گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

پایان,نامه,فناوري,اطلاعات,و,پردازش,اطلاعات,در,دانلود


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

دانلود پایان نامه فناوري اطلاعات و پردازش اطلاعات در ذهن
مرداد 11, 1393
878 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه فناوري اطلاعات و پردازش اطلاعات در ذهن


مقدمه و كليات 10
كليات 11
1-1- فناوري اطلاعات و پردازش اطلاعات در ذهن 18
1-2- فن آوري اطلاعات و آموزش 21
1-3- مروري بر آموزش الكترونيكي 24
1-6- نسل‌هاي تكنولوژي اطلاعات 29
1-7- مفهوم تكنولوژي آموزشي و ابعاد آن 30
1-8- اثر بخشي تكنولوژي در آموزش 34
1-9- كامپيوتر در خدمت آموزش 35
1-10- فناوري آموزشي به كدام سو حركت مي‌كند؟ 37
1-11- گرايشهاي نوين در فنآوري آموزشي 38
1-12- تحول نحوة آموزش و يادگيري 41
1-13- تغيير وظيفه و كار معلم 41
1-14- كار گروهي و از بين رفتن موانع رواني تعليم گيرندگان 42
1-15- كامپيوتر، استاد هميشه در دسترس 42
1-16- مراحل فناوري در محيط آموزشي 43
1-16-1- فناوري توزيعي (Distribution technology) 44
1-16-2- فناوري تعاملي (Interactive technology) 44
1-16-3- فناوري اشتراكي (collaborative technology) 44
2-1- مفهوم و ماهيت رويكرد تكنولوژي آموزشي 48
2-2- روش پژوهش در علم و تكنولوژي آموزشي 50
2-3- تكنولوژي آموزشي 52
2-4- تكنولوژي آموزشي ، رويكردي مؤثر در توسعه 55
2-5- ارزشيابي و تجديد نظر در نظام آموزش 59
2-6- همكاريهاي‌ بين المللي و منطقه‌اي 64
2-7- تكنولوژي آموزشي، چارچوبي مؤثر در توسعه يادگيري و بهبود آموزش 66
2-8- تكنولوژي آموزشي، نيروي محركه فرآيند توسعه آموزشي 68
2-9- جهان گرايي تكنولوژي آموزشي 69
2-10- رويكردهاي فناوري آموزشي 75
2-10-1 – رويكرد سنتي (فناوري اطلاعات به مثابه تكنولوژي آموزشي) 75
2-10-2- رويكردهاي نوين 76
3-1- آموزش 79
3-2- رئوس كار سيستم آموزشي جوامع 79
3-3- نيازهاي اساسي آموزشي 80
3-4- آموزش باز 81
3-5- آموزش از راه دور و شكل گيري دانشگاه مجازي 81
3-6- آموزش از راه دور ، فرصت‌ها و چشم اندازها 84
3-7- دلايل نياز به آموزش الكترونيكي 86
3-8- ويژگي‌ آموزش از راه دور 88
3-9- فلسفه‌هاي آموزش 90
3-10- تعريف آموزش الكترونيكي 93
3-11- آموزش مجازي 95
3-12- انواع آموزشهاي وب – محور 97
3-12-1- مكاتبه غير همزمان 97
3-12-2- مكاتبه همزمان 97
3-12-3- كلاس‌هاي برتر وب 98
3-12-4- كلاس‌هاي تحت مديريت وب 98
3-12-5- توزيع دو جانبه 99
3-13- طبقه بندي پنج گانه آموزش وب – محور 99
3-14- ضرورت ايجاد آموزشهاي الكترونيكي (مجازي) 102
3-15- سرويس‌هاي آموزش الكترونيكي 103
3-15-1- آموزش الكترونيكي براي آموزشهاي شغلي 103
3-15-2- آموزش الكترونيكي در سطح دانشگاه‌ها 104
3-15-2-2- دانشگاه‌هاي سنتي به همراه دانشگاه‌هاي اينترنتي 104
3-15-2-3- سيستم‌هاي آموزش از راه دور با همكاري دانشگاه‌هاي مختلف 105
3-15-3- آموزش الكترونيكي براي جستجو كنندگان كار 105
3-15-4- آموزش الكترونيكي براي عموم 106
3-15-5- آموزش الكترونيكي جهت ايجاد ارتباط بين كشورها 106
3-16- روش‌ها و ابزارهاي آموزش الكترونيكي 107
