گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه

دانلود پایان نامه سنتز مشتق 1،2،4-تری آزول و مطالعه خواص طیفی آن از طریق DFT


سفارش تایپ ،ترجمه، مقاله، تحقیق ، پایان نامه
adsads

ادامه مطلب

آذر 21, 1393
1945 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه سنتز مشتق ۱،۲،۴-تری آزول و مطالعه خواص طیفی آن از طریق DFT


تعداد صفحات ۹۸ صفحه

قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنید

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

۱-۲-آزول ها

۱-۳- ترکیبات هتروسیکل

۱-۳-۱- تاریخچه

۱-۳-۲- فواید ترکیبات هتروسیکل

۱-۳-۳- هتروسیکلهای آروماتیک

۱-۳-۴- آمین های آروماتیک

۱-۳-۵- نامگذاری ترکیبات هتروسیکل

۱-۴- ترکیبات۱،۲،۴-تری آزول

۱-۴-۱- تاریخچه تریازول ها

۱-۴-۲- کاربرد تری آزول ها

۱-۴-۳- خصوصیات فیزیکی

۱-۴-۴- خصوصیات شیمیائی

۱-۵- بیان مساله

۱-۶- فرضیات تحقیق

۱-۷- اهداف تحقیق

۱-۸- جنبه نوآوری تحقیق

۱-۹- تعریف اصطلاحات و متغییرها

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

۲-۲- واکنش های جانشینی تریازول ها

۲-۲-۱- واکنش جانشینی نوکلئوفیلی به همراه نوآرائی ترکیبات تری آزول

۲-۲-۲- واکنش جانشینی الکتروفیلی ترکیبات تری آزول

۲-۲-۳- واکنش های استیله شدن ترکیبات تری آزول

۲-۲-۴- ترمولیزمشتقی از ۱،۲،۴-تری آزول

۲-۳-  روشهای سنتز ۱،۲،۴-تری آزول ها

۲-۴- روشهای سنتزی و واکنشهای مشتقاتی از ۱،۲،۴-تری آزول ها

۲-۵- سنتز شیمیائی ترکیباتی از تری آزول و کاربرد های آنها

۲-۵-۱- سنتز شیمیائی تری سیکلو هگزیل استانیل تری آزول به عنوان یک ضد قارچ

۲-۵-۲- سنتز مشتقاتی از ۳،۵- دی الکیل-۱،۲،۴-تری آزول و برسی خواص ضد قارچی آنها

۲-۵-۳- سنتز برخی از ترکیبات سمی کاربازید و ۱،۲،۴-تری آزول حاوی تیوفن و ارزیابی فعالیت¬های آنتی باکتریال

۲-۵-۴- سنتز مشتقاتی از ۱و۲و۴- تری آزول حاوی مورفولن به عنوان عوامل ضد میکروبی

۲-۵-۵- سنتز و همچنین مطالعات فارماکولوژی مشتقات ایزواکسازول حاوی ترکیبات ۱،۲،۴-تری آزول

۲-۵-۶- سنتز و مطالعه DFT  ترکیبات تری آزول حاوی تیوآمید

۲-۵-۷- سنتز و مقایسه سـاختار تجربی و نظری ترکیب ۴-آلیل-۵-پیریدین-۴-ایل-۲،۴-دی هیـدرو-H3-1،۲،۴-تری آزول-۳-تیون

۲-۵-۸- سـنتز ترکیب ۳-الکیل-۴-آمینو-۴،۵-دی هیدرو-H1-1،۲،۴-تری آزول-۵-اون و مشـتقاتی

از آن و مقایسه جابجائی شیمیائی محصولات تجربی با تئوری

۲-۵-۹- سنتز ترکیب ۳-فنیل آمینو-۴-فنیل-۱،۲،۴-تری آزول-۵-تیون و مطالعات شیمی کوانتومی

