تعداد صفحات ۱۴۱ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                           صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول :  کلیّات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۱ بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۲-ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۳-اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۴-فرضیه ………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۵-تعریف اصطلاحات و واژه های کلیدی ……………………………………………………………….. ۸

۱-۶-مفهوم استعمار ………………………………………………………………………………………………..

۱-۷- بیان خلاصه حل مسأله و پژوهش ………………………………………………………………………

فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی تحقیق

۲-۱- ادبیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۱-۱-ملک الشعرایی در ایران ……………………………………………………………………………….. ۱۳

پیشینه ی ملک الشعرایی در دربارهای ایران ………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۱-۲-پیوند ادبیات و سیاست ………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۳-جنبش مشروطه و مقدمات فکری آن ……………………………………………………………… ۱۶

دغدغه ی مشروطه خواهان ………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۱-۴-تاثیر انقلاب مشروطه در شعر معاصر ……………………………………………………………… ۲۱

۲-۱-۵- بهار و ادبیات معاصر ایران ………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱-۶-شعر از نگاه بهار ………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱-۷-مقام و صفات بهار از دیدگاه بزرگان ……………………………………………………………… ۳۰

-دوران کودکی و نوجوانی ………………………………………………………………………………………. ۴۶

– دوره ی اول زندگی بهار ……………………………………………………………………………………….. ۴۷

– دوره ی دوم زندگی بهار ……………………………………………………………………………………….. ۴۸

-دوره ی سوم زندگی بهار ……………………………………………………………………………………….. ۴۹

-دوره ی چهارم زندگی بهار …………………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۱-۸-کتاب شناسی آثار ………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۲-پیشینه ی تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۳۲

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱-نوع تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۳-۲-روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۳-ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………….. ۳۷

۳-۴-روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………. ۳۷

۳-۵-حدود قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۳۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول  : ………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۴-۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۴-۱-۲-کارنامه دوره های سیاسی و استعمار ستیزی بهار ………………………………………………. ۴۵

۴-۱-۳-شیوه ی خاص بهار در شعر و شاعری ……………………………………………………………. ۵۱

۴-۱-۴-ویژگی شاعر ملی ……………………………………………………………………………………….. ۵۳

۴-۱-۵-وطن خواهی در شعر پس از مشروطه ……………………………………………………………. ۵۳

بخش دوم : ………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۴-۲- موضوع استعمار و استعمار ستیزی ……………………………………………………………………. ۵۷

-تاریخ استعماری انگلیس ………………………………………………………………………………………… ۵۷

-دولت استعماری انگلیس در آیینه شعر معاصر فارسی …………………………………………………… ۶۱

-مخالفت با جنگ جهانی دوم ……………………………………………………………………………………. ۶۹

-مطالعه منافع ملی در ملی کردن صنعت نفت ………………………………………………………………. ۷۰

– دیدگاه و برخورد ملک الشعرا به نقشه های استعماری …………………………………………………. ۷۲

-وطن در خطر است ……………………………………………………………………………………………….. ۷۳

-ایران مال شماست ………………………………………………………………………………………………… ۷۵

-پیام به وزیر خارجه انگلیس سرادواردگری ………………………………………………………………… ۷۶

صفحه ای از تاریخ …………………………………………………………………………………………………. ۷۸

-از خاورستان تا آذربایجان………………………………………………………………………………………… ۷۸

-بمباران آستان قدس رضوی …………………………………………………………………………………….. ۸۱

-فریاد برای برقراری عدل و داد و دوری از ظلم و جور ………………………………………………… ۸۳

-نفوذ و هجوم استعمارگران به کشور و پیامدهای آن …………………………………………………….. ۸۵

– تعریف و تمجید از قیام کنندگان مقابل استعمارگران …………………………………………………… ۸۷

– نتیجه ی عهد و پیمان با استعمارگران ……………………………………………………………………….. ۸۹

-نقش استعمارگران در اختلافات داخلی ……………………………………………………………………… ۸۹

– دست کشیدن مردم از حمایت شاه استعمارگر ……………………………………………………………. ۹۱

-تاخت و تاز استعمارگران به وطن …………………………………………………………………………….. ۹۲

– شاه یا وزیران دست نشانده ی استعمارگر …………………………………………………………………. ۹۵

-جهل و نادانی سبب نفوذ استعمارگران و ویرانی وطن ………………………………………………….. ۹۷

-دعوت مردم برای مبارزه با استعمارگران ……………………………………………………………………. ۱۰۰

-هشدار و اندرز به پادشاهان استعمارگر و مستبد ………………………………………………………….. ۱۰۲

-رویارویی استعمارگران با مجلس ، علما و شعرای وطن ……………………………………………….. ۱۰۴

– انگلیس استعمارگر جهانی ……………………………………………………………………………………… ۱۰۵

۴-۲-۱-بهار ستایشگر آزادی …………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۴-۲-۲-به یاد وطن ……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۲-۳- ملت ایران از دیدگاه بهار ……………………………………………………………………………. ۱۱۲

