گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

,پایان,نامه,غم,و,شادی,در,شاهنامه,دانلود


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

مرداد 1, 1393
1474 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه غم و شادی در شاهنامه فردوسی


چکیده 1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسأله و ضرورت تحقيق 6
1-3- اهداف كلي تحقيق 6
1-4- اهداف جزئي تحقيق 6
1-5- سوالات تحقیق 7
1-6- فرضيه تحقيق 7
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقیق
2-1-1- 1- نگاهی به بحث لغوی غم 9
2-1-1-2- نگاهی به بحث لغوی شادی 9
2-1-1-3- شادی از دیدگاه روان شناسی 10
2-1-2-1- احوال فردوسی 11
2-1-2-2- وفات فردوسی 13
2-1-2-3- آثار فردوسی 13
2-1-2-4- افکار فردوسی 14
2-1-2-5- زبان فردوسی 15
2-1-2-6- دین و مذهب فردوسی 15
2-1-3-1- شاهنامه 16
2-1-3-2- آغاز نظم شاهنامه 16
2-1-3-3- ارزش والای شاهنامه 17
2-1-3-4- موضوع شاهنامه 17
2-1-3-5- نامگذاری شاهنامه 18
2-1-3-6- شاهنامه و ملیت ایرانی 18
2-1-3-7- صدای شاهنامه خاموش نمی شود 19
2-1-3-8- منابع و مآخذ شاهنامه 19
2-1-3-1- حماسه و تراژدی 20
2-1-4-1- پيشينه تحقيق 22
2-1-4-2- بيان خلاصه و چگونگي حل مسئله 23
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- نوع روش تحقیق 25
3-2- روش گردآوری اطلاعات 25
3-3- ابزار گردآوری اطلاعات 25
3-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 25
3-5- محدوده ی تحقیق 25
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-1-1- غم ایرانیان 27
4-1-1-2- آسیب رسیدن به هجیر و دختر گژدهم (گردآفرید) در جنگ با سهراب 28
4-1-1-3- خشم گرفتن کاووس بر رستم به علت تأخیر برای کمک به سپاه ایران و ترک کردن رستم سپاه ایران را 29
4-1-1-4- آگاهی یافتن از اینکه سهراب به دست پدرش زخمی شد 30
4-1-1-5- کشته شدن سهراب 32
4-1-1-6- آگاهی یافتن از مرگ سهراب و بردن تابوت به زابلستان 32
4-1-1-7- گذر کردن سیاوش از آتش 33
4-1-1-8- کشته شدن سیاوش 34
4-1-1-9- ناپدید شدن کیخسرو در کنار چشمه 36
4-1-1-10- کشته شدن فرود (فرزند سیاوش) و مادر فرود (جریره) 37
4-1-1-11- عذر خواهی از کارهای خود و سرپیچی از فرمان کیخسرو 38
4-1-1-12- مرگ کیکاووس 39
4-1-1-13- گوشه نشینی کیخسرو در کوهساران 39
4-1-1-14- شکست ایران به دست ترک ها (تورانیان) و کشته شدن پیروز و هرمز 40
4-1-1-15- آوردن خسرو شیرین را به بارگاه و ازدواج با او 41
4-1-2- غم و شادی پهلوانان و پادشاهان ایرانی 41
4-1-2-1- غم پادشاهان ایرانی / کاووس- شنیدن طالع آشفته سیاوش از ستاره شناسان 42
4-1-2-2- رفتن کاووس به آسمان و بازآوردن رستم، کاووس را از میان درختان 43
4-1-2-3- تاختن سهراب بر سراپرده ی کاووس 43
4-1-2-4- شنیدن سخنان دروغین سودابه نسبت به سیاوش 44
4-1-2-5- فرستادن سیاوش به جنگ با افراسیاب 46
4-1-2-6- کشته شدن سیاوش 46
4-1-2-7- کیخسرو/ شکست ایرانیان از تورانیان به فرماندهی طوس 47
4-1-2-8- اسکندر/ پاسخ سپاهیان در لشکرکشی به کشور فور 47
4-1-2-9- قدرت فور در نبرد با اسکندر 48
4-1-2-10- دیدن حال مردمی که از قوم یأجوج و مأجوج درامان نبودن 49
