تعداد صفحات ۷۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده :

اکسیژن دار کردن هیدروکربن‌های سبک به روش اکسیداسیون کاتالیستی در صنایع شیمیایی جهت تولید محصولات غذایی، دارویی و پتروشیمی اهمیت فراوانی دارد. فرایندهای کاتالیستی در دو شکل انجام می شوند. در فاز گازی عموماً فعالیت بالا و گزینش پذیری کمی وجود دارد. اکسیداسیون کاتالیستی در فاز مایع گزینش پذیری خوبی دارد اما یکی از مشکلات اصلی در این فاز، جداسازی کاتالیست از محصولات می باشد. در این تحقیق با استفاده از بسترهای نانوذرات اکسید آهن مغناطیسی یک کاتالیست مناسب قابل بازیافت سنتز شد بطوریکه قابلیت جداسازی آسان از محصولات واکنش را داشت . بدین منظور پس از سنتز نانواکسید آهن مغناطیسی و عامل دار کردن سطح آن با لیگاند مناسب کمپلکسی از فلز کبالت و فنانترولین به آن اتصال داده شد. سپس برای شناسائی از XRD ,SEM ، FTIR   استفاده شد. کاتالیست جهت اکسیداسیون نرمال هگزن مورد استفاده قرار گرفت و اثر پارامترهای حلال و نوع اکسنده بر محصول واکنش ارزیابی شد. بهترین محصول تولیدی ۱و۲ بنزن دی کروکسیلیک اسید با گزینش پذیری ۱۰۰% و درصد تبدیل ۱۰۰% به دست آمد. محصول جانبی واکنشها سیکلوهگزانون مشاهده گردید.

 

کلمات کلیدی: اکسیداسیون انتخابی ، نانوذرات ، مغناطیسی

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱

 

۱-۱- تعریف مسئله ۳
۱-۲- بیان مسئله ۳
۱-۳- ضرورت تحقیق ۵
۱-۴- متغیرهای تحقیق ۵
۱-۵-  فرضیه های تحقیق ۷
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- نانوذرات مغناطیسی

 

۹

۲-۲- تهیه نانو ذرات مغناطیسی

۲-۲-۱- روش همرسوبی

۲-۲-۲- روش تجزیه حرارتی

۲-۲-۳- میکروامولسیون

۲-۲-۴- هیدروترمال

۱۰
۱۱
۱۱
۱۱

۱۰

۲-۳- برخی از کاربردهای نانوذرات مغناطیسی ۱۲
۲-۳- ۱- ذخیره اطلاعات ۱۲
۲-۳-۲-  فروسیالها ۱۲
۲-۳-۳- نانوکامپوزیتهای مغناطیسی ۱۳
۲-۳-۴-  داروسازی هدفمند ۱۳
۲-۴-  لزوم اصلاح سطح نانو ذرات ۱۳
۲-۴-۱- اصلاح سطح نانو ذرات فلزی ۱۵
۲-۴-۱-۱-  تیلول ها و دی سولفیدها ۱۵
۲-۴-۱-۲- آمین ها و یون آمونیوم ۱۶
۲-۴-۱-۳- کربوکسیلیک اسیدها ۱۷
۲-۴-۱-۴- فسفسین ها ۱۷
۲-۴-۲-  اصلاح نانو ذرات اکسیدهای فلزی ۱۷
۲-۴-۲-۱- کربوکسیلات ها ۱۷
۲-۴-۲-۲-  سیلان ها ۱۸
۲-۴-۲-۳- فسفونات ها ۱۹
۲-۵- عامل دار کردن شیمیایی نانو ذرات ۲۰
۲-۵-۱- محافظت و پایدار کردن نانو ذرات مغناطیسی ۲۵

 

۲-۶- سیستمهای نانوکاتالیستی قابل بازیافت مغناطیسی برای انجام واکنشهای آلی ۲۶
۲-۷- اصلاح مغناطیسی ذرات نانو به عنوان تقویت کننده کاتالیست ۲۹
۲-۸-  روش پوشش سطح با مولکولهای کوچک ۳۳
۲-۸-۱- استفاده از مشتقهای دوپامین ۳۳
۲-۸-۲- استفاده از عامل سیلان ۳۴
۲-۹- روش پوشش سطحی با پوشش پلیمری ۳۶
۲-۱۰- روش پوشش سطحی با پوشش معدنی ۳۶
۲-۱۰-۱- پوشش سیلیکا از طریق سل – ژل ۳۸
۲-۱۰-۲- پوشش سیلیکا از طریق روش میکرومولشن ۳۸
فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- موادوروشها

 

۴۲

۳-۲- تجهیزات و دستگاهها ۴۳
۳-۳- سنتز نانوذرات اکسیدآهن مغناطیسی ۴۴
۳-۴- اصلاح سطح نانوذرات مغناطیسی ۴۴
۳-۴-۱- سنتز TPI ۴۴
۳-۴-۲- سنتز Fe3O4 عاملدارشده با TPI ۴۵
۳-۴-۳-تتثبیت کبالت روی سطح Fe3O4  عاملدارشده با TPI ۴۵
۳-۵- شناسائی کاتالیست ۴۶
۳-۶- واکنش اکسیداسیون سیکلوهگزن ۴۶
۳-۷- محاسبات درصدتبدیل و گزینش پذیری ۴۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- شناسایی کاتالیست

 

۵۱

۴-۱-۱- نتایج FT- IR ۵۱
۴-۱-۲- طیف XRD ۵۱
۴-۱-۳- طرح میکروگراف SEM

۴-۱-۴- منحنی TGA

۵۳

۵۳

۴-۲- نتایج مربوط به آنالیز ترکیبات ۵۳
۴-۳- پیکهای کروماتوگرام  برای شرایط واکنش اکسیداسیون هگزن ۵۷
فصل پنجم: بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- شناسایی کاتالیست ۶۶
۵-۲- درصد تبدیل ۶۶
۵-۳- گزینش پذیری

۵-۴- پیشنهاد برای آینده

منابع و مآخذ

۶۸

۷۲

۷۳