تعداد صفحات ۱۱۴ صفحه

قیمت۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

بررسی ویژگی­های زبانی از مقوله­های زبانشناسی و صرف – نحو کلامی است. اگرچه پژوهش­هایی در این سطح معمولاً از چارچوب منظم از پیش تعین شده برخوردار نمی باشند در این پژوهش محقق تلاش نموده است به گونه­ای منسجم موارد یافته شده را ارائه نماید. سلمان هراتی از جمله شاعرانی است که تحت تأثیر موج نوخواهی و نوگرایی از شگردهای زبانی استقبال کرده است. آثار او از حیث مطالعه نوآوری زبانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. این پایان نامه از ۵ فصل تشکیل شده است. در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده و در فصل دوم پژوهشگر مقدمات و مبانی نظری مرتبط با موضوع  را به اجمال ارائه داده است؛ در فصل سوم روش و محدوده­ی تحقیق مشخص گردیده و در فصل چهارم نتایج حاصل از جمع آوری اطلاعات تجزیه و تحلیل شده و نمونه­هایی در تبیین دستاوردها ذکر شده است. در فصل پنجم نیز نتیجه­ای کلی ارائه شده و به پرسش­های مطروحه آغازین تحقیق تا حد امکان پاسخ داده شده است و در نهایت در نتایج به صورت آماری و گزارشی اعلام شد. بسیاری واژگان به کار رفته در شعر هراتی حاصل نوآوری­های خاص هراتی است. آوردن فعل­های مرکب و ساده به صورت پراکنده، گسترش واژگان بیگانه، وازگان عامیانه و بومی استفاده از خلاقیت تکرار کلمه، جمله و یا حرف، حذف برخی حروف و مخفف کردن بعضی کلمات و تبدیل آن­ها به زبان محاوره، جابه جایی در جایگاه صفت و موصوف و برون رفت از منطق طبیعی کلام و شکستن هنجارهای متداول زبان، متأثر بودن از واژگان محیطی، باستان گرایی در سطح واژگان و افعال و بسیاری موارد دیگر که در فصل پنجم ثبت شده از جمله نتایج به دست آمده در این پژوهش است. بنابراین می­توان گفت سلمان در ایجاد تناسب و هماهنگی در بین ساختار صرفی و نحوی معمول کلام و فضای شعر معاصر بسیار مؤفق بوده است.

 

 

 

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                  صفحه

 

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………… ۱

فصـل اول- کلیـات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۱- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………. ۴

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………… ۴

۱-۳- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴- پرسش­های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………. ۵

۱-۵- فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۵

فصـل دوم – ادبیات و پیشینه­ی تحقیق

۲-۱- تعریف زبان …………………………………………………………………………………………………… ۷

۲-۲- زبان و ذهن …………………………………………………………………………………………………… ۸

۲-۳- یادگیری و شناخت زبان…………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۴ کارکرد زبان……………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۵- تاریخچه ی مطالعات زبان………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۶- ساختمان زبان ………………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۶-۱-واج(Phonology)……………………………………………………………………………………….. 13

۲-۶-۲- نحو (Syntax)……………………………………………………………………………………………. 13

۲-۶-۱- معنا شناسی (Semantics)…………………………………………………………………………….. 13

۲-۷- انواع زبان……………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۸- نقش های زبان………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۹- عوامل موثر در ساخت زبان شعری……………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱۰- هنجارگریزی در ادبیات……………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱۰-۱- هنجارگریزی آوایی…………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱۰-۲- هنجار گریزی نحوی……………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱۰-۳- هنجار گریزی گویشی………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱۰-۴-هنجار گریزی زمانی…………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱۰-۵- هنجار گریزی سبکی……………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱۰-۶- هنجارگریزی نوشتاری…………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱۰-۷- هنجار گریزی واژگانی…………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱۰-۸- هنجار گریزی معنایی…………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۱۱- قاعده افزایی…………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۱۲-شعر انقلاب و برجستگی های زبانی آن………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱۳- زندگی نامه­ی شاعر سلمان هراتی………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۱۴- سلمان از زبان خودش…………………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۱۵- آثار سلمان هراتی…………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۱۶- سیر فکری هراتی در هر یک از آثارش………………………………………………………………… ۳۰

۲-۱۷- سلمان در حدیث دیگران…………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۸- پیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۳۳

فصـل سوم – روش تحقیق

۳-۱- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۲- نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۳- روش گردآوری……………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۳-۴- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….. ۳۶

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده­ها ……………………………………………………………………………… ۳۶

