تعداد صفحات ۱۲۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

۱-۲-بیان مساله

۱-۳-ضرورت و اهمیت تحقیق

۱-۴-اهداف تحقیق

۱-۵- سؤالات تحقیق

۱-۶-فرضیه های تحقیق

۱-۷-ساختار تحقیق

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه ی تحقیق

 

۲-۱- ادبیات تحقیق

۲-۱-۱- تعریف اصطلاحات

۲-۱-۲- ذم

۲-۱-۳– فرقه اسماعیلیه(باطنیه)

۲-۱-۴– اصل تاویل

۲-۱-۵-اصل تعلیم

۲-۱-۶- فاطمیان

۲-۲-۱-زندگی نامه ناصر خسرو

۲-۲-۱-۱-ادب اعتراض

۲-۲-۱-۲-جایگاه ناصر خسرو در میان  شاعران اعتراض

۲-۲-۱-۳-ناصرخسرو در نگاه اندیشمندان

۲-۲-۱-۴-آثار ناصرخسرو

۲-۲-۱-۵-ویژگیهای نظم و نثر و سبک ناصر خسرو

۲-۲-۱-۶-عصر ناصرخسرو

۲-۲-۱-۷-عقل و خرد در آثار ناصرخسرو

۲-۲-۱-۸- اوضاع سیاسی- اجتماعی- مذهبی عصر ناصرخسرو

۲-۳-پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-مقدمه

۳-۲  روش تحقیق

۳-۳  روش جمع آوری اطلاعات

۳-۴-ابزار گردآوری اطلاعات

۳-۵-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

      مقدمه                                                                                                                     

۴-۱- نکوهش و اعتراض بر خلفای عباسی

۴-۲-مصادیق نکوهش حکام جور و خلفای عباسی

۴-۳-نکوهش عالم نمایان و زهد و دین فروشان

۴-۴-مصادیق تنفر ناصر از فقیه لقبان

-۱-۴-۴مصادیق نکوهش ناصر به قاضیان ریاکار

۴-۴-۲-نکوهش ناصر به عالمان ریاکار

۴-۴-۳-نکوهش ناصر به فقهای جاهل زمان خودش

۴-۴-۴-نکوهش ناصر به جاهلان زمان خودش

۴-۵-مصادیق نکوهش و تنفر ناصر از عوام

۴-۶-نکوهش شاعر پیشگان و شعرفروشان و مدیحه سرایان درباری

۴-۷-مصادیق تنفر ناصر از شاعران درباری

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

     مقدمه                                                                                                                     

۵-۱-نتیجه نهایی

۵-۲-پیشنهادها

منابع و ماخذ

فهرست منابع و ماخذ

متن لاتین


چکیده

پژوهش حاضر همان طور که از عنوان آن پیداست در صدد ترسیم سیمای دشمنان و مخالفان حکیم ناصرخسرو قبادیانی می باشد و از سویی به جلوه های ادب اعتراض و انتقاد و نکوهش حکیم در قصاید پر ارجش می پردازد.

و به بیانی دیگر به برخورد او با همان کسانی که سالها باعث دوری وی از یار و دیار و آوارگی او در غربت یمگان شدند ؛ می پردازد.

ارزش ادبی و فکری کار ناصرخسرو و سهم بزرگ او در افزایش ظرفیت زبانی در طول تاریخ ادب فارسی حقیقتی است که پنهان مانده است. ناصرخسرو از نظر واژه‌سازی، افزودن معانی جدید به واژه‌ها و مخصوصاً ترکیب‌سازی، دینی بر زبان فارسی دارد که هرگز مورد توجه قرار نگرفته است.

هدف از انجام این تحقیق شناسایی دیدگاه ناصر خسرو نسبت به دشمنان و مخالفان می باشد. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی از بعد هدف کاربردی و از نظر نوع روش در زمره تحقیقات زمینه یابی می باشد. اطلاعات مندرج در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری و کتب و مقالات صورت گرفته است . نتایج حاکی از وجود این مساله بوده که ناصر خسرو دیدگاه ویژه ای نسبت به مخالفان و دشمنان در  قصاید خود دارد

در پایان این پژوهش نگارنده به این نتیجه رسیده است که ناصرخسرو شاعر آزادگی و اعتراض به کجروی ها و انحراف های حکام و دیگر طبقات است ، ولی حاضر نیست کرامت و عظمت انسانی و اسلامی خود را با هیچ چیز دیگر که به قیمت بردگی و بندگی دربارهای فاسد و فاسق تمام می شود ، معاوضه کند .بنابراین قصاید او سرشار از دشنام و ناسزا به حکام جور ، شعرفروشان و مردمی است که هر کدام به نحوی به مخالفت و آزار و اذیت و دشمنی با حکیم پرداخته اند .