4-1-2-11- دیدن مرده در تخت یاقوت و خبر از کوتاهی عمر اسکندر 49
4-1-2-12- شنیدن خبر مرگ از درخت 50
4-1-2-13- زاده شدن کودک عجیب 51
4-1-2-14- خسروپرویز/ کور شدن پدر خسرو (هرمز) توسط بندوی و گستهم 51
4-1-2-15- کشته شدن کوت و سپاهیان دوم توسط بهرام و لشکریانش 52
4-1-2-16- آگاهی خسرو از طالع به فرزندش شیروی 52
4-1-2-17- گشتاسپ /پیشگویی جاماسپ از جنگ ایران و توران 53
4-1-2-18- آگاهی از جمله توران به ایران و کشتن لهراسپ 53
4-1-2-19- شنیدن خبر مرگ اسفندیار 53
4-1-2-20- اردشیر / مرگ نیا (بابک) 54
4-1-2-21- شکست در برابر هفتواد 55
4-1-2-22- فریدون / کشته شدن ایرج 55
4-1-2-23- کیومرث/ مرگ فرزند 56
4-1-2-24- ضحاک/ تعبیر خواب ضحاک توسط موبدی خردمند 56
4-1-2-25- نوذر/ کشته و مجروح شدن ایرانیان در نبرد با توران 57
4-1-2-26- بهرام گور/ نپذیرفتن ایرانیان پادشاهی او را 58
4-1-3-1- غم پهلوانان ایرانی/ رستم غمگین ترین پهلوان در شاهنامه 58
4-1-3-2- گم شدن رخش در مرغزار 59
4-1-3-3- رزم بین رستم و سهراب و حمله آوردن سهراب به سپاه ایران 60
4-1-3-4- کاووس رستم را به پرهیز با جنگ افراسیاب متهم کرد 66
4-1-3-5- کشته شدن سیاوش 67
4-1-3-6- کشته شدن الوابه دست کاموس 69
4-1-3-7- تهمتن خود را اسیر اکوان دیو دید 69
4-1-3-8- زخمی شدن اسفندیار توسط رستم 70
4-1-3-9- حمله ناگهانی سپاه رستم به لشکر اسفندیار و کشته شدن پسران اسفندیار 72
4-1-3-10- مرگ اسفندیار 74
4-1-3-11- سیاوش غمگین ترین شاهزاده ی ایرانی 75
4-1-3-12- وفات یافتن مادر سیاوش 76
4-1-3-13- رفتن سیاوش به توران و دلتنگی و یاد آمدن او از ایران 77
4-1-3-14- بدگویی گرسیوز از سیاوش نزد افراسیاب 78
4-1-3-15- زال/ مرگ نوذر 78
4-1-3-16- گرفتار شدن کاووس به دست دیو سپید 79
4-1-3-17- زخمی شدن رستم به دست اسفندیار 80
4-1-3-18- ستاره شناسان سرنوشت شغاد فرزند زال را نامطلوب دیده اند. 80
4-1-3-19- کشته شدن رستم 81
4-1-3-20- سهراب / گرفتن دژ سپید و گریختن گردآفرید و لشکریان از دژ 82
4-1-3-21- پرسیدن سهراب از نژاد رستم و پاسخ منفی رستم از اینکه من رستم نیستم 84
4-1-3-22- زخمی و مغلوب شدن سهراب به دست رستم و ناامیدی از پدر خویش 84
4-1-3-23- سام / زاده شدن فرزند با موی سپید 85
4-1-3-24- نامه فرستادن زال به پدرش که دلباخته رودابه شده است 85
4-1-3-25- زواره / دیدن شکارگاه سیاوش و یادآوری از بیگناه کشته شدن سیاوش 86
4-1-3-26- بهرام/ کشته شدن فرود و مادرش 86
4-1-3-27- گودرز/ زاری گودرز از اینکه بسیار کس از گودرزیان در نبرد ایران و توران کشته شدند 88
4-1-3-28- سوفرای/ کشته شدن پیروز و هرمز و اسارت قباد 88
4-1-3-29- رام برزین/ کشته شدن نوشزاد 89
4-1-3-30- گیو/ درنگ رستم از رفتن به سپاه ایران 89
4-1-3-31- آمدن گرگین بدون بیژن 90
4-1-3-32- کشته شدن بهرام به دست تژاو 90
4-1-4-1- غم زنان ایرانی/ گردیه – اندیشه پادشاهی و تصاحب تاج و تخت بهرام چوبینه 91
4-1-4-2- کشته شدن بهرام چوبینه 91
4-1-4-3- تهمینه / کشته شدن سهراب 92
4-1-4-4- کتایون/ فرستادن گشتاسپ، اسفندیار را به زابل برای اسیر کردن رستم 93
4-1-4-5- رودابه/ مرگ رستم 94