۲-۶- شیمی محاسباتی

۲-۶-۱- شیمی کوآنتم

۲-۶-۲- روش میدان خودسازگار هارتری- فاک

۲-۶-۳- نظریه اختلال چند ذره ای

۲-۶-۴- نظریه تابع چگالی

۲-۶-۵- مجموعه پایه

۲-۶-۶- محدود در برابر نامحدود

۲-۷- محاسبات گوسین

۲-۷-۱- بهینه سازی هندسی

۲-۷-۲- محاسبات انرژی

۲-۷-۳- روش اربیتال پیوندی طبیعی

۲-۷-۴- بررسی اثر حلال

۲-۷-۵- اثر مولکول همسایه

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- جدول مواد شیمیائی

۳-۲- دستگاه های شناسائی

۳-۳- روش تهیه ترکیبات

۳-۳-۱- سنتز ترکیب (H2)1-اسنفتوکینون-تیوسمی کاربازون

 ۳-۳-۲- سنتز ترکیب اسنفتوکینون-۱،۲-بیس-(۴-آمینو- ۵-سولفانیل-H4-1،۲،۴-تری آزول -۳-ایل) دی هیدرازون

۳-۳-۳- سنتز ترکیب اسنفتیلن-۱،۲-بیس-](Z)-متیل-۲-(۵-اکسو تیازولیدین-۴-ایل) استات-۳-ایل[ دی هیدرازون

۳-۳-۴- سنتز ترکیب اسنفتیلن-۱،۲- بیس-](E)-متیل-۲-(۷- اکسو- H5-]1،۲،۴[  تری آزولو b]-4،۳[ ]۱،۳،۴[ تیادیازین-(H7)6-ایلیدن) استات-۳-ایل[ دی هیدرازون

۳-۴-روش عمومی برای کار محاسباتی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱- ترکیب (H2)1-اسنفتوکینون-تیوسمی کاربازون

۴-۲- ترکیب اسنفتوکینون-۱،۲-بیس-(۴-آمینو- ۵-سولفانیل-H4-1،۲،۴-تری آزول -۳-ایل) دی هیدرازون

۴-۳- ترکیب اسنفتیلن-۱،۲-بیس-](Z)-متیل-۲-(۵-اکسو تیازولیدین-۴-ایل) استات-۳-ایل[ دی هیدرازون

۴-۴- ترکیب اسنفتیلن-۱،۲- بیس-](E)-متیل-۲-(۷- اکسو- H5-]1،۲،۴[  تری آزولو b]-4،۳[ ]۱،۳،۴[ تیادیازین-(H7)6-ایلیدن) استات-۳-ایل[ دی هیدرازون

فصل پنجم: بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها

۵-۱- ترکیب (H2)1-اسنفتوکینون-تیوسمی کاربازون

۵-۱-۱- بررسی نتایج کار محاسباتی و تجربی ترکیب (H2)1-اسنفتوکینون-تیوسمی کاربازون

۵-۲- ترکیب اسنفتوکینون-۱،۲-بیس-(۴-آمینو- ۵-سولفانیل-H4-1،۲،۴-تری آزول -۳-ایل) دی هیدرازون

۵-۲-۱- بررسی نتایج کار محاسباتی و تجربی ترکیب اسنفتوکینون-۱،۲-بیس-(۴-آمینو- ۵-سولفانیل-H4-1،۲،۴-تری آزول -۳-ایل) دی هیدرازون

۵-۳- ترکیب اسنفتیلن-۱،۲-بیس-](Z)-متیل-۲-(۵-اکسو تیازولیدین-۴-ایل) استات-۳-ایل[ دی هیدرازون

۵-۳-۱- بررسی نتایج کار محاسباتی و تجربی ترکیب اسنفتیلن-۱،۲-بیس-](Z)-متیل-۲-(۵-اکسو تیازولیدین-۴-ایل) استات-۳-ایل[ دی هیدرازون

۵-۴- ترکیب اسنفتیلن-۱،۲- بیس-](E)-متیل-۲-(۷- اکسو- H5-]1،۲،۴[  تری آزولو b]-4،۳[ ]۱،۳،۴[ تیادیازین-(H7)6-ایلیدن) استات-۳-ایل[ دی هیدرازون

