تعداد صفحات ۱۴۸ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

هدف اصلی این تحقیق زمینه یابی و سنجش استراتژیهای رفتاری موثر در توسعه رفتار شهروندی سازمانی در اداره کل امور مالیاتی مازندران و اولویت بندی آنها می باشد . جامعه آماری پژوهش حاضرشامل مدیران، کارشناسان و کارکنان اداره کل امور مالیاتی مازندران اعم از زن و مرد، با مدارک تحصیلی فوق دیپلم، لیسانس و فوق لیسانس می باشد که در زمان انجام تحقیق تعداد آنها  ۸۹۵ =Ν  نفر بوده و مورد ارزیابی قرار گرفته است . از بین این تعداد، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۲۶۹ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه  ۸۲/۰محاسبه گردید . برای تجزیه و تحلیل داده ها از امار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی فرضیات از آزمون  t استفاده شده است. همچنین از آزمون آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه استفاده شده است.  از آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی توزیع طبیعی داده ها استفاده شده است .

بر اساس پیشینه تحقیقات و همچنین مطالعات انجام گرفته ، در این تحقیق ، هشت استراتژی رفتاری موثر در توسعه رفتار شهروندی سازمانی ، در قالب هشت متغیر مستقل ((تقویت انگیزه های کاری ، توسعه تعهدات سازمانی ، سرمایه اجتماعی شبکه ای ، استقرار عدالت سازمانی ، توسعه فرهنگ سازمانی ، پویایی محیط معنوی ، تقویت ویژگیهای شخصیتی و سبک رهبری مشارکت جویانه )) انتخاب و بررسی شده است . نتایج حاصله نشان میدهد که تاثیر گروه استراتژیهای رفتاری در توسعه رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان مازندران معنی دار میباشد و فرض تحقیق تایید می شود . ترتیب الویت بندی آنها بر اساس آزمون فریدمن به صورت : ۱-تقویت فرهنگ سازمانی  ۲- پویایی محیط معنوی  ۳- تقویت انگیزه های کاری ۴- استقرار عدالت سازمانی  ۵- تقویت ویژگیهای شخصیتی  ۶- توسعه تعهدات سازمانی  ۷- سرمایه اجتماعی شبکه ای  ۸- سبک رهبری مشارکت جویانه می باشد.

 

کلید واژه ها : رفتار شهروندی سازمانی،استراتژی های رفتاری.، اداره کل امور مالیاتی مازندران .

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان

                                                                                                                                                      صفحه  

                                                                                        

فصل اول: کلیات تحقیق

 

        ۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………۲

۱-۲-بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۳- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………۵

۱-۴- اهمیت و ضرورت مساله………………………………………………………………………………………………..۶

۱-۵- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۶-سوالهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸

۱-۷- فرضیه های تحقیق…….…………………………………………………………………………………………………۹

۱-۸- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۹- تعریف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۱۰-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۱۶

 

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق

 

۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۲-مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۱۸

۲-۳- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور………………………………………………………۱۰۵

 

 

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

 

۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴

۳-۲- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۳-۳- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۳-۴- روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………۱۱۵

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………..۱۱۵

۳-۶- روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها………………………………………………………………۱۱۷

۳-۷- متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………………۱۱۹

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………۱۱۹

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

۴-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها………………………………………………………………………….۱۲۱

۴-۳- آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………….۱۲۸

 

فصل پنجم: تفسیر وپیشنهادها

 

۵-۱- مقدمه((چگونگی انجام کار))……………………………………………………………………………….۱۴۰

۵-۲- یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۱۴۰

۵-۳- بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳

۵-۴- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………..۱۴۵

۵-۵-پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۴۶

۵-۶- توصیه های برای محققین آینده……………………………………………………………………..۱۴۸