4-1-4-6- دلارا/ شنیدن خبر مرگ دارا (شوهرش) 94
4-1-5-1- شادی ایرانیان 95
4-1-5-2- بر تخت نشستن جمشید در روز اول فروردین و بر پایی جشن نوروز 97
4-1-5-3- مجلس بزم به خاطر ورود رستم به سمنگان 97
4-1-5-4- جشنگاهی باشکوه در ریوند خراسان توسط گو 98
4-1-5-5- رفتن به شکارگاه افراسیاب 98
4-1-5-6- پادشاهی کیخسرو 99
4-1-5-7- سالم ماندن سیاوش از آتش 99
4-1-5-8- رسیدن سپاه ایران برای کمک به گودرز و طوس در جنگ با تورانیان 100
4-1-5-9- رسیدن فریبرز برای کمک به سپاه ایران 101
4-1-5-10- آزاد کردن بیژن توسط رستم 101
4-1-5-11- پیروزی گودرز در نبرد با پیران و کشته شدن پیران به دست گودرز 102
4-1-5-12- کشته شدن بید رفش به دست اسفندیار 103
4-1-5-13- کشتن دو شیر توسط اسفندیار در خان دوم 103
4-1-5-14- کشتن اژدها توسط اسفندیار در خان سوم 104
4-1-5-15- کشتن سیمرغ توسط اسفندیار در خان پنجم 105
4-1-5-16- پادشاهی اورمزد پسر شاپور 105
4-1-5-17- پیروزی بهرام گور در جنگ با شیران در تصاحب تاج و تخت 106
4-1-5-18- بخشیدن مالیات و خراج را بر ایرانیان توسط بهرام 106
4-1-5-19- بازگشت سوفرای از جنگ با خوشنواز با غنائم و آزادی قباد از اسارت تورانیان 107
4-1-5-20- بر تخت نشستن خسروپرویز به جای پدرش 108
4-1-5-21- دیدن خسروپرویز بعد از آنکه به غار پناه برده بود 109
4-1-6-1- شادی پادشاهان ایرانی/ کاووس شادترین شاه ایرانی 110
4-1-6-2- آزاد کردن رستم کاووس را از بند شاه هاماوران و آراستن کاووس جهان را 110
4-1-6-3- دیدن مادر سیاوش و شیفته شدن بر او 111
4-1-6-4- به دنیا آمدن سیاوش 111
4-1-6-5- به حضور آمدن سیاوش و رستم نزد کاووس بعد از 7 سال تربیت سیاوش توسط رستم 112
4-1-6-6- تعریف و تمجید سیاوش از دارایی و قدرت پدر 112
4-1-6-7- انتخاب سیاوش یکی از دختران کاووس را برای ازدواج 113
4-1-6-8- اثبات بیگناهی سیاوش و سالم ماندن از ورگرم 113
4-1-6-9- پیروزی سیاوش بر افراسیاب 114
4-1-6-10- فتح قلعه دژ توسط کیخسرو 114
4-1-6-11- پیروزی ایرانیان در جنگ هایی که با تورانیان داشتند و بازگشت کیخسرو نزد نیا 115
4-1-6-12- کیخسرو/ یاری بزرگان و سران ایران در انتقام خون سیاوش از افراسیاب 116
4-1-6-13- وعده ی بیژن به کیخسرو از آوردن اسپنوی، کنیز نژاو، به دربار ایران 117
4-1-6-14- بازگشت رستم و پهلوانان ایران از ترکستان و پیروزی ایران بر توران 117
4-1-6-15- پیروزی رستم در نبرد با اکوان دیو 118
4-1-6-16- کمک رستم به کیخسرو در انتقام از افراسیاب 118
4-1-6-17- کشتن افراسیاب و برادرش گرسیوز 119
4-1-6-18- اسکندر/ موافقت دلارا همسر دارا از ازدواج با روشنک 119
4-1-6-19- امان دادن قیدانه به اسکندر 120
4-1-6-20- خسرو پرویز/ فرستادن کمک به لشکر خسروپرویز توسط قیصر روم 121
4-1-6-21- کشته شدن بهرام چوبینه 121
4-1-6-22- کشته شدن گستهم به دست همسرش گردیه 122
4-1-6-23-گشتاسپ/ پیروزی اسفندیار بر تورانیان و کشتن ارجاسپ 123
4-1-6-24- اردشیر/ دیدن اورمزد فرزند شاپور 123
4-1-6-25- فریدون/ بخشیدن زر و سیم فرانک به فریدون 124
4-1-6-26- سهراسپ/ بازگشت گشتاسپ از هندوستان 124
4-1-6-27- بازگشت گشتاسپ از روم به ایران 125
