فراوانی پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد ماهیانه…………………………………۶۱

۴-۲-۱-۹- فراوانی پاسخگویان به تفکیک علت انتخاب شغل…………………………………..۶۳

۴-۲-۲- مشکلات پیش روی دانش آموختگان کشاورزی استان مازندران در بازار اشتغال……………..۶۴

۴-۲-۲-۱- میزان تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو و نیاز بازار کار ……………… ۶۵

۴-۲-۲-۲- تناسب بین مواد آموزشی و نیاز بازار کار…………………………………………….. ۶۶

۴-۲-۲-۳- تناسب بین امکانات آموزشی و نیاز بازار کار………………………………………….۶۷

۴-۲-۲-۴- تناسب بین اطلاعات اعضای هیأت علمی و مدرسین دانشگاهی با اطلاعات روز…………۶۸

۴-۲-۲-۵-تناسب بین رشته تحصیلی و بازار کار …………………………………………………..۶۹

۴-۲-۲-۶-مطرح بودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اول.یت اول در دانشگاه ها……۷۰

۴-۲-۲-۷-وجود بودجه های پژوهشی جهت استفاده دانشجویان و فارغ التحصیلان …………..۷۱

۴-۲-۲-۸-کار آمدی اعضای هیأت علمی در تربیت نیروی کار متخصص مورد نیاز جامعه …۷۲

۴-۲-۲-۹-رضایت مندی دانش آموختگان از رشته تحصیلی خود………………………………….۷۴

۴-۲-۲-۱۰-همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات ……………………………………………………۷۵

۴-۲-۲-۱۱-افزایش توسعه بنگاه های کاریابی دولتی و خصوصی …………………………….۷۶

۴-۲-۲-۱۲-تعداد کارآفرینان کشاورزی تحصیل کرده و فرهنگ کارآفرینی…………………۷۷

۴-۳-تحلیل استنباطی………………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۳-۱- عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو و نیاز بازار ………………………………۷۹

۴-۳-۲-عدم تناسب بین مواد آموزشی و نیاز بازار کار ……………………………………………….۸۰

۴-۳-۳- عدم تناسب بین امکانات آموزشی و نیاز بازار ……………………………………………….۸۱

۴-۳-۴- عدم بروز بودن اعضاء هیئت علمی دانشگاه …………………………………………………..۸۲

۴-۳-۵- عدم تناسب بین رشته تحصیلی و بازار …………………………………………………………۸۳

۴-۳-۶- مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول دانشگاه ها………………..۸۴

۴-۳-۷- عدم وجود بودجه پژوهشی جهت استفاده دانشجویان و فارغ­التحصیلان ……………….۸۵

۴-۳-۸– عدم کار آمدی اعضای هیأت علمی در تربیت نیروی کار متخصص مورد نیاز جامعه.………۸۶

۴-۳-۹- عدم رضایت مندی دانش آموختگان از رشته تحصیلی خود ……………………………….۸۷

۴-۳-۱۰- عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات………………………………………………….۸۸

۴-۳-۱۱- عدم افزایش توسعه بنگاه های کاریابی دولتی و خصوصی به خصوص نقش NGO در کاریابی………. ۸۹

۴-۳-۱۲- عدم وجود فرهنگ کارآفرینی ……………………………………………………………………۹۰

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- جمع بندی……………………………………………………………………………………….۹۲

۵-۲- پیشنهادات……………………………………………………………………………………..۹۵

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..۹۹

پیوست ها………………………………………………………………………………………………۱۰۵

 

 

 

 

 

 

 

۱

Study and