تعداد صفحات۹۶ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

محیط کاری امروز، نیازمند افرادی است که با فرهنگ‌های مختلف آشنا باشند و این توانایی را داشته باشند که ارتباط مناسبی با افراد سایر فرهنگ‌ها برقرار نمایند. به همین منظور، افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند. توانایی فرد برای تطبیق با ارزش ها، سنت‌ها و آداب و رسوم متفاوت از آنچه که فرد به آنها عادت کرده است و نیز کار کردن در یک محیط متفاوت فرهنگی، معرف هوش فرهنگی می‌باشد.

با توجه به اهمیت روزافزون مبحث هوش فرهنگی، این پژوهش با هدف سنجش هوش فرهنگی مدیران شرکت مخابرات استان گیلان و ارائه پیشنهادات مقتضی انجام شده است.

در این پژوهش،نوع روش تحقیق به صورت پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران شرکت مخابرات استان گیلان می‌باشد که تعداد ۳۲ نفر را تشکیل می‌دهند و از نظرات آنها طی پرسشنامه ای استفاده شده است. سپس اطلاعات جمع آوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفته و یافته‌های تحقیق نشان داده است که هوش فرهنگی مدیران شرکت مخابرات استان گیلان در وضعیت مناسب است و همچنین دو بعد هوش فرهنگی انگیزشی و هوش فرهنگی فراشناختی در وضعیت مناسب بوده و دو بعد هوش فرهنگی رفتاری و هوش فرهنگی شناختی در وضعیت مناسبی نبوده است.

 

واژگان کلیدی: هوش فرهنگی، هوش فرهنگی انگیزشی، هوش فرهنگی فراشناختی، هوش فرهنگی رفتاری، هوش فرهنگی شناختی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………. ۴

۱-۴- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۵- چارچوب نظری و مدل تحلیلی…………………………………………………………………………. ۶

۱-۶- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶-۱- سوال اصلی …………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۶-۲- سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۷- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷-۱- فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷-۲- فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۸- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۸-۲- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۸-۳- قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۹- تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………….. ۹

۱-۱۰- تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………… ۹

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : هوش فرهنگی………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۲-  هوش………………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۳-  فرهنگ………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۴- تنوع فرهنگی ……………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۵- تاریخچه هوش فرهنگی…………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۶- مفهوم هوش فرهنگی …………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۷- متغیرهای هوش فرهنگی …………………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۷-۱-  دانش فرهنگی ………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۷-۲- مراقبت های فرهنگی یا دقت عمل ……………………………………………………………….. ۲۲

۲-۷-۳-  مهارت های فرهنگی ………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۸-  عناصر هوش فرهنگی…………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۸-۱- عنصر شناختی (سر)…………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۸-۲-  عنصر فیزیکی (بدن)………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۸-۳-  عنصر احساسی ـ انگیزشی (قلب)………………………………………………………………… ۲۵

۲-۹- ابعاد هوش فرهنگی………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۹-۱- بعد انگیزشی هوش فرهنگی…………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۹-۲- بعد شناختی هوش فرهنگی………………………………………………………………………….. ۲۷

۲-۹-۳-  بعد فراشناختی هوش فرهنگی……………………………………………………………………… ۲۷

۲-۹-۴- بعد رفتاری هوش فرهنگی…………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۱۰- رابطه صفات شخصیتی و هوش فرهنگی……………………………………………………………. ۲۸

۲-۱۱-  هوش فرهنگی در مدیریت منابع انسانی…………………………………………………………… ۳۱

۲-۱۲- نقش هوش فرهنگی در تعاملات بین فرهنگی…………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۲-۱- هوش فرهنگی و نژاد پرستی………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۲-۲- تحمل تفاوت­ها………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱۲-۳- هوش فرهنگی و سازگاری…………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱۲-۴- هوش فرهنگی و سازش شغلی……………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱۳-  نهادینه کردن هوش فرهنگی در سازمان……………………………………………………………. ۳۷

۲-۱۴- آموزش هوش فرهنگی………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۱۵- انواع آموزش های رسمی و کاربرد آن برای ارتقاء هوش فرهنگی …………………………… ۴۱

۲-۱۶- فرآیند اکتساب هوش فرهنگی………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۱۷- افزایش هوش فرهنگی………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۸- فرآیند افزایش هوش فرهنگی…………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱۹- مراحل رشد هوش فرهنگی…………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۲۰- کاربردهای هوش فرهنگی برای مدیریت و کارآفرینان…………………………………………… ۴۷

بخش دوم : پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۲۱- پیشینه تحقیقات پیرامون مبحث هوش فرهنگی ………………………………………………….. ۴۸

۲-۲۱-۱- تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور……………………………………………………….. ۴۸

۲-۲۱-۲- تحقیقات صورت گرفته در خارج کشور……………………………………………………….. ۵۳

۲-۲۲- نتیجه گیری فصل………………………………………………………………………………………… ۵۷

فصل سوم : روش تحقیق

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۲- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۳- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۴- جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۵-۱- مطالعات کتابخانه ای………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۵-۲- مطالعات میدانی………………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۶- ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۷- روایی و پایایی ابزار جمع آوری  اطلاعات………………………………………………………….. ۶۲

۳-۷-۱- روایی ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۷-۲- پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………. ۶۲

۳-۸- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………….. ۶۳

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۴-۲- بررسی جمعیت شناختی………………………………………………………………………………….. ۶۵

۴-۳- اطلاعات آمار توصیفی نمونه آماری…………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۴- آزمون نرمالیته……………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۵- آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۵-۱- بررسی فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………… ۷۱

۴-۵-۲- بررسی فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۵-۳- بررسی فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۵-۴- بررسی فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………. ۷۳

۴-۵-۵- بررسی فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………. ۷۴

۴-۶- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۶-۱- بررسی فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………… ۷۴

۴-۶-۲- بررسی فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………….. ۷۶

۴-۶-۳- بررسی فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………….. ۷۷

۴-۶-۴- بررسی فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………. ۷۹

۴-۶-۵- بررسی فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۶-۶- آزمون فریدمن ………………………………………………………………………………………….. ۸۱

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۵-۲- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۵-۲-۱- نتیجه آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………………………………….. ۸۴

۵-۲-۲- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………. ۸۴

۵-۲-۳- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………. ۸۴

۵-۲-۴- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………… ۸۵

۵-۲-۵- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………… ۸۵

۵-۳- مقایسه نتایج بدست آمده با سایر نتایج تحقیقات مشابه……………………………………………. ۸۵

۵-۴- پیشنهادهایی برای توسعه و تقویت هوش فرهنگی مدیران………………………………………… ۸۷

۵-۴-۱- پیشنهاداتی برای توسعه و تقویت هوش فرهنگی انگیزشی …………………………………… ۸۸

۵-۴-۲- پیشنهاداتی برای توسعه و تقویت هوش فرهنگی شناختی…………………………………….. ۸۸

۵-۴-۳- پیشنهاداتی برای توسعه و تقویت هوش فرهنگی فراشناختی…………………………………. ۸۸

۵-۴-۴- پیشنهاداتی برای توسعه و تقویت هوش فرهنگی رفتاری……………………………………… ۸۸

۵-۵- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………. ۸۹

۵-۵-۱- محدودیت های قابل کنترل…………………………………………………………………………… ۸۹

۵-۵-۲- محدودیت های غیر قابل کنترل……………………………………………………………………… ۸۹

۵-۶- توصیه به سایر پژوهشگران………………………………………………………………………………. ۹۰

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

پیوست………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