۴-۲-۴-هزل و طنز و شوخی در شعر سیاسی بهار ……………………………………………………….. ۱۱۴

۴-۲-۵- بهار سنت گرای نو اندیش ………………………………………………………………………….. ۱۱۶

۴-۲-۶-سبک و شیوه بهار در واژه گزینی ………………………………………………………………….. ۱۲۲

-هنر بهار در ارتجال و بدیهه سرایی …………………………………………………………………………… ۱۲۳

-هنر بهار در مضمون آفرینی …………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

-هنر شاعری و سبک اشعار بهار ………………………………………………………………………………… ۱۲۵

 فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۵-۱-بیان خلاصه ای از مسأله پژوهش ………………………………………………………………………. ۱۲۸

۵-۲-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

۵-۲-۱- توصیف روشهای به کار گرفته شده ……………………………………………………………… ۱۲۹

۵-۲-۲- بیان نتایج کل تحقیق ………………………………………………………………………………….. ۱۲۹

-نتایج به دست آمده در مورد سال شمار زندگی بهار ……………………………………………………. ۱۳۰

-نتایج به دست آمده در مورد کارنامه زندگی سیاسی بهار ……………………………………………… ۱۳۱

-نتایج به دست آمده در مورد موضوعات استعمار و استعمار ستیزی ………………………………… ۱۳۵

– نتایج به دست آمده در مورد قصاید منتخب ………………………………………………………………. ۱۳۸

۵-۳-مقایسه نتایج این تحقیق با پیشینه ی تحقیق ………………………………………………………….. ۱۴۰

۵-۴- ارائه پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

-فرم اطلاعات پایان نامه ………………………………………………………………………………………….. ۱۴۱

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

چکیده

چارچوب کلی این تحقیق ، بررسی مسائل استعمار و استعمار ستیزی در دیوان ملک الشعراء بهار               می باشد. این پایان نامه شامل پنج فصل است :

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق است که در مورد تعریف کلمات کلیدی و اصطلاحات توضیح داده شده است .

فصل دوم:ادبیات و پیشینه ی تحقیقی است که درقسمت ادبیات تحقیق،کلیاتی راجع به ملک الشعرایی در ایران،پیوند ادبیات و سیاست،جنبش مشروطیت و مقدمات فکری آن و تاثیر این انقلاب بر شعر معاصر و نهایتا تاثیر آن بر روی اشعار سیاسی و استعمار ستیزی بهار و زندگی نامه این استاد فرزانه و ویژگی های شاعری و سبک و هنر این شاعر قصیده سرا و آثار و اندیشه های او آمده است .

در فصل سوم : روش و نوع تحقیق و همچنین به روشها و ابزارهای گردآوری اطلاعات پرداخته شده است.

در فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیقی است که این فصل  ، خود دارای ۴ بخش است.

بخش اول:سال شمار زندگی بهار و در بخش دوم:کارنامه و دوره های سیاسی و مبارزه با استعمار زندگی بهار و شیوه ی خاص او در شعر و شاعری ،ویژگی شاعر ملی و وطن خواهی در شعر پس از مشروطه آمده است و در بخش سوم:به موضوعاتی که این شاعر ملی گرا در حقیقت به آن ها عشق    می ورزید یعنی آزادی ، وطن ، ملیت ، سبک و شیوه ی بهار و … پرداخته شده است .

و در بخش چهارم : چند شعر از شعرهای سیاسی و ضد استعماری بهار مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و سرانجام در فصل پنجم نیز به نتیجه گیری و ارائه ی پیشنهادهای کاربردی اشاره شده است .

با توجه به مطالبی که ذکر شد باید گفت،تبیین دیدگاه سیاسی و ضد استعماری بهار در دیوانش به صورت منسجم و کامل صورت نگرفته است.زیرا این شاعر ملی گرای وطن دوست آزادی خواه آن قدر اشعار با مضمون سیاسی و ضد استعماری دارد که سال ها می تواند موضوع با ارزشی برای پایان نامه ها و تالیفات محققان دیگر قرار بگیرد.

 

 

هر چند ممکن است دیگران در این زمینه تا به حال کارهایی را ارائه داده باشند. ولی در مورد اشعار استعمار و استعمار ستیزی بهار خیلی کم صحبت شده است. لذا انگیزه و هدف این تحقیق رسیدن به یک جمع بندی کلی در مورد اشعار استعمار و استعمار ستیزی  بهار بوده است .

لازم به یادآوری است که در این پایان نامه از علائم اختصاری به شرح زیر استفاده شده است :

ب: بیت     ج : جلد      رک : رجوع کنید       ص : صفحه      صص : صفحات    # : جدا کننده

…  : نامحدود و ادامه دار بودن ابیات           ش : شماره ی قصیده یا … در دیوان

ت : تعداد قصیده یا … در موضوع خاصی