4-1-7-1- شادی پهلوانان ایرانی/ رستم – انتخاب رخش بعنوان مرکب 125
4-1-7-2- وعده دادن شاه سمنگان از پیدا کردن رخش 126
4-1-7-3- دیدن تهمینه و خواستگاری از او نزد شاه سمنگان 126
4-1-7-4- نامه نوشتن گشتاسپ به رستم که او را بخشیده و بهمن را که تحت تربیت او بود به حضور خواست 127
4-1-7-5- سیاوش/ پیشنهاد ازدواج سیاوش توسط کاووس شاه 127
4-1-7-6- پاسخ نامه کاووس از پیروزی سیاوش در جنگ با افراسیاب 128
4-1-7-7- انتخاب جریره به عنوان همسر 129
4-1-7-8- ازدواج با دختر افراسیاب و دادن بخشی از کشور به سیاوش توسط افراسیاب 129
4-1-7-9- به دنیا آوردن فرود فرزند سیاوش 130
4-1-7-10- سام/ پیدا کردن زال در کوه 130
4-1-7-11- پیش بینی ستاره شناسان از ازدواج زال و رودابه 131
4-1-7-12- زادن رستم 131
4-1-7-13- طوس/ پیروزی بیژن بر پلاشان 132
4-1-7-14- گیو/ پیروزی بیژن بر هومان 132
4-2-1-1- غم تورانیان/ کشته شدن ساوه شاه و شکست ترکان به دست ایرانیان 132
4-2-2-1- غم پادشاهان تورانی/ افراسیاب غمگین ترین فرد در میان تورانیان 133
4-2-2-2- کمک کردن زال به سپاه نوذر در جنگ با ترکان 134
4-2-2-3- تعبیر خواب افراسیاب توسط ستاره شناسان (کشته شدن افراسیاب دست سیاوش) 135
4-2-2-4- بدگویی گرسیوز از سیاوش نزد افراسیاب 136
4-2-2-5- کشته شدن ورازاد توسط فرامرز (برادر رستم) 136
4-2-2-6- کشته شدن فرزندش سرخه به دست زواره (برادر رستم) 137
4-2-2-7- گریختن کیخسرو و فرنگیس از توران 138
4-2-2-8- آگاهی افراسیاب از غلبه ی ایرانیان در جنگ تژاو 139
4-2-2-9- آوردن منیژه، بیژن را به دربار خود 141
4-2-2-10- آگاهی افراسیاب از کشته شدن بیژن و برادرانش 142
4-2-2-11- پاسخ کیخسرو به افراسیاب که آماده ی نبرد با شیده است 143
4-2-2-12- کشته شدن شیده توسط کیخسرو 144
4-2-2-13- ارجاسپ/ آزادی اسفندیار از زندان و تسخیر رویین دژ 144
4-2-2-14- غم خاقان/ کشته شدن چنگش 145
4-2-2-15- پیران که درباره ی رستم و قدرت او و عقب نشینی از جنگ با او سخن می گوید 145
4-2-2-16- کشته شدن دختر خاقان توسط شیر کپی 146
4-2-2-17- کشته شدن بهرام 147
4-2-3-1- غم پهلوانان تورانی/ پیران- آگاهی از مرگ سیاوش که توسط افراسیاب و گرسیوز کشته شد 147
4-2-3-2- کشته شدن پیلسم توسط رستم 148
4-2-3-3- رفتن گیو و طوس به جنگ با پیران 148
4-2-3-4- دیدن آرایش جنگی ایرانیان 149
4-2-3-5- کشته شدن هومان به دست بیژن 150
4-2-3-6- اسفندیار/ کشتن زریر 150
4-2-3-7- کشته شدن برادرش فرشید ورد و لهراسپ و دیگر ایرانیان 151
4-2-3-8- نپذیرفتن گشتاسپ از دادن تاج و تخت شاهی به اسفندیار 152
4-2-3-9- کشته شدن دو پسرش به دست سیستانیان 152
4-2-3-10- لهاک و فرشید ورد/ کشته شدن پیران 153
4-2-4-1- غم زنان تورانی/ فرنگیس – سخنان سیاوش و توطئه هایی که بر علیه او شده 153
4-2-4-2- خداحافظی سیاوش از فرنگیس 154
4-2-4-3- دستور افراسیاب که سر از تن سیاوش جدا کنند 154
4-2-4-4- کشته شدن سیاوش 155
4-2-4-5- منیژه/ به زندان افگندن بیژن توسط افراسیاب 155
4-2-4-6- طرد کردن رستم منیژه را 156
4-2-4-7- مادر طلخند/ شنیدن خبر مرگ فرزندش طلخند 157
4-2-5-1- شادی تورانیان/ کشتن چهارتن از نگهبانان ایران 157
4-2-6-1- شادی پادشاهان تورانی/ افراسیاب – حمله ی سهراب به ایران 158
4-2-6-2- آمدن سیاوش به سرزمین توران 159
4-2-6-3- ازدواج سیاوش با فرنگیس دختر افراسیاب 159
4-2-6-4- بنا نهادن شهری به نام سیاوشگرد توسط سیاوش 160
4-2-6-5- فرستادن گرسیوز به سیاوشگرد 160
4-2-6-6- سان دیدن لشکر مجهز و آراسته تورانیان در جنگ با ایرانیان 160
4-2-6-7- پیروزی تورانیان بر ایرانیان و عقب نشینی ایرانیان به سمت کاسه رود 161
4-2-7-1- شادی پهلوانان تورانی/ پیران- ازدواج سیاوش با دخترش جریره 161
4-2-7-2- بنا نهادن شهری آراسته بنام سیاوشگرد توسط سیاوش 162
4-2-7-3- فرستادن کمک توسط افراسیاب برای سپاهیان در جنگ با ایرانیان 162
4-2-7-4- خاقان/ کشتن مقاتوره توسط بهرام 163
4-2-8-1- شادی زنان تورانی/ منیژه- آمدن بیژن به خیمه منیژه 163
4-3-1-1- غم سایر ملل/ لشکریان اسکندر- مرگ اسکندر 164
4-3-1-2- سپاه هندوستان/ کشته شدن پادشاه فور به دست اسکندر 164
4-3-1-3- رومیان/ اسیر شدن قیصر به دست ایرانیان 165
4-3-1-4- مردم جندی شاپور/ کشته شدن نوشزاد 166
4-3-1-5- راهبان مسیحی/ کشته شدن یزدگرد 167
4-3-1-6- لشکر اسکندر/ بازگشت اسکندر از آندلس 168
4-3-2-1- شادی سایر ملل/ چینیان – کشتن شیرکپی توسط بهرام 168
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد
5-1- نتیجه گیری 170
5-2- ارائه پیشنهاد 172
5-3- بیان خلاصه و چگونگی حل مسئله 172
منابع و مآخذ 173
چکیده انگلیسی 179

چکیده
فرهنگ و هنر ایرانی در ادوار تاریخ نام‌های بزرگی را در دل خود جای داده است، و مردم هنر دوست و فرهنگ پرور ایران به داشتن چنین شخصیت‌ها و چهره‌های نورانی شعر و ادب فارسی به خود بالیده اند.
ادبیات هر ملتی بر خاسته از محیط، مذهب و عواطف آن ملت است. غم و شادی از جمله عواطفی است که شاعر با قدرت بیان خواننده را با خود همگام می‌کند تا به گونه‌ای زیبا و مؤثر احساسات او را برانگیزاند.
فردوسی، یکی از بزرگترین شاعران ادبیات ایران و جهان به حق توانست احساسات و عواطفی چون غم و شادی را در بسیاری از داستان‌ها به خواننده القا کند، فردوسی که پایه‌های کاخ عظیم شاهنامه را با نظم بنا نهاد تا از حوادث روزگار در امان نگاهدارد، توانست شاهکاری بیافریند که به گواهی ادبیات ایران و جهان نظیر آن نادر است. در این شناسنامۀ ایرانی و سند هویت ایرانیان می‌توان زنده بودن صحنه ها، تاثیر شدید حوادث داستانی و عواطف انسانی را در کنار جنگ و خونریزی قهرمانان آشکارا دید.
در این پژوهش توصیفی و تحلیلی سعی نگارنده بر آن بود، با مطالعۀ دقیق نامۀ باستان اثر دکتر کزازی که در ویرایش و گزارش شاهنامۀ فردوسی نگارش یافته است، ابتدا به بررسی موضوع غم و شادی و علت بوجود آمدن این روحیات و حالات در بین مردم، پادشاهان، پهلوانان، زنان ایرانی و تورانی و سایر ملل دیگر در شاهنامه پرداخته، و در ادامه غمگینترین و شادترین افراد را در میان ایرانیان بیان می‌کند.

تعداد صفحه 235 صفحه

قیمت 20000 تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
ادبیات , پایان نامه
برچسب‌ها :
, , , , , , ,

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *