تعداد صفحات ۸۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

در این پژوهش، واکنش چند جزئی ترکیبات استیلنی کم الکترون)۲) و ترکیبات کربونیل‌دار(۳) در مجاورت  ۴-فنیل‌تیوسمی‌کربازید(۱) و تشکیل مشتقات ۴-تیازولیدینون(۴) مطالعه می شود. مزیت این روش این است که واکنش‌ها بدون حلال و در دمای محیط انجام شده است.

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۳

۱-۲ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۳ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۳-۱ اهداف علمی‌‌………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۳-۲ اهداف کاربردی……………………………………………………………………………………………………۴

۱-۳-۳ ضرورت‌های خاص انجام تحقیق……………………………………………………………………………۴

۱-۴ فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۵ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق در چیست؟………………………………..‌…………………………..۵

۱-۶ تعریف اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ واکنش ایده‌آل چیست؟……………………………………………………………………………………………..۷

۲-۲ واکنش‌های چند جزئی …………………………………………………………………………………………….۷

۲-۳ تاریخچه واکنش‌های چند جزئی ……………………………………………………………………………….۷

۲-۳-۱ واکنش‌های چند جزئی با واسطه رادیکال آزاد ……………………………………………………….۱۰

۲-۳-۲ واکنش‌های چند جزئی میکالانیوس……………………………………………………………………….۱۱

۲-۳-۳ واکنش پاسرینی………………………………………………………………………………………………….۱۲

۲-۳-۴ واکنش یوگی……………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۳-۴-۱ مکانیسم واکنش یوگی……………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۳-۴-۲ واکنش بین مولکولی یوگی ……………………………………………………………………………..۱۵

۲-۳-۵ واکنش‌های چند جزئی فاز جامد…………………………………………………………………………..۱۷

۲-۳-۶ واکنش‌های چند جزئی ترکیبات کربونیلی………………………………………………………………۱۷

۲-۳-۶-۱ واکنش بیجینلی………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۳-۶-۲ واکنش آسینگر……………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۳-۶-۳ واکنش بوچربرگ……………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۴ معرفی واکنش‌های فاز جامد…………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۵ تیازول…………………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۶ برخی روش‌های سنتز ۴- تیازولیدینون‌ها ………………………………………………………………….۲۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱  اطلاعات عمومی ………………………………………………………………………………………………….۲۷

۳-۲ روش کلی تهیه مشتقات ۴- تیازولیدینون ………………………………………………………………….۲۷

…………………………………….‌‌……..۲۷DMAD 3-2-1 واکنش ۴-فنیل تیوسمی کاربازید و استون و

…………………………۲۸DMAD 3-2-2 واکنش ۴-فنیل تیوسمی کاربازید و ایزوبوتیل متیل کتون و

………………………………….۲۹DMAD 3-2-3 واکنش ۴-فنیل تیوسمی کاربازید واتیل متیل کتون و

۳-۲-۴ واکنش ۴- فنیل‌تیو‌سمی‌کاربازید و متیل‌پروپیل‌کتون و  DEAD ………………………………..30

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱ بررسی نتایج حاصل از واکنش ۴- تیوسمی‌کاربازید و کتون‌ها و ترکیبات استیلنی………‌…..۳۲

۴-۲ اطلاعات طیفی مر بوط به ترکیبات سنتز شده……………………………………………………………۳۳

۴-۲-۱ آنالیز طیف ۱۳C-NMR ,1H- NMR ,IR محصول  واکنش ۴- فنیل تیو‌سمی‌کاربازید

و استون و DMAD………………………………………………………………………………………………………33

۴-۲-۲ آنالیز طیف ۱۳C-NMR , 1H- NMR محصول  واکنش ۴- فنیل‌تیو‌سمی‌کاربازید

و ایزوبوتیل‌متیل کتون و DMAD…………………………………………………………………………………….33

۴-۲-۳ آنالیز طیف ۱۳C-NMR , 1H- NMR محصول  واکنش ۴- فنیل‌تیوسمی‌کاربازید

و اتیل متیل کتون و DMAD………………………………………………………………………………………….34

۴-۲-۴  آنالیز طیف ۱۳C-NMR , 1H- NMR محصول  واکنش ۴- فنیل‌تیوسمی‌کاربازید

و متیل‌پروپیل‌کتون و DEAD………………………………………………………………………………………….34

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………۳۷

۵-۲ آنالیز طیف ۱۳C-NMR , 1H- NMR محصول  واکنش ۴- فنیل‌تیو‌سمی‌کاربازید و

کتون و ترکیبات استیلنی کم الکترون……………………………………………………………………………….۳۸

۵-۲-۱ آنالیز طیف ۱۳C-NMR , 1H- NMR, IR و طیف جرمی محصول  واکنش

۴- فنیل‌تیوسمی‌کاربازید و استون و DMAD ……………………………………………………………………………..39

 

۵-۲-۲ آنالیز طیف ۱۳C-NMR , 1H- NMR محصول  واکنش ۴- فنیل‌تیوسمی‌کاربازید و

ایزوبوتیل‌متیل‌کتون و DMAD………………………………………………………………………………………..40

۵-۲-۳ آنالیز طیف ۱۳C-NMR , 1H- NMR محصول  واکنش ۴- فنیل‌تیوسمی‌کاربازید و

اتیل‌متیل‌کتون و DMAD……………………………………………………………………….‌………………………۴۱

۵-۲-۴ آنالیز طیف ۱۳C-NMR , 1H- NMR محصول  واکنش ۴- فنیل‌تیوسمی‌کاربازید و

متیل‌پروپیل‌کتون و DEAD……………………………………………………………………………………………..41

۵-۳  پیشنهاد‌ها……………………………………………………………………………………………………………..۴۳

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………………………………۴۵

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………۵۰

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….۸۱