۵-۴-۱- بررسی نتایج کار محاسباتی و تجربی ترکیب اسنفتیلن-۱،۲- بیس-](E)-متیل-۲-(۷- اکسو- H5-]1،۲،۴[  تری آزولو b]-4،۳[ ]۱،۳،۴[ تیادیازین-(H7)6-ایلیدن) استات-۳-ایل[ دی هیدرازون

منابع مورد استفاده

پیوست

چکیده :

در این تحقیق ابتدا ترکیب۱،۲-هیدرواسنفتیلن-۱،۲-دی‌اون با ۴-آمینو-۳-هیدرازینو-۵-مرکاپتو-۱،۲،۴-تری آزول واکنش‌داده و مشتق اسنفتوکینون-۱،۲-بیس-(۴-آمینو-۵-سولفانیل-H4-1،۲،۴-تری آزول -۳-ایل) دی‌هیدرازون سنتز شد و در واکنش بعدی ۱،۲-هیدرواسنفتیلن-۱،۲-دی‌اون با تیوسمی کاربازون واکنش داده ترکیب (H2)1- اسنفتیلن-تیوسمی کاربازون سنتز شد. از واکنش این ترکیبات با دی‌متیل استیلن دی کربوکسیلات به ترتیب اسنفتیلن-۱،۲-بیس-](E)-متیل-۲-(۷)-اکسو-H5-]1،۲،۴ [-تری‌آزولو b]-4،۳[، ]۱،۳،۴[ تیادیازین- (H7)6-ایلیدن)-استات-۳-ایل[ دی‌هیدرازون و ترکیب اسنفتیلن-۱،۲-بیس-] (Z)- متیل-۲- (۵-اکسوتیازولیدین-۴-ایل)-استات-۳-ایل[ دی‌هیدرازون بدست آمدند. امروزه تجربه نشان داده که نظریه تابعیت چگالی برای طیف‌های  IRو NMR ترکیبات آلی منجر به نتایجی می‌شود که نسبتا با نتایج تجربی منطبق است و در مواردی که امکانات آزمایشگاهی به اندازه کافی نباشد می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب در پیش‌بینی طیف‌های ترکیبات آلی مورد استفاده قرار گیرد از این رو در این پروژه طیف‌های ترکیبات سنتز شده با استفاده از روش DFT، در سطح B3LYP/6-311G** محاسبه شد ، و با طیف‌های تجربی موجود مقایسه گردید. ابتدا با استفاده از طیف‌های IR، ۱H-NMR و۱۳C-NMR  ساختار ترکیب مورد نظر رسم گردید و درستی ساختار پیش‌بینی شده از طریق نظریه تابعیت چگالی DFT)) مورد بررسی قرار گرفت. سپس نتایج طیف‌های تجربی و نظری مقایسه شدند و مشخص گردید که ساختار تجربی شناسائی شده، از طریق طیف های IR،  ۱H-NMRو ۱۳C-NMR  با ساختار تئوری تطابق داشته و درستی ساختار ترکیب را تائید نمود.

عنوان: سنتز مشتق ۱،۲،۴- تری آزول و مطالعه ی خواص طیفی آن از طریق DFT

کلیدواژه: اسنفتوکینون، ۱،۲،۴-تری‌آزول، تری‌آزولو b]-4،۳[، ]۱،۳،۴[ تیادیازین، متیل-۲- (۵-اکسوتیازولیدین) ، تئوری تابعیت چگالی

تعداد صفحات ۹۸ صفحه
قیمت : ۲۰۰۰۰ تومان
برای دانلود برروی پرداخت آنلاین کلیک کنیدموضوعات :
پایان نامه , شیمی

دیدگاه ها


یک پاسخ به “دانلود پایان نامه سنتز مشتق ۱،۲،۴-تری آزول و مطالعه خواص طیفی آن از طریق DFT”

  1. حمید مرادی گفت:

    امید وارم مطالب شما به دردم بخوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *