تعداد صفحات ۷۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده

هدف کلی تحقیق شناخت از کارکردهای طرح حداقل مزد در رفع نیازهای معیشتی کارگران استان مازندران است .

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل ۴۲۷۴۲ کارگر شاغل در ۲۷۸ کارگاه دارای بالای ۵۰ نفر کارکن است و با توجه به روش نمونه گیری خوشه ای حجم نمونه ۳۰۲ نفر از طریق فرمول   تعیین شد. ابزارگرد آوری داده ها شامل پرسشنامه و داده ها پرسشنامه و داده های ثبتی بانک مرکزی و سالنامه آماری استان مازندران است که پس از جمع آوری اطلاعات از طریق آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی اسپیرمن و کندال b) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج نشان می دهد که :

۱- بین تعیین حداقل مزد و معیشت کارگران رابطه وجود دارد.  ۲- حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۱ به مقدار ۰۰۰/۷۶۴/۴۷ ریال است که در مقایسه با سال قبل (۱۳۹۰) به میزان ۱۸ درصد رشد دارد.  ۳- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ به میزان ۵/۳۰ درصد است.    ۴- شکاف بین متغیر حداقل دستمزد و شاخص قیمت ها در سال ۱۳۹۱ در سطح کشور به میزان ۱۲ درصد است.   ۵- شکاف بین متغیر حداقل دستمزد با متوسط هزینه کل خانوار در استان به مقدار ۹۲۱/۵۲۲/۷۸ ریال است.

فهرست مطالب
عنوان                                                         صفحه
صفحه عنوان الف
تقدیم به ب
سپاسگذاری پ
چکیده ت
فهرست مطالب ث
فهرست جداول د
فهرست اشکال ذ
فصل اول کلیات تحقیق
 مقدمه ۲
 بیان مسأله ۳
اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
 اهداف تحقیق ۵
 سؤالات تحقیق ۵
متغیرهای تحقیق ۶
تعریف واژه ها و اصطلاحات ۶
الف- تعریف نظری ۶
ب- تعریف عملیاتی متغیرها

 

 

۷
فصل دوم ادبیات تحقیق
مقدمه ۱۰
الف- پایه های نظری تحقیق ۱۰
نظریه های دستمزد ۱۰
ویژگی های سیستم حقوق و دستمزد ۲۱
اهداف سیستم و حقوق و دستمزد ۲۲
سیاست های کلی حقوق و دستمزد ۲۲
استراتژی های پرداخت ۲۳
مزد از نظر حقوقی قانون کار ۲۵
روش های تعیین حداقل دستمزد ۲۶
نقش دولت در فرآیند تصمیم گیری حداقل دستمزد ۲۸
ضوابط و معیارهای مربوط به حداقل مزد ۳۳
نیاز چیست؟ ۳۴
ب-پیشینه تحقیق ۳۹
۱- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۳۹
۲- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۴۱
جمع بندی و نتیجه گیری ۴۷

 

 

 

فصل سوم – روش انجام تحقیق
مقدمه ۴۹
نوع تحقیق از هدف و ماهیت روش ۴۹
جامعه آماری ۴۹
ابزار گردآوری داده ها ۵۱
روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ۵۱
روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۵۳
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ۵۵
تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش ۵۵
فصل پنجم-  نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه ۷۱
نتیجه گیری ۷۱
مقایسه نتایج با سایر تحقیقات ۷۲
محدودیت های تحقیق ۷۳
۱- محدودیت های خارج از کنترل محقق ۷۳
۲- محدودیت تحت کنترل محقق ۷۳
پیشنهادها ۷۳
الف- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق ۷۳
ب- توصیه به سایر محققان دیگر ۷۴
منابع و مأخذ ۷۵
پیوست ها