3-16-1- تلويزيون آموزشي 108
3-16-2- ويدئو كنفرانس تعاملي 110
3-16-3- آموزش مبتني بر اينترنت 112
3-16-4- آموزش مبتني بر وب WBT 114
3-16-4-1- WWW چيست؟ (World Wide Web) 114
3-16-4-2- روند اجرايي سيستم آموزشي اينترنتي 116
3-17- مؤسسات آموزش از راه دور 118
3-17-1- مؤسسات آموزش از راه دور مستقل 119
3-17-2- مؤسسات مركب رسمي): 120
3-18-تمهيدات‌لازم‌براي استفاده از آموزش از راه دور آغاز هزاره سوم 122
3-18-1- آمادگي دانشجويان 123
3-18-2- آمادگي نظام آموزشي 124
3-18-3- آمادگي مؤسسه آموزشي 125
3-19- رسانه‌ها و مواد آموزشي در آموزش از راه دور 126
رسانه‌هاي مورد استفاده در آموزش از راه دور 127
3-20- محصولات آموزش الكترونيكي و امكانات آن 132
3-21- ايفا كنندگان نقش اصلي در آموزش 133
3-21-1- كاربران 133
3-21-2- استادان 134
3-21-3- كاربران و استادان 134
3-21-4- مديران 134
3-22- ابزار آموزش الكترونيكي 134
4-1- مقدمه 136
4-2- تاريخچه دانشگاه مجازي 137
4-3- انواع دانشگاه مجازي 139
4-4- خصوصيات دانشگاه مجازي 140
4-4-1- لايه سازماني 142
4-4-2- صدور حق تكثير 143
4-4-3- تضمين كيفيت 143
4-4-4- لايه زيرساختاري 144
4-5- صحن دانشگاه مجازي 144
4-6- ثبت نام و پرداخت شهريه 144
4-7- پاره‌اي از مزاياي دانشگاه‌هاي مجازي 145
4-8- مزاياي استفاده از اينترنت در آموزش 146
4-8-1- مزايا براي فراگيران 146
4-8-2- مزايا براي مربيان 146
4-8-3- مزايا براي مؤسسات آموزشي 147
4-9- نقش معلم در دانشگاه مجازي 148
4-10- يادگيري و يادگيرنده در دانشگاه مجازي 151
5-1- مشكلات و موانع 155
5-2- سودها براي مصرف كننده‌ها 156
5-3- چگونه محتواي آموزشي الكترونيك در سازمان شما توسعه مي‌يابد؟ 156
5-4- چگونه سازمان شما خدمات آموزش الكترونيك را ارائه مي‌دهد؟ 157
5-5- سازمان شما چگونه ميزان موفقيت آموزش الكترونيك را اندازه مي‌گيرد؟ 157
دعوت اصلي 157
5-6- تجربيات جهاني در زمينه اجراي طرح‌هاي آموزش الكترونيكي 157
5-7- كاربرد چند رسانه‌اي در آموزش 160
5-8- نمونه‌هايي از روشهاي مبتني بر فناوري‌هاي مدرن 163
نمونه عملي انجام شده در خصوص آموزش حين خدمت 164
5-9- دانشگاه مجازي چيست؟ 164
5-9-1- دانشگاه ماسا چوست MIT 165
5-9-2- دانشگاه آزاد كاتولينا Universitat oberta ole catalunya(UOC) 166
حول اين سه فاكتور چهار عنصر مكمل متمركز هستند: 167
5-9-2-1- خصوصيات متمايز UOC 167
5-9-2-2- راهكارهاي آموزشي در دانشكده مجازي 169
5-9-2-2-1- درس خواندن 170
5-9-2-2-2- مواد درسي 171
5-9-2-2-3- آموزش 171
5-9-2-2-4- كلاس مجازي 172
1-سؤالات…………………………………………………………………………………..173
2- مباحثه 173
3- اعلانات 174
5-10- سياست‌هاي استراتژيك فن آوري برنامه تكفا 174
5-11- كاربرد تكنولوژي آموزشي در آموزش عالي 176
5-12- آموزش الكترونيكي در ايران 179
فعاليت‌هاي انجام شده در زمينه آموزشهاي مجازي در كشور 182
طرح جامع آموزش الكترونيكي 183
دانشگاه مجازي شريف 183
آموزش الكترونيكي در دانشگاه تهران 184
دانشگاه مجازي اميركبير 184
دانشگاه مجازي شيراز 184
5-13- موانع رشد و انتقال تكنولوژي آموزشي 186
5-14- پيشنهادات 191

