تعداد صفحات ۷۵ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

چکیده

یک سری از مشتقات بنزایمیدازول در اثر تراکم ۱،۲-دی‌آمینوبنزن و آلدهیدهای مختلف در حضور کاتالیزور قابل بازیافت آبگریز SBA-15-Ph-Pr-SO3H در حلال آب در دمای محیط به سرعت و با راندمان خوب سنتز شده‌اند. این روش سنتزی جهت تهیه مشتقات بنزایمیدازول نسبت به روش‌های پیشین دارای مزایای زیر است: (۱) واکنش با کاتالیزور سولفونیک‌اسیدی جامد دوستدار محیط زیست انجام می‌شود (۲) راندمان بالایی از محصول بدست می‌آید (۳) واکنش در حلال سبز آب به سرعت انجام می‌شود (۴) کاتالیزور به سادگی از مخلوط واکنش جدا شده و (۵) کارایی کاتالیزور پس از ۶ بار بازیافت تقریبا ثابت باقی می‌ماند.

فهرست مطالب                                                                                                صفحه

۱ چکیده فارسی
۲ فصل اول: کلیات تحقیق
۳ ۱-۱- مقدمه
۳ ۱-۲- بیان مسئله
۴ ۱-۳- اهداف تحقیق
۴ ۱-۳-۱- اهداف علمی
۴ ۱-۳-۲- اهداف کاربردی
۴ ۱-۳-۳- ضرورت‌های خاص انجام تحقیق
۴ ۱-۴- فرضیه‌ها
۵ ۱-۵- تعریف اصطلاحات و متغیرها
۶ فصل دوم: پیشینه تحقیق
۷ ۲-۱- شیمی سبز و اهداف آن
۸ ۲-۲-کاتالیزور
۸ ۲-۲-۱- دورنمای تاریخی کاتالیزور
۹ ۲-۲-۲- طبقه‌بندی کاتالیزورها
۱۰ ۲-۳- بسترهای مختلف جهت هتروژن نمودن کاتالیزورهای هموژن
۱۰ ۲-۳-۱- تثبیت کاتالیزورها روی سطوح معدنی
۱۰ ۲-۳-۲- تثبیت کاتالیزورها روی سطوح پلیمری
۱۱ ۲-۳-۳- نانوحفره‌ها بسترهایی برای تثبیت کاتالیزورها
۱۲ ۲-۴- کاتالیزورهای بین فازی
۱۳ ۲-۵- تهیه‌ کاتالیزورهای بین فازی
۱۶ ۲-۶- کاتالیزورهای جامد اسیدی
۱۷ ۲-۶-۱- انواع کاتالیزورهای جامد اسیدی
۲۱ ۲-۷- اسیدهای سولفونیک بر پایه بسترهای سیلیکایی
۲۵ ۲-۸- کنترل خصلت آبگریزی سطح در مزوساختارهای سولفونیک‌اسید
۲۷ ۲-۹- مروری بر واکنش‌های تهیه‌ بنزایمیدازول و مشتقات آن
۲۷ ۲-۹-۱- بنزایمیدازول
۲۸ ۲-۱۰- واکنش پذیری بنزایمیدازول
۲۹ ۲-۱۰-۱- پروتونه شدن بنزایمیدازول‌ها
۲۹ ۲-۱۰-۲- آلکیلاسیون بنزایمیدازول‌ها
۲۹ ۲-۱۰-۳- جانشینی روی کربن بنزایمیدازول‌ها
۲۹ ۲-۱۰-۴- واکنش بنزایمیدازول‌ها با نوکلئوفیل‌ها
۳۰ ۲-۱۱- سنتز بنزایمیدازول‌ها
۳۸ فصل سوم: روش تحقیق
۳۹ ۳-۱- اطلاعات عمومی
۳۹ ۳-۲- تهیه‌ SBA-15-Pr-SH
۳۹ ۳-۳- تهیه ‌  SBA-15-Ph-Pr-SH
۴۰ ۳-۴- تهیه‌ SBA-15-Ph-Pr-SO3H
