تعداد صفحات ۵۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده:

نظریه مجموعه‏های فازی برای اولین بار در سال ۱۹۶۵ توسط پروفسور لطفی زاده معرفی شده است. امروزه این نظریه گسترش زیادی یافته و کاربرد زیادی در مسائل حقیقی گوناگون و علوم مختلف پیدا کرده است. بسیاری از دانشمندان قضایای نقطه ثابت را در فضای متریک فازی ثابت کرده اند. دراین پایان نامه، قضایای نقطه ثابت مشترک در فضاهای متریک -فازی را بیان و اثبات می‏‏‏کنیم و به اثبات برخی قضایای نقطه ثابت مشترک برای آن می‌پردازیم.‏‏‏‏

واژه های ‏کلیدی :نگاشت انطباقی متریک  – فازی، فضای کامل متریک  – فازی، قضیه نقطه ثابت مشترک

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: کلیات تحقیق                   

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۲ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۳ هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴ سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۵ فرضیه………………………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۶ تعریف اصطلاحات و متغیرها…………………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق                     

۲-۱ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۲ متریک توسعه یافته…………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۳ مجموعه های فازی………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۴ فضای متریک فازی………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۵ گوی ها و دنباله ها در یک فضای متریک فازی…………………………………………………………….. ۲۱

۲-۶ نرم مثلثی…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………… ۲۸

۳-۲ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………. ۲۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………. ۳۰

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۵-۲ پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

منابع و  مآخذ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۷

پیوست