تعداد صفحات ۳۸ صفحه

قیمت  ۲۰۰۰۰تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

سنتز کمپلکس های آلی فلزی با استفاده از نمک Ga(NO3)3 و لیگاند L-هیستیدین، اینوزین و یا کاتکول در حضور ۱و۱۰– فنانترولین در حلال اتانول ۹۵% و محیط نسبتاً خنثی با pH 7-6 با بازده نسبتاً خوب تحت شرایـط مـلایم در دمـای اتاق انـجام شد و ترکـیبـات  Ga[(C9H8N3O2)(C12H8N2)(NO3)2]،  Ga[(C10H11N4O5)(C12H8N2)(NO3).H2O] و Ga[(C6H4O2)(C6H6O2)(1,10-Phen)2].NO3.2H2O به ترتیب تولید شدند. ساختار این ترکیبـات توسط طیـف های FT-IR ، NMR،  آنالیز وزن سنـجی حرارتـی (Tg) و اشعـه ایکـس (X-Ray) شناسایی شدند. اطلاعات کریستالوگـرافی X-Ray کمپلکس   Ga[(C6H4O2)(C6H6O2)(1, 10-Phen)2].NO3.2H2O نــشـان داد کــــه انــــدازه کـــریـســتـال ۰٫۳۳ x 0.09 x 0.04 mm3 بوده و فرمـول مولکولـی آن [C36H30.70GaN5O9.35] می باشد.

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول کلیات

مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲ خواص ترکیبات آلی فلزی. ۳

۱-۳ شیمی آلی فلزی. ۴

۱-۴ لیگاند. ۴

۱-۴-۱ انواع لیگاند…………………………………………………………………………………. ۴

۱-۵ کمپلکس… ۴

۱-۵-۱ کمپلکس ورنر یا کلاسیک.. ۴

۱-۵-۲ کمپلکس آلی فلزی. ۵

۱-۵-۳ کمپلکس کلاستر یا خوشه‌ای. ۵

۱-۵-۴ عدد کوئوردیناسیون. ۵

۱-۵-۵ عوامل موثر در تشکیل کمپلکس… ۵

۱-۶ پایداری در برابر آبکافت.. ۵

۱-۷ پایداری در برابر اکسایش… ۵

۱-۸  ایندیوم.In.49. 6

۱-۹ بیان مساله ۶

۱-۱۰ فرضیه تحقیق. ۷

۱-۱۱ اهداف تحقیق. ۷

۱-۱۲ تعریف اصطاتحات و متغیر ها ۷

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ تاریخچه شیمی آلی فلزی………………………………………………………………………. ۹

۲-۱-۱ نخستین ترکیب آلی فلزی. ۹

۲-۲ نظریه میدان لیگاند. ۹

۲-۳ تعیین ساختار ترکیبات کمپلکس طبق نظریه میدان لیگاند. ۹

۲-۴ مطالعه نظری گروهی از ترکیبات فلزی مبنی برآروماتیک بودن +Ga3 از طریق ثبات لایه ای. ۱۰

۲-۵ سنتز کمپلکس ((G 1-X)Znx (N1-XOX………………………………………………………….. 10

۲-۶ تهیه محلول های جامد LiGaYCO1-YO2………………………………………………………. 10

۲-۷ ترکیبات آلی فلزی ۴ هسته ای مبنی بر لیگاندهای ۱و۲- اتان دی تیولات بعنوان پیش ماده            برای CuMS2 (M=Ga, In) ……………………………………………………………………………………….. 11

۲-۸ سنتزو مشخصات ترکیبات گالیم وایندیم تیولیت.. ۱۲

۲-۹ ترکیبات گالیم تک هسته ای (III) ……………………………………………………………. 12

۲-۱۰ ترکیبات اسید فنیک آمین ۶ دندانه ای N4O2 از گالیم وایندیم. ۱۳

۲-۱۱ کمپلکس های In  ،     Ga 13

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱ مواد و حلال های استفاده شده ۲۵

۳-۲ دستگاه های استفاده شده ۲۵

۳-۳ روش عمومی برای سنتز کمپلکس های آلی فلزی با استفاده از(NO3)3.9H2O Ga و In(NO3)3.5H2O در حضور ۱و۱۰- فنانترولین همراه با لیگاند. ۲۵

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ تهیه کمپلکس Ga(C9H8N3O2)(C12H8N2)2(NO3)2 ……………………………………۲۸

 

۴-۲ تهیه کمپلکس………………………………Ga(C10H11N4O5)(C12H8N2)(NO3)2. H2O  ۲۸

۴-۳ تهیه کمپلکس Ga[(C6H4O2)(C6H6O2)(1, 10-Phen)2].NO3.2H2O     ………..………….۲۹

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ سنتز کمپلکسGa[(C9H9N3O2)(C12H8N2)(NO3)2]. ………………………………………………………..32

۵-۲ سنتز کمپلکس Ga[(C10H11N4O5)(C12H8N2)(NO3). H2O] ………………………………….. 32

۵-۳- بررسی کمپلکس Ga[(C6H4O2)(C6H6O2)(1, 10-Phen)2].NO3.2H2O……….……………….۳۳

۵-۴- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….۳۳

۵-۵ پیشنهادات…………………………………………………………………….. ۳۴

منابع و مأخذ. ۳۵

پیوست.. ۳۸