۳-۶-کاربرد تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۳۶

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده­ها

۴-۱- بررسی صرفی اشعار سلمان هرایی ……………………………………………………………………… ۳۸

۴-۱-۱- واژگان …………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

۴-۱-۱-۱- واژگان عامیانه…………………………………………………………………………………………. ۳۹

۴-۱-۱-۲- مثل­ها و تعبیرات کنایی زبان گفتار ………………………………………………………………. ۴۲

۴-۱-۲- واژگان بیگانه (اعم از سیاسی– شهری)……………………………………………………………… ۴۳

۴-۱-۳- واژگان کهنه­ی فارسی و باستانی: (آرکائیسم)………………………………………………………. ۴۶

۴-۱-۴- واژگان متأثر از محیط زندگی شاعر…………………………………………………………………… ۴۹

۴-۱-۵-واژگان بومی ………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۴-۱-۶- ورود صداها و آواها ……………………………………………………………………………………. ۵۳

۴-۱-۷-ابداع واژه­های ترکیبی…………………………………………………………………………………….. ۵۴

۴ـ۱ـ۹ـ پسوندها وپیشوندها در اشعار هراتی…………………………………………………………………… ۵۶

۴-۱-۹-۱- پسوند…………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۴-۱-۹-۲- پیشوندها……………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۴-۱-۱۰- جمع بستن غیرمتعارف……………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۱-۱۱- انواع فعل در شعر سلمان هراتی……………………………………………………………………. ۶۱

۴-۱-۱۱-۱- کاربرد فعل­های ساده قدیمی ……………………………………………………………………. ۶۱

۴-۱-۱۱-۲- کاربرد فعل­های پیشوندی قدیمی……………………………………………………………….. ۶۳

۴-۱-۱۱-۳- کاربرد افعالی که باساخت نحوی قدیمی، ساخته شدند …………………………………… ۶۴

۴-۱-۱۱-۴- افعال عامیانه…………………………………………………………………………………………. ۶۵

۴-۱-۱۲- انواع حروف…………………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۱-۱۲-۱- حروف: حرف اضافه………………………………………………………………………………. ۶۷

۴-۱-۱۲-۲- حرف- حرف را……………………………………………………………………………………. ۶۹

۴-۱-۱۲-۳- حرف ربط «واو»……………………………………………………………………………………. ۷۱

۴-۱-۱۲-۴- حرف که……………………………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۱-۱۲-۵- حروف ندا…………………………………………………………………………………………… ۷۵

۴-۲- ترکیب و انواع آن در زبان هراتی…………………………………………………………………………. ۷۸

۴-۲-۱- ترکیب­های وصفی……………………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۲-۱-۱- ترکیب­های وصفی مقلوب………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۲-۲- ترکیب­های اضافی……………………………………………………………………………………….. ۸۱

۴-۳- نحو……………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۳-۱- بررسی نحوی در اشعارسلمان هراتی………………………………………………………………… ۸۳

۴-۳-۲- کاربرد فعل لازم درمعنی متعدی………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۳-۳- حذف فعل…………………………………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۳-۴- صفت جانشین موصوف ………………………………………………………………………………… ۸۶

۴-۳-۵- صفت  تفضیلی دیگرگون ……………………………………………………………………………… ۸۷

۴-۳-۶- کاربرد جمله به جای اسم ……………………………………………………………………………… ۸۷

۴-۳-۷- ممیز ………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

۴-۳-۸- حذف حرف میانجی ……………………………………………………………………………………. ۸۹

۴-۴- جابه جایی اجزای جمله…………………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۴-۱- قرار گرفتن نهاد بعد از فعل اصلی……………………………………………………………………. ۸۹

۴-۴-۱-۱- قرار گرفتن متمم بعد از فعل اصلی ……………………………………………………………… ۹۰

۴-۴-۱-۲- جابه جایی مفعول و مقدم داشتن فعل…………………………………………………………… ۹۱

۴-۵- هنجار گریزی در اشعار سلمان …………………………………………………………………………… ۹۲

۴-۶-  هماهنگی واژه با موضوع شعر……………………………………………………………………………. ۹۵

فصل پنجم  بحث، نتیجه­گیری و پیشنهادها

۵-۱- نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۵-۲- جداول………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۵-۲-۱- انواع واژگان در شعر هراتی …………………………………………………………………………… ۱۰۵

۵-۲-۲- انواع ترکیبات …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷

۵-۲-۳- انواع حروف ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

۵-۲-۴- کاربرد «ان» جمع در شعر سلمان …………………………………………………………………….. ۱۰۹

۵-۲-۵- جا به جایی اجزای جمله ………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۵-۲-۶- انواع فعل در زبان هراتی ………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۵-۲-۷- پسوند و پیشوند در شعر هراتی ……………………………………………………………………… ۱۱۳

۵-۳- پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