تعداد صفحات ۱۶۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در تحقیق حاضر به ” مطالعه رابطه بین فرهنگ سازمانی با نوع ساختار در سازمان زندان های استان مازندران ” پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود و از لحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش۸۰۰نفر، شامل کلیه کارمندان و کارشناسان  سازمان زندان های  استان مازندران  شامل می­شود.وحجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی ومورگان انجام شده است. که با توجه به تعداد جامعه، تعداد نمونه برابر با ۲۶۰n= نفر محاسبه شده است. پس از آزمون فرضیه ها به این نتیجه رسیده شد که بین فرهنگ سازمانی با نوع ساختار در سازمان زندان های استان مازندران رابطه وجود دارد.البته این رابطه معکوس می باشد.

کلمات کلیدی: ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، رسمیت، تمرکز، پیچیدگی، سازمان زندان های استان مازندران.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

فصل اول : کلیات

۱-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۲)بیان مسئله پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۳)اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۱-۴) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۵-)مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۶)فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۱-۷) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۱-۸)نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۱۰) ابزارهای گردآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۱۱) روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۱-۱۲) متغییرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۱-۱۳) تعریف واژه های کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۱-۱۴) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

۱-۱۵) ساختار گزارش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱) فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۲)ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۳) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

 

 

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۰

۳-۲) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۳-۳) مدل فرایند تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۳-۴) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

۳-۵)نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴

۳-۶) روش جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶

۳-۷) ویژگیهای فنی و ابزاری اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۷

۳-۸)روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

۴-۲) بررسی جمعیت شناسی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۴-۳) آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۴-۴) آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۹

۵-۲) ارائه یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

۵-۳) بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۳

۵-۴) محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۵

۵-۵) پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۶۰

۵-۶) توصیه‌هایی برای محققان……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۶

 

منابع و ماخذ

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۷

 

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۲

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶۴