تعداد صفحات ۹۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

Download دانلود پایان نامه اجرا ناپذيري احكام خاصه عقود در عقد صلح

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر «شناسایی توانمند کننده­ها و بازدارنده های توسعه استراتژی سیستم های اطلاعاتی در سازمان در آموزشکده های فنی و حرفه ای استان مازندران» می باشد.این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه  کارکنان آموزشکده های فنی و حرفه ای استان مازندران  به تعداد ۲۸۴ نفر می باشند . نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران۱۶۵ نفر بدست آمده و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ۳۰ سؤالی  با طیف لیکرت  استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از نظر استاد راهنما و مشاور و تعدادی از اساتید گروه مدیریت تأیید شده است. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ در یک گروه ۲۵ نفره اندازه گیری و ۷۸/۰ =α برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های توصیفی (چون جدول فراوانی نمودار ۵ ستونی میانگین و انحراف استاندارد) و در بخش آمار استنباطی از آزمونهای کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها، آزمون باینومیال جهت بررسی معنی دار بودن فرضیه های پژوهش و  آزمون فریدمن جهت بررسی تفاوت معنی دار بین ابعاد مختلف توانمندکننده ها و بازدارنده ها استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که متغیرهای از دست دادن مقام و موقعیت و از دست دادن شغل بیشترین بعد تأثیرگذار و متغیرهای عدم اطمینان و دگرگونی تعاملات بین افراد کمترین بعد تأثیرگذار بر بازدارنده های توسعه استراتژی سیستم های اطلاعاتی می باشند.

کلید واژه ها : توانمندکننده ها، بازدارنده ها، توسعه استراتژی سیستم های اطلاعاتی، آموزشکده های فنی و حرفه ای استان مازندران.

..:: فهرست مطالب ::..

عنوان                                                                                                                     صفحه

 
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول : کلیات تحقیق  
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….

مدل مفهومی ………………………………………………………………………………………………………………………………

۶

۶

سؤال های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….

فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..

۷

۷

قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
کلید واژه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
تعاریف نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….

تعاریف عملیاتی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….

۷

۸

جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول : ادبیات تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
مقدمه ای بر تاریخچه سیستم های اطلاعاتی پیشین …………………………………………………………………………

تاریخچه آموزشکده های فنی وحرفه ای ……………………………………………………………………………………….

۱۱

۱۳

سیستم های اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
سیستم های اطلاعات استراتژیک …………………………………………………………………………………………………. ۱۷
سیستم های اطلاعات مدیریت …………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
برنامه ریزی سیستم های اطلاعات استراتژیک ……………………………………………………………………………….. ۲۲
بررسی متدولوژی های برنامه ریزی سیستم های اطلاعات استراتژیک ………………………………………………. ۲۲
تحلیل متدولوژی های کنونی برنامه ریزی سیستم های اطلاعات استراتژیک ……………………………………… ۲۲
مشکلات برنامه ریزی سیستم های اطلاعات استراتژیک …………………………………………………………………. ۲۴
انواع سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
سیستم های مبادله پردازی …………………………………………………………………………………………………………… ۲۶
سیستم های پشتیبان تصمیم گیری (DSS) …………………………………………………………………………………… ۲۸
سیستم های خبره ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
نظام های اطلاعاتی مدیریت ………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
چرخه حیات سیستم های اطلاعاتی ……………………………………………………………………………………………… ۳۱
فن آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
متدولوژی یکپارچه برنامه ریزی سیستم های اطلاعات استراتژیک ……………………………………………………. ۳۲
اهداف متدولوژی یکپارچه برنامه ریزی سیستم های اطلاعات استراتژیک …………………………………………. ۳۲
ویژگی های جدید متدولوژی یکپارچه برنامه ریزی سیستم های اطلاعات استراتژیک ………………………… ۳۲
عوامل مؤثر و کلیدی در پیاده سازی موفق  سیستم های اطلاعات استراتژیک ……………………………………. ۳۳
زمینه های مشکل آفرین سیستم های اطلاعاتی ………………………………………………………………………………. ۳۶
سنجش موفقیت سیستم های اطلاعات استراتژیک …………………………………………………………………………. ۳۷
دلایل موفقیت و شکست اجرای سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………………… ۳۸
دلایل شکست در سیستم های اطلاعاتی ……………………………………………………………………………………….. ۳۹
مقاومت در برابر تغییر ………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹
نظریه مقاومت …………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
چارچوب نظری مارکوس و تانیس برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت ………………………………………….. ۴۳
عوامل کلیدی اثرگذار بر موفقیت پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی در مدل پاستور …………………………… ۴۳
بخش دوم- تاریخچه آشنایی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
تاریخچه آموزشهای فنی و حرفه ای در ایران ………………………………………………………………………………… ۴۵
وضعیت آموزش فنی و حرفه ای تا قبل از دوران امیرکبیر ……………………………………………………………….. ۴۵
وضعیت آموزش فنی و حرفه ای در دوران امیرکبیر ……………………………………………………………………….. ۴۵
وضعیت آموزش فنی و حرفه ای در دوران پهلوی …………………………………………………………………………. ۴۶
وضعیت آموزش فنی و حرفه ای پس از انقلاب …………………………………………………………………………….. ۴۶
آشنایی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ……………………………………………………………………………. ۴۶
آزمون ( تعیین مهارت و صلاحیت فنی ) ………………………………………………………………………………………. ۴۹
بخش سوم- پیشینه تحقیق
مطالعه تجربی انجام گرفته در داخل کشور ……………………………………………………………………………………. ۵۰
مطالعه تجربی انجام گرفته در خارج کشور ……………………………………………………………………………………. ۵۲
جدول خلاصه ای از تحقیق های انجام شده ……………………………………………………………………………….. ۵۵
جمع بندی و خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………… ۵۷
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………… ۶۱
روش جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۲
روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….

روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………

پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………

۶۲

۶۳

۶۳

روش های تجزیه و تحیل داده ها ………………………………………………………………………………………………… ۶۳
آزمون فریدمن …………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
بخش اول: آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۶
آزمون های باینومیال جهت معنی دار بودن فرضیه های پژوهش ………………………………………………………. ۷۹
فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری،محدودیت ها و پیشنهادها
جمع بندی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷
یافته های حاصل از آزمون فریدمن ………………………………………………………………………………………………. ۸۸
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۸۸
پیشنهادهای کاربردی- مدیریتی ……………………………………………………………………………………………………. ۸۹
محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰
توصیه به پژوهشگران آتی …………………………………………………………………………………………………………… ۹۰
منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