تعداد صفحات ۶۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

دود سیگار حاوی بیش از ۴۰۰۰ ترکیب شناخته شده می‌باشد که بخش عمده آن برای بدن انسان بسیار مضر بوده وحداقل۱۴ نوع سرطان و دوسکته از عوارض شناخته شده دود سیگار می‌باشد. یکی از روشهای کاهش مضرات دود سیگاراستفاده از جاذب‌های مختلف جهت جذب و کاهش ترکیبات مضر دود می‌باشد. زئولیت‌ها از جمله ترکیبات آلومینوسیلیکاتی می‌باشند. که با توجه به ساختار و حفرات باردار و قابلیت جذب بالا از مهمترین ترکیبات جاذب در صنایع شیمیایی می‌باشند. در این پروژه اثر زئولیت A سنتزی در جذب ترکیبات دود سیگار مورد بررسی قرارگرفت. زئولیت فوق بااستفاده از سیلیس طبیعی ومیکروسیلیس استخراجی ازگیاه دم اسب سنتزگردید. بررسی آنالیز‌های XRD و XRF و تصویربرداری SEM ساختار و درصد ترکیبات زئولیت فوق را معین نمود. مقدار ۱۵ میلیگرم از زئولیت فوق به فیلترسیگار اضافه گردید. وتحت شرایط استاندارد سیگارها سوزانده شدند. سپس ترکیبات جذب شده توسط حلال متانول جهت استخراج به دستگاه GC/MS تزریق گردید. ونیزجهت بررسی جذب فلزات سنگین به روش ICPاستخراج توسط سوزاندن فیلتر وجداسازی ترکیبات فلزی توسط اسید نیتریک انجام گردید. بررسی سطح زیر پیک درسیگار‌های حاوی زئولیت و سیگارشاهد (بدون جاذب) نشان دهنده جذب بالای ترکیبات دود سیگار توسط زئولیت A می‌باشد. نتایج ICP جذب بسیار مناسب فلزات Cr، Co، Cd و Ni را نشان می‌دهد.

 

 

 

                                                فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول : کلیا ت طرح…………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱

۱-۱-۱)ترکیبات سمی ومضر دود سیگا……………………………………………………………………………………………….۲
۱-۲) سیگار وفلزات سنگی……………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳)بیان مسئله وضرورت……………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۴) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۵) سوال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۶)تعریف اصطلاح……………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۶-۶-۱) زئولیت…………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۶-۲) GC/MS………………………………………………………………………………………………………………………………..7

۱-۶-۳)ICP  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۶-۴) سدیم سیلیکات………………………………………………………………………………………………………………………..۷

 فصل دوم : ادبیا ت و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………

۲-۱) گذری بر تا ریخ وعلم وتکنولوزی زئولیت:………………………………………………………………………………….۹

۲-۲) آشنایی با انواع ترکیبات متخلخل بویژه زئولیتها …………………………………………………………………….۱۲

۲-۳)ساختار هندسی زئولیتها……………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۴)انواع زئولیتها:……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

۲-۴-الف) زئولیت های طبیعی……………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۴- ب (زئولیت های سنتزی……………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۵)خصوصیات مواد جاذب……………………………………………………………………………………………………………….۱۹

۲-۶-۱)آنالیز فیزیکی-شیمیایی و تعیین ساختار………………………………………………………………………………۲۰

۲-۷- ۱ (تهیه سیلیکاتهای قلیایی محلول………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۸) روش ساخت زئولیت………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۹)مشعل(ICP) …………………………………………………………………………………………………………………………….26

۲-۹۱) مراحل تجزیه نمونه توسط ICP-AES – Sample Preparation) …………………………….27

۲-۹-۲)تهیه و عرضه نمونه…………………………………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۱۰) تداخلات و مزاحمتها…………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۱۰-۲) روند تکاملی……………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۱۰-۳) مزایا و معایب…………………………………………………………………………………………………………………………۲۹

۲-۱۱( اصول طیف سنجی جرمی (اسپکترومتری جرمی……………………………………………………………………..۲۹

فصل سوم : روش تحقیق……………………………………………………………………………………….

۳-۱) مواد مصرف شده در سنتز زئولیت …………………………………………………………………………………………۳۴

۳۲ (ابزارهای استفاده شده:………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

۳-۳ ) آنالیزازطریق ایجاد پلاسما در جفتهای القایی) ICP )……………………………………………………..34                                                           ۳-۳-۱) پلاسما……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵                                                                                                                    ۳۵) آنالیز از طریق اسپکتروسکوپی جرمی-گازی(GC/MS)………………………..………………….38                                                ۳-۶) سنتز زئولیت  نوعA توسط اکسید سلیسیم………………………………………………………………………………….۴۰

۳-۷) سنتز زئولیت  نوع A از میکروسیلیکا…………………………………………………………………………………………….۴۳

۳-۸)  استخراج  میکرو سیلیکا  ……………………………………………………………………………………………………………..۴۵

۳-۹) بررسی جذب ترکیبات دود سیگار بر روی زئولیت………………………………………………………………………………۴۷

۳-۱۰) اندازه گیری فلزات سنگین در سیگار های با زئولیت :……………………………………………………………….۵۰

۳-۱۱) بررسی کاربرد زئولیت سنتزی درجذب ترکیبات آلاینده آب وفاضلاب………………………………………۵۱                                  فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۱) بررسی نتایج جذب ترکیبات دود سیگار برروی زئولیت A…………………………………………………………..54

۴-۲ )مقایسه میزان جذب ترکیبات دودسیگار با  فیلتر حاوی زئولیت وسیگار شاهد (بدون…. فیلتر)…..۵۷

۴-۳ ) بررسی اندازه گیری فلزات سنگین در سیگارهای با فیلتر حاوی زئولیت و سیگارهای بدون فیلتر(شاهد)

۴-۴ ) بررسی میزان جذب آلیزارین توسط زئولیت در زمان ها ی متفاوت : ………………………………………..۶۲                                         فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد………………………………………………………………………………….۶۶

منابع:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