۴۰ ۳-۵- تهیه‌ مشتقات بنزایمیدازول‌‌
۴۱ ۳-۵-۱- روش کلی
۴۱ ۳-۵-۲- تهیه‌ ۲-فنیل-۱H-بنزایمیدازول به عنوان روش نمونه جهت بهینه نمودن شرایط واکنش
۴۲ ۳-۶- بازیافت کاتالیزور
۴۳ ۳-۷- استخراج محصول از مخلوط واکنش و آماده‌سازی آن جهت ۱H-NMR و ۱۳C-NMR
۴۴ فصل چهارم: نتایج و داده‌ها
۴۵ ۴-۱- آنالیزهای وزن‌سنجی حرارتی، جذب-واجذب نیتروژن و BJH گونه SBA-15-Pr-SH
۴۶ ۴-۲- آنالیزهای وزن‌سنجی حرارتی، جذب-واجذب نیتروژن و BJH گونه SBA-15-Ph-Pr-SH
۴۸ ۴-۳- آنالیزهای وزن‌سنجی حرارتی، جذب-واجذب نیتروژن و BJH گونه SBA-15-Ph-Pr-SO3H
۴۹ ۴-۴- جداول مربوط به بهینه‌سازی شرایط واکنش
۴۹ ۴-۴-۱- جدول بهینه‌سازی حلال
۵۰ ۴-۴-۲- جدول بهینه‌سازی واکنش‌دهنده‌ها
۵۰ ۴-۴-۳- جدول بهینه‌سازی مقدار کاتالیزور
۵‌۰ ۴-۴-۴- جدول بهینه‌سازی دما
۵۳ ۴-۵- آنالیز طیف‌های  ۱H-NMR و ۱۳C-NMR محصولات واکنش‌های تهیه‌ بنزایمیدازول‌ها
۵۳ ۴-۵-۱- آنالیز طیف محصول ۲-(۳-برموفنیل)-بنزایمیدازول
۵۴ ۴-۵-۲- آنالیز طیف محصول ۲-(۱H-بنزایمیدازول-۲ایل)-فنول
۶۱ فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۶۳ ۵-۱- شناسایی کاتالیزور
۶۴ ۵-۱-۱- آنالیزهای وزن‌سنجی حرارتی (TGA)
۶۴ ۵-۱-۲- آنالیزهای تخلخل‌سنجی
۶۵ ۵-۲- استفاده از کاتالیزور SBA-15-Ph-Pr-SO3H در واکنش تهیه‌ مشتقات بنزایمیدازول
۶۶ ۵-۳- بهینه‌سازی شرایط واکنش تهیه ‌مشتقات بنزایمیدازول
۶۶ ۵-۳-۱- انتخاب حلال مناسب جهت تهیه‌ ‌مشتقات بنزایمیدازول
۶۷ ۵-۳-۲- بهینه‌سازی مقدار واکنش‌دهنده‌ها در واکنش تهیه‌ ‌مشتقات بنزایمیدازول ‌
۶۸ ۵-۳-۳- بهینه‌سازی مقدار کاتالیزور در واکنش تهیه‌ ‌مشتقات بنزایمیدازول
۶۸ ۵-۳-۴- بهینه‌سازی دما در واکنش تهیه‌ ‌مشتقات بنزایمیدازول
۶۹ ۵-۴- بررسی نتایج حاصل از واکنش ارتوفنیلن‌دی‌آمین با آلدهیدهای مختلف جهت تهیه مشتقات بنزایمیدازول
۷۲ ۵-۵- استخراج محصولات واکنش تهیه‌ مشتقات بنزایمیدازول  و بررسی ساختار آنها با طیف

۱H-NMR و ۱۳C-NMR

۷۲ ۵-۵-۱- محصول ۲–(۳-برموفنیل)بنزایمیدازول به عنوان محصول واکنش ارتوفنیلن‌دی‌آمین با ۳-برمو‌بنزآلدهید
۷۳ ۵-۵-۲- محصول ۲-(۱H-بنزایمیدازول-۲-ایل)فنول به عنوان محصول واکنش ارتوفنیلن‌دی‌آمین با ۲-هیدروکسی‌بنزآلدهید
۷۳ ۵-۶- بازیافت کاتالیزور واکنش تهیه‌ مشتقات بنزایمیدازول از واکنش ارتوفنیلن‌دی‌آمین با بنزآلدهید
۷۵ منابع