گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل) - سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)
مهر 6, 1395
589 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)


دانلود پایان نامه قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)

فایل بصورت ورد می باشد.

تعداد صفحات ۱۵۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دریافت فایل بر روی لینک زیر کلیک کنید.

چکیده

هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق می­باشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب می­گردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از  قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال می­باشد.

لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهره­برداری است، بررسی نماییم

واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهره­برداری، انحلال

فهرست مطالب

عنوان.. صفحه

مقدمه. ۱

بخش اول: کلیات

فصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکری.. ۳

گفتاراول: مفهوم مال فکری.. ۳

بنداول: مال ومعیارمالیت… ۳

الف: مفهوم مال درلغت… ۳

ب: مفهوم مال درفقه. ۳

ج: مفهوممال درحقوق.. ۴

بنددوم: مفهوم حقوق فکری.. ۵

گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکری.. ۸

بنداول: تقسیمات مال.. ۸

الف: تقسیمات مال درفقه. ۸

ب: تقسیمات مال درحقوق.. ۸

۱- اموال مادی.. ۸

۲- اموال غیرمادی  یا معنوی.. ۸

۲-۱- اقسام حق.. ۹

۲-۱-۱- حق غیرمالی.. ۹

۲-۱-۲- حق مالی.. ۹

بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکری.. ۹

الف: نظریه ی حق دینی.. ۱۱

ب: نظریه ی حق عینی.. ۱۱

۱- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاع. ۱۲

۲- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیت… ۱۲

۲-۱- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیت… ۱۳

۲-۲- دلایل موافقان نظریه مالکیت… ۱۴

ج: نظریه ی حق فکری.. ۱۷

فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری.. ۱۹

گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکری.. ۱۹

بنداول: قراردادهای انتقال قطعی.. ۱۹

بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس) ۲۱

۱- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداری.. ۲۴

۱-۱- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاری.. ۲۴

۲-۱- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاری.. ۲۴

۳-۱- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادی.. ۲۵

۴-۱- قراردادهای مجوزبهره برداری ساده ۲۵

۲- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری.. ۲۵

۲-۱- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی.. ۲۵

۲-۱-۱- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات.. ۲۶

۲-۱-۲- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری.. ۲۶

۲-۲- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری.. ۲۷

گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری.. ۲۸

بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعی.. ۲۸

الف: انتقال قطعی وبیع. ۲۹

ب: انتقال قطعی وهبه. ۳۳

بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداری.. ۳۵

الف: مجوزبهره برداری واجاره ۳۶

۱-  مجوزبهره برداری واجاره اشیاء ۳۶

۲- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص…. ۳۷

ب: مجوزبهره برداری وعاریه. ۳۹

ج: مجوزبهره برداری واذن.. ۴۰

د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع. ۴۰

بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)

فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. ۴۳

گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی.. ۴۳

بنداول: فسخ.. ۴۳

الف: خیارعیب… ۴۳

ب: خیارتدلیس…. ۴۷

ج: خیاررویت وتخلف وصف… ۴۸

د: خیارتبعض صفقه. ۴۹

ر: خیارغبن.. ۵۱

ز: خیارتخلف ازشرط.. ۵۶

ژ: خیار شرط……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

س: خیارتفلیس…. ۶۴

ش: خیارتعذرتسلیم. ۶۵

بنددوم: اقاله. ۶۵

گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری.. ۶۷

بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد. ۶۷

الف: قراردادهای مجوزبهره برداری.. ۶۹

۱- مالکیت ادبی وهنری.. ۶۹

۲- مالکیت صنعتی.. ۷۲

ب: قراردادهای انتقال قطعی.. ۷۳

بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور) ۷۳

الف: مفهوم قوه قاهره ۷۳

ب: آثارقوه قاهره ۷۶

ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی.. ۷۷

بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد. ۸۰

الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد. ۸۰

ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد. ۸۲

بندچهارم: انفساخ. ۸۳

بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن.. ۸۵

الف: مصادره حق.. ۸۶

ب: توقیف حق.. ۸۸

بندششم: ورشکستگی.. ۸۹

بندهفتم:  انقضای مدت قرارداد. ۹۲

فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری.. ۹۸

گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی.. ۹۸

بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده ۹۸

الف: مفهوم حقوق معنوی.. ۹۸

ب: ویژگیهای حقوق معنوی.. ۹۹

۱- عدم محدودیت زمانی ومکانی.. ۹۹

۲- غیرقابل انتقال بودن.. ۹۹

ج: انواع حقوق معنوی.. ۱۰۰

۱- حقوق مالکیت ادبی وهنری.. ۱۰۰

۱-۱- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی) ۱۰۰

۲-۱- حق حرمت اثر. ۱۰۱

۳-۱- حق افشای اثر. ۱۰۱

۴-۱- حق عدول واسترداد. ۱۰۲

۲- مالکیت صنعتی.. ۱۰۲

د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی.. ۱۰۲

بنددوم: حق عدول واسترداد. ۱۰۴

بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر. ۱۰۷

گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری.. ۱۰۷

بنداول: انقضای مدت حمایت… ۱۰۷

الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری.. ۱۰۸

ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی.. ۱۰۹

ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر. ۱۱۰

بنددوم: صدورمجوزهای اجباری.. ۱۱۱

الف: مفهوم پروانه اجباری.. ۱۱۲

ب: جهات صدورمجوزاجباری.. ۱۱۳

۱- مالکیت صنعتی.. ۱۱۴

۱-۱- عدم بهره برداری ازاختراع. ۱۱۴

۲-۱- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی.. ۱۱۶

۳-۱- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی.. ۱۱۶

۴-۱- اختراعات وابسته ومتقابل.. ۱۱۸

۵-۱- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی.. ۱۱۹

۲- مالکیت ادبی وهنری.. ۱۲۰

۲-۱- مجوزهای قانونی.. ۱۲۰

۲-۲= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه. ۱۲۱

ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث… ۱۲۲

بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی.. ۱۲۴

الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه. ۱۲۴

ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار ۱۲۵

ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری.. ۱۲۵

د: ژنریک یاعام شدن علامت… ۱۲۶

ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری.. ۱۲۷

نتیجه گیری.. ۱۲۸

پیشنهاد. ۱۳۳

فهرست منابع. ۱۳۴موضوعات :
پایان نامه

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *