تعداد صفحات ۱۰۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

 

چکیده

با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه­ها از اواخر سال ۱۳۸۹، ضرورت تعیین اثرات اجرای این قانون بربخش صنعت احساس گردید. هدف از این پژوهش بررسی آثار هدفمندسازی یارانه­ها برصنایع فولاد و ریخته گری آسیب­پذیر مازندران در ارتباط با متغیرهایی چون میزان تولید، کیفیت تولید،  تعدیل هزینه­های عوامل تولید، بهره­وری عوامل تولید و سرمایه، و مزیت نسبی بوده است. جامعه آماری مورد نظر شامل کلیه مدیران صنایع فولاد و ریخته­گری تاثیرپذیر مازندران است که تعداد آنان در حدود ۶۷ نفر می­باشد. براساس جدول مورگان، نمونه آماری این تحقیق ۴۵ نفر تعیین شد. در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. همچنین از پرسشنامه ۵ درجه­ای لیکرت با هدف اندازه­گیری ۵ متغیر پیش گفته، در قالب ۲۰ گویه استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ توسط نرم­افزار SPSS برابر با ۷۸۴/۰ محاسبه شد و در سنجش پرسش­های پژوهش، از آزمون فرضیه t   تک نمونه­ای استفاده گردید. یافته­های پژوهش نشان داد که هدفمندسازی یارانه­ها بر میزان تولید، کیفیت تولید،  تعدیل هزینه­های عوامل تولید، بهره­وری عوامل تولید و سرمایه، و مزیت نسبی به طور معناداری مؤثر بوده است.

واژه­های کلیدی: هدفمندسازی یارانه­ها، صنایع فولاد و ریخته­گری، میزان تولید، کیفیت تولید،  تعدیل هزینه­های عوامل تولید، بهره­وری عوامل تولید و سرمایه، و مزیت نسبی.

عنوان                                                                                  صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول. کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۳

بیان مساله………………………………………………………………………………………………………….. ۴

ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………… ۶

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ۷

سؤال­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۷

سؤال اصلی……………………………………………………………………………………………………….. ۷

سؤالات فرعی…………………………………………………………………………………………………….. ۸

متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۸

تعریف اصطلاحات و واژه­ها………………………………………………………………………………….. ۹

مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۱۳

قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… ۱۶

فصل دوم. ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

بخش اول. ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………… ۱۹

نگاهی به تاریخچه یارانه در ایران……………………………………………………………………………. ۱۹

نظام یارانه­ای ایران در دوران معاصر (پیش از انقلاب اسلامی)………………………………………… ۲۰

نظام یارانه­ای پس از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………. ۲۱

انواع یارانه (سوبسید)……………………………………………………………………………………………. ۲۳

یارانه مستقیم………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

یارانه غیر مستقیم…………………………………………………………………………………………………. ۲۳

یارانه تولیدی………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

یارانه مصرفی……………………………………………………………………………………………………… ۲۴

یارانه خدماتی…………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

الف. مزایای اعطاء یارانه عام………………………………………………………………………………….. ۲۶

ب. معایب اعطاء یارانه عام……………………………………………………………………………………. ۲۷

هدفمندی یارانه­ها………………………………………………………………………………………………… ۲۷

بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات موجود در راستای هدفمندسازی یارانه‎ها…………….. ۲۹

مزایا و معایب هدفمندسازی یارانه­ها………………………………………………………………………… ۳۰

هزینه‌های هدفمندی……………………………………………………………………………………………… ۳۱

الف. هزینه‌های اجرایی…………………………………………………………………………………………. ۳۱

ب. هزینه‌های آثار انگیزشی……………………………………………………………………………………. ۳۲

روش‌های هدفمندی یارانه‌ها…………………………………………………………………………………… ۳۳

بررسی تجربه کشورهای منتخب در پرداخت یارانه ………………………………………………………. ۳۴

قانون هدفمند کردن یارانه‎ها…………………………………………………………………………………… ۴۵

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه‎ها………………………………………………………………………. ۴۵

مسیر طراحی برنامه هدفمندسازی یارانه‎ها در ایران از گذشته تاکنون…………………………………. ۵۲

الزامات اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‎ها……………………………………………………….. ۵۴

چالش­ها و فرصت­های هدفمندسازی یارانه­ها در ایران………………………………………………….. ۵۶

چشم انداز تولید و کشاورزی در آینده هدفمندسازی یارانه­ها………………………………………….. ۵۸

چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۶۲

بخش دوم. پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. ۶۵

خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………… ۷۰

فصل سوم. روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………… ۷۲

جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

نمونه و حجم نمونه و روش نمونه برداری…………………………………………………………………. ۷۳

روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………… ۷۴

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………… ۷۴

روایی و پایایی ابزار…………………………………………………………………………………………….. ۷۵

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………….. ۷۶

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

بخش اول. بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه ها……………………………………………… ۸۰

بخش دوم. بررسی های آماری……………………………………………………………………………….. ۸۴

بخش سوم. تحلیل و تفسیر نتایج آماری……………………………………………………………………. ۹۴

فصل پنجم. نتیجه­گیری، تفسیر و پیشنهادها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

توصیه­ها به محققان آینده……………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

پیوست