مقدمه و كليات
كليات
تاريخ نشانگر تغيير و تحول بسيار در عصرهاي مختلف مي‌باشد. با هر نسل ابزارها، سنت‌ها و عقايد جديد رشد مي‌كنند و اين موضوع در آغاز قرن بيستم از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. نظام‌هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي در حال تحول مي‌باشند. ابزارهاي جديد موجب پديد آمدن روشهاي نوين و نيز چالش در انديشه انساني شده و با اين چالش تفكرات جديد متولد مي‌شوند و در نتيجه نظام‌هايي متنوع و سازگار با نيازهاي اجتماعي جديد خلق مي‌شوند. زماني كه ايده مرتبط ساختن كامپيوتر به وسيله تلفن در سال 1965 به وسيله دو نفر از محققان به نام‌هاي لري رابرتز (Lary Roberts) و توماس مريل (Thomas Merril) مطرح گرديد و توانستند دو كامپيوتر يكي در كاليفرنيا و ديگري در ماساچوست را به هم وصل نمايند هيچ كس تصور نمي‌كرد كه اين فناوري بتواند چنين تحولي در جوامع بشري ايجاد كند. در سال 1972، رابرتز اولين حافظه E-mail را نوشت. در سال 1980 ساخت كامپيوترهاي شخصي با سرت و حافظه بيشتر توسعه يافت و در دهة 1990 با طراحي شبكه جهاني وب (world wideweb) و گسترش ناگهاني اينترنت تحولي عظم در فناوري اطلاعات به وجود آمد كه اين فناوري بر روي دانش، آموزش، يادگيري، ارتباطات و دهها مقوله ديگر تأثير بسزايي گذشت و اين موضوع آنچنان سريع رخ داد كه بسياري از دست‌اندركاران، سياستگذاران و رهبران آموزش عالي را حتي در كشورهاي پيشرفته غافلگير نمود. به طوريكه پيش بيني مي‌شود پس از پايان دهة اول 21 كمتر فعاليت آموزشي و پژوهشي بدون استفاده از اينترنت و ارتباطات كامپيوتري صورت پذيرد. (chronicle of Higher Education, 2001)
مراكز آموزش عالي اغاز مسير استفاده از اشكال مختلف فناوري اطلاعات براي بهبود آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعي را طراحي مي‌كنند و اين ابزار به عنوان منبع قوي وارد آموزش عالي شده است. (Szatmary, 2000)
در عصر حاضر شكاف شمال و جنوب ناشي از شكاف علمي و فناوري ميان اين دو گروه از كشورهاست. پر كردن اين فاصله محتاج رويكردي نوين و متفاوت به آموزش در سطوح مختلف و برنامه ريزي صحيح و بلندمدت با استفاده از فناوريهاي نوين مي‌پردازد.
مفهوم آموزش در تمام طول زندگي يكي از كليدهاي ورود به هزاره جديد است. اين مفهوم به دليل پاسخگويي به مسئله تغيير و تحول جهان و نيز به دليل مزيت‌هاي انعطاف پذيري و تنوع و قابل دسترس بودن، خود مفهومي ضروري است. به علاوه اين مفهوم از تمايز سنتي آن ميان آموزش اوليه مدرسه‌اي و آموزش پيوسته پا را فراتر مي‌گذارد. (ادگارفورد، 1972) بنابراين آموزش مداوم و مادام العمر مي‌تواند از نخستين راهبردهايي باشد كه مورد توجه تصميم سازان آموزش به ويژه فني و حرفه‌اي و عالي قرار گيرد. قابليت انعطاف دانشگاه‌ها و متعاقب آن دانش آموختگان و آمادگي براي فراگيري و همگامي با فناوريهاي نوين بايد سرلوحه برنامه‌ريزان آموزشي آينده باشد. چه بسا دانشگاه‌هايي كه آموزش پايه‌اي خوبي را ارائه دهند. اما اگر اين آموزش در قالبي خشك و منجمد ارائه شود، نمي‌تواند آموزش صحيح و اصولي در قرن حاضر محسوب شود. و اين اصل صرفا شامل حاصل اساتيد و دانشجويان نخواهد شد بلكه دانش آموختگان نيز بايد بتوانند قابليت انعطاف را در خود فراهم آورند تا بتوانند در عرصه رقابت‌هاي حرفه‌اي و عملي باقي بمانند.
امروزه هيچ كس نمي‌تواند منكر اهميت آموزش و مهارت‌ آموزي شود و پس از جنگ جهاني دوم تقريبا اكثريت نظام‌هاي آموزشي به اين اهميت پي برده‌اند. وانگهي امروزه ما در سياره‌اي زندگي مي‌كنيم كه ساكنان آن ارتباط گسترده‌اي با يكديگر دارند و تداوم پيشرفت فناوري موجب ايجاد تحولات نويني در اين مناسبات خواهد شد و به عصري گام نهاده‌ايم كه دانش و مديريت دانش نقش عمده‌اي در زندگي هر يك از ما ايفا مي‌كند.
اغلب فعاليت هاي اقتصادي مبتني بر دانش است و كارهاي دستي اغلب براي كارگران بسيار ماهر در نظر گرفته مي‌شوند، توده دانش با سرعتي بيشتر از گذشته، نو مي‌شود و افكار تازه، خيلي زودتر تازگي خود را از دست مي‌دهند.
در سدة بيستم، نظام‌هاي جديد آموزشي به طور گسترده متأثر از شيوه‌ توليد صنعتي بودند. اما در آستانه هزارة سوم بايد آموزش را به گونه‌اي تعريف كرد كه بتواند امكانات محدوديت ناپذيري را براي فراگيري در سراسر زندگي ايجاد كند. از اين رو نظام‌هاي آموزشي در اين سده با چالشهاي نويني مواجه بوده و چنانچه نتوانند انعطاف لازم را در خود ايجاد كنند، ديگر قادر به ادامة حيات نخواهند بود.در جامعه مبتني بر دانش، كار دستي بدون مهارت در نهايت از ميان خواهد رفت و اين در حالي است كه استفاده از كار دستي ارزان قيمت در گذشته‌اي نه چندان دور يكي از عوامل موفقيت (CSF) محسوب مي‌شده است.

تعداد صفحات 192 صفحه

قیمت 20000 تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